Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka przemysłowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1S11MP
Kod Erasmus / ISCED: 11.914 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matematyka przemysłowa
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
 • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
 • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
 • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
 • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
 • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria monograficzne

Skrócony opis:

Celem zajęć jest zdobycie doświadczenia w tworzeniu modeli matematycznych i rozwiązywaniu problemów występujących w szeroko rozumianej gospodarce. Na zajęciach studenci bedą m.in., w ramach zespołowych projektów, modelowali i rozwiązywali konkretne problemy, pochodzące z przemysłu, medycyny, itp.

Pełny opis:

Celem zajęć jest oswojenie studentów z praktycznym rozwiązywaniem problemów wywodzących się z zastosowań matematyki. Zwykle sprowadza się ono do dwóch kroków: zbudowania modelu matematycznego, a następnie jego analizy za pomocą dostępnych metod. W ramach zajęć uczestnicy będą m.in. dzieleni na kilkuosobowe zespoły, z których każdy będzie realizować zlecony projekt z modelowania matematycznego problemu przemysłowego. Część zajęć zostanie poświęcona "case studies", omówionych w literaturze przedmiotu. Zajęcia będą również okazją do zapoznania się z interesującymi zagadnieniami matematycznymi.

Efekty uczenia się:

 • Zapoznał się ze specyfiką współpracy matematyka z szeroko rozumianym przemysłem lub innymi działami nauki
 • Potrafi działać w grupie dla rozwiązania zadania
 • Potrafi wyszukiwać informacje w literaturze, także obcojęzycznej
 • Potrafi wykorzystać nowoczesne oprogramowanie do rozwiązania zadania matematyki stosowanej, pamiętając o jego ograniczeniach
 • Potrafi wspólnie z przedstawicielem szeroko rozumianego przemysłu sprecyzować postawiony problem i nadać mu matematyczne sformułowanie
 • Rozumie konieczność systematycznej pracy własnej oraz współpracy ze specjalistami z innych dziedzin
 • Potrafi precyzyjnie i zrozumiale zaprezentować wyniki swojej pracy
 • Rozumie potrzebę aktywnej współpracy matematyków z przedstawicielami szeroko rozumianego przemysłu aby sprostać wyzwaniom nowczesnej gospodarki
Metody i kryteria oceniania:

Ocena na podstawie realizowanych projektów i aktywności na zajęciach.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)