On-line services of the University of Warsaw You are not logged in | log in
course directory - help

Financial Engineering

General data

Course ID: 1000-135IFI Erasmus code / ISCED: 11.923 / (0619) Information and Communication Technologies (ICTs), not elsewhere classified
Course title: Financial Engineering Name in Polish: Inżynieria finansowa
Department: Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics
Course groups: Elective courses for 2nd stage studies in Mathematics
Elective courses for Mathematics
ECTS credit allocation (and other scores): 6.00
view allocation of credits
Language: English
Type of course:

elective courses

Prerequisites:

Probability theory I 1000-114aRP1a

Short description:

The course presents fundamental financial instruments: forward rate agreements, interest rate swaps, forward and futures contracts, options - plain vanilla options, selected simple exotic options and interest rate options. For each of these instruments the following is shown: the structure of the instrument, its market role, pricing method and sensitivity analysis - all that with market practice aspects.

Full description:

Course syllabus

1. Introduction

-Derivative instruments

-Financial markets

-Market statistics - as of 2004

-Market variables - underlying prices

-Share prices, foreign exchange rates (spot)

2. Interest rates

-Basic interest rates

-Zero-coupon bonds, discount factors

-Zero-coupon yields

-Forward interest rates

3. FRA

-FRA structure

-FRA interest rate vs. forward rate

-Pricing of FRA

4. IRS / CCIRS

-Structure of interest rate swaps

-Fixed leg pricing

-Floating leg pricing

-Determination of zero-coupon yields from IRS rate quotes

5. Forward contacts

-Structure of forward contracts

-Exercise price of a forward contract

-FX forward contracts

-Pricing of forward contac

-Futures contracts

6. Options

-Types of options

-Plain vanilla options

-Call-put parity

-Bounds on plain vanilla option prices

-Dependence of plain vanilla option price on exercise price

-Dependence of plain vanilla option price on underlying spot price

-Option time value

7. Discrete models - Binomial trees

-One period model

-Multi period model

8. Continuous models - Stochastic differential equations framework

-Geometric Brownian motion

-Ito Lemma

-Black-Scholes formula

-Black-Scholes differential equation

9. Sensitivity analysis of option's portfolios

-Delta, Gamma

-Vega

-Rho

-Theta

-Hedging of option's portfolios

10. Volatility

-Historical volatility

-Implied volatility

Structure of implied volatility

11. Interest rate options

-Caps/floors

-Swaptions

Bibliography:

Financial Engineering:

[1] Neil A. Chris, Black-Scholes and Beyond - Option Pricing Models, McGraw-Hill, 1997.

[2] Keith Cuthbertson, Dirk Nitzsche, Financial Engineering, Derivatives and Risk Management, Wiley, 2001.

[3] Richard Flavell, Swaps and Other Derivatives, John Wiley & Sons, Chichester 2002.

[4] Thomas S.Y. Ho, Sang Bin Lee, The Oxford Guide to Financial Modeling}, Oxford University Press, 2004.

[5a] John C. Hull, Futures, Options and Other Derivatives, Fourth Edition, Prentice Hall, 2000.

[5b] John C. Hull, Solutions Manual. Futures, Options and Other Derivatives, Fourth Edition 2000, Prentice Hall.

[5c]John C. Hull, Futures, Options and Other Derivatives, Fifth Edition, Prentice Hall, 2002.

[6] Robert Jarrow, Stuart Trunbull, Derivatives Securities, South Western College Publishing, 1996.

[7] Robert W. Kolb, Futures, Options, & Swaps, Third Edition, Blackwell, 2000.

[8] Mark Rubinstein, Rubinstein on Derivatives, Risk Books, 1999.

[9] Paul Wilmott, Derivatives - the theory and practice of financial engineering, Wiley, 1999.

Mathematical methods of financial engineering:

[1] Thomas Bjork, Arbitrage Theory in Continuous Time, Oxford University Press, 1998.

[2] Darrel Duffie, Dynamic Asset Pricing Theory, Princeton University Press, 1996.

[3a] Steven E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance I - The Binomial Asset Pricing Model, Springer, 2005.

[3b] Steven E. Shreve, Stochastic Calculus for Finance II - Continuous Time Models, Springer, 2004.

Learning outcomes: (in Polish)

Wiedza i umiejętności

1. Rozumie pojęcie instrumentu pochodnego, rozpoznaje podstawowe typu instrumentów pochodnych, zna segmenty rynków finansowych, na których prowadzony jest obrót instrumentami pochodnymi.

2. Zna fundamentalne koncepcje, na których oparte są metody wyceniania instrumentów pochodnych, w szczególności koncepcję wartości bieżącej.

3. Zna parametry rynkowe, od których zależą wartości instrumentów pochodnych; zna ich specyfikę, w szczególności cen akcji, wartości indeksów, kursów walutowych, krzywych stóp procentowych, zmienności implikowanych dla poszczególnych rodzajów opcji.

4. Rozumie konstrukcję i zastosowania głównych rodzajów terminowych kontraktów wymiany, w tym kontraktów forward na kursy walutowe, akcje, indeksy, obligacje; kontraktów wymiany stóp procentowych OIS, FRA, IRS, CIRS; umie je wyceniać.

5. Umie wyznaczać krzywe czynników dyskontowych oraz krzywe stóp procentowych dopasowane do odpowiednich segmentów rynku międzybankowego instrumentów pochodnych stopy procentowej.

6.Zna podstawowe własności opcji standardowych, parytet kupna sprzedaży, jakościowe własności funkcji wyceniających opcje; zna podstawowe strategie opcyjnie oraz ich zastosowania.

7. Zna model dwumianowy wyceny opcji, umie zastosować go w praktyce; zna model Blacka-Scholesa oraz formuły Blacka-Scholesa na wycenę opcji standardowych i opcji binarnych, oraz proste warianty tej formuły, w szczególności dla opcji walutowych oraz formułę Blacka.

8. Zna podstawowe współczynniki wrażliwości opcji – deltę, gammę, wegę, tetę; umie przeprowadzić analizę wrażliwości dla opcji.

9. Zna rynkowe podejście do wyceny opcji standardowych oparte na koncepcji zmienności implikowanej, zna zasady wyznaczana struktury płaszczyzny zmienności implikowanej.

10. Zna rynkowe praktyki wyceniania głównych typów opcji na stopę procentową – opcji cap / floor oraz opcji na kontrakt IRS (swapcji).

Kompetencje społeczne

1. Umie komunikować się pracownikami instytucji finansowych, nadzoru finansowego, ekonomistami i finansistami zajmującymi się instrumentami pochodnymi.

2. Rozumie matematyczny fundament i aparat matematyczny, który jest stosowany do wyznaczania wartości będących podstawą decyzji biznesowych, zarządczych, oraz które bezpośrednio lub pośrednio są używane w sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstw. Potrafi objaśnić te wielkości.

3. Potrafi praktycznie przełożyć treści wymagań prawnych i regulacyjnych odnoszących się do instrumentów pochodnych na algorytmy, procedury, procesy w instytucjach finansowych, w szczególności w bankach, funduszach inwestycyjnych, firmach ubezpieczeniowych.

Classes in period "Winter semester 2018/19" (past)

Time span: 2018-10-01 - 2019-01-25
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 30 hours more information
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Włodzimierz Waluś
Group instructors: Tomasz Tkaliński, Włodzimierz Waluś
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination

Classes in period "Winter semester 2019/20" (past)

Time span: 2019-10-01 - 2020-01-27
Choosen plan division:


magnify
see course schedule
Type of class: Class, 30 hours more information
Lecture, 30 hours more information
Coordinators: Włodzimierz Waluś
Group instructors: Tomasz Tkaliński, Włodzimierz Waluś
Students list: (inaccessible to you)
Examination: Examination
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.