Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Topologia działania torusa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1M12TDT
Kod Erasmus / ISCED: 11.164 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Topologia działania torusa
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Strona przedmiotu: http://duch.mimuw.edu.pl/~aweber/zadania/
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Wymagania (lista przedmiotów):

Funkcje analityczne 1000-134FAN
Geometria różniczkowa I 1000-134GR1
Topologia II 1000-134TP2

Założenia (lista przedmiotów):

Algebra homologiczna I 1000-1M02AH
Topologia algebraiczna I 1000-135TA1
Topologia algebraiczna II 1000-135TA2

Założenia (opisowo):

Będę zakładał, że słuchacze wiedzą, co to jest rozmaitość różniczkowa i znają kohomologie przestrzeni topologicznej (lub przynajmniej kohomologie deRhama rozmaitości różniczkowej).

Skrócony opis:

Na wykładzie będą omówione kohomologiczne niezmiennikami działania torusa na rozmaitościach. Przede wszystkim zdefiniuję ekwiwariantne kohomologie dla działania torusa. Szczegółowo zajmiemy się grassmanianami, dla których twierdzenie o lokalizacji pozwala uzyskać interesujące formuły algebraiczne.

Jeśli na wykład nie zarejestryją się słuchacze obcojęzyczni, zajęcia będą prowadzone po polsku.

Pełny opis:

Wykład będzie poświęcony rozmaitościom różniczkowym dopuszczającym działanie torusa (produktu okręgów). Wiele ważnych przykładów działań dostarcza zespolona geometria algebraiczna oraz geometria symplektyczna. Bedziemy zajmować się ważnymi niezmiennikami topologicznymi działania: grupami ekwiwariantnych kohomologii. Często dziłanie ma jedynie skończonie wiele punktów stałych. Wtedy twierdzenie o lokalizacji pozwala w zaskakujący sposób powiązać topologię rozmaitości z pewnymi kombinatorycznymi obiektami: GKM-grafami. Ciekawe rezultaty otrzymuje się badając naturalne dziłania torusa na grassmannianach. Prawa rządzące rachunkiem kohomologii grassmanianu przekładają się na tożsamości w ciele funkcji wymiernych wielu zmiennych.

Na wykładzie omówię:

- Przykłady rozmaitości z działaniem torusa (grassmanniany, rozmaitości flag, rozmaitości toryczne)

- Ekwiwariantne kohomologie dla działania torusa

- Twierdzenie o lokalizacji Atiyah-Botta (lub Berline-Vergne)

- Grafy GKM (Goresky-Kottwitz-MacPherson)

- Zastosowanie twierdzenia lokalizacji do rachunku Schuberta na grassmanianach

Literatura:

W. Fulton, Equivariant cohomology in algebraic geometry, lectures at Columbia University, notes by Dave Anderson, 2007.

V. Guillemin, S. Sternberg,Supersymmetry and equivariant de Rham theory. Springer-Verlag, Berlin, 1999

Efekty uczenia się:

Znajomość podstawowych narzędzi ekwiwariantnej topologi, znajomość wielu naturalnych przykładów działania torusa na rozmaitościach i uniejętność praktycznego obliczania omawianych niezmienników.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń na podstawie zadań rozwiązywanych na zajęciach (50%) i zadań domowych (50%)

Egzamin ustny: problemy do samodzielnego rozwiązania (50%),

sprawdzenie znajomości materiału z wykładu (50%)

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1729fa717 (2023-05-11)