Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza portfelowa I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-135AP1 Kod Erasmus / ISCED: 11.923 / (0619) Komputeryzacja (inne)
Nazwa przedmiotu: Analiza portfelowa I
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Skrócony opis:

Zapoznanie z podstawami analizy portfelowej - działu ekonomii finansowej - i z jej znaczeniem dla teorii rynków kapitałowych.

Pełny opis:

Podstawy podejmowania decyzji w warunkach niepewności: oczekiwana stopa zwrotu, miary ryzyka jako miary zmienności lub zagroźenia, VaR, kryteria decyzyjne, miara powiązania stóp zwrotu, własności użyteczności oczekiwanej i krzywych obojętności w modelu decyzyjnym: wartość oczekiwana - ryzyko. (3 wykłady).

Ogólny model Markowitza: oczekiwana stopa zwrotu i ryzyko portfela, zbiór możliwości, portfele ekstremalne i efektywne, granice minimalna, efektywna i maksymalna, łamana portfeli efektywnych, punkty załamania granicy efektywnej, maksymalizacja użyteczności oczekiwanej stopy zwrotu z portfela i maksymalizacja wskaźnika Sharpe'a portfela. Estymacja parametrów modelu. (4 wykłady)

Modele specjalne: podstawowy Markowitza, Blacka, Tobina, zmodyfikowany Tobina i Sharpe'a. Podstawowy model Markowitza i model Blacka dla dwóch walorów. (4 wykłady)

Hipotezy rynku kapitałowego: hipoteza normalności rozkładu stóp zwrotu, hipoteza błądzenia losowego, hipotezy rynku efektywnego i hipoteza rynku fraktalnego. (1 wykład)

Model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM): rynek doskonały, równowaga na rynku kapitałowym, portfel rynkowy, jego związek z portfelem stycznym, wzór na wycenę, zastosowania modelu CAPM. (2 wykłady)

Literatura:

E.J. Elton, M.J. Gruber, Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych, WIG-Press,

Warszawa 1998.

J.G. Francis, Inwestycje, analiza i zarządzanie, WIG-Press, Warszawa 2000.

G.J. Alexander, J.G. Francis, Portfolio analysis, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1986.

H.M. Markowitz, Mean-variance analysis in portfolio choice and capital markets, Blackwell Publishers, Oxford 1992.

S. Dorosiewicz, Elementy analizy portfelowej, statystyka -- ujęcie matematyczne, Szkoła Główna Handlowa -- Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2003.

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności:

1. rozumie na czym polega problem podejmowania decyzji w warunkach niepewności, zna pojęcia: oczekiwana stopa zwrotu, miara ryzyka, VaR, wie co to są kryteria decyzyjne, zna własności użyteczności oczekiwanej i krzywych obojętności w modelu decyzyjnym wartość oczekiwana – ryzyko;

2. zna założenia modelu Markowitza, wie co to są: zbiór możliwości, portfel ekstremalny, portfel efektywny, łamana portfeli efektywnych, granica efektywna;

3. umie znajdować granice efektywne dla modelu Markowitza bez ograniczeń na krótką sprzedaż, dla modelu Markowitza z obecnością waloru bezryzykownego i bez ograniczeń na krótką sprzedaż, zna związki między tymi granicami efektywnymi, potrafi wykonać praktyczne obliczenia przynajmniej dla portfela złożonego z dwóch walorów;

4. wie jak zmienia się granica efektywna, jeśli w modelu Markowitza wprowadzić ograniczenie na krótką sprzedaż;

5. zna różnicę między rozwiązaniem modelu Markowitza, w którym maksymalizuje się użyteczność oczekiwanej stopy zwrotu z portfela, a rozwiązaniem, w którym maksymalizuje się wskaźnik Sharpe'a portfela;

6. wie na czym polega estymacja parametrów modelu oraz zna konsekwencje używania estymowanych wartości na otrzymywany portfel efektywny;

7. zna model wyceny aktywów kapitałowych (CAPM) oraz związane z tym modelem pojęcia: rynek doskonały, równowaga na rynku kapitałowym, portfel rynkowy, zna związek portfela rynkowego z portfelem stycznym, zna najważniejsze zastosowania modelu CAPM w analizie portfelowej (2-fund theorem);

8. zna podstawowe hipotezy rynku kapitałowego: hipotezę normalności rozkładu stóp zwrotu, hipotezę błądzenia losowego i hipotezę rynku efektywnego.

Kompetencje społeczne:

1. rozumie jaką rolę odgrywa analiza portfelowa dla teorii rynków kapitałowych;

2. rozumie związki między matematycznymi faktami analizy portfelowej a jej ekonomicznymi interpretacjami.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.