On-line services of the University of Warsaw You are not logged in | log in
course directory - help

Mathematics of Debt Instruments

General data

Course ID: 1000-135MID Erasmus code / ISCED: 11.923 / (0619) Information and Communication Technologies (ICTs), not elsewhere classified
Course title: Mathematics of Debt Instruments Name in Polish: Matematyka w instrumentach dłużnych
Department: Faculty of Mathematics, Informatics, and Mechanics
Course groups:
ECTS credit allocation (and other scores): (not available)
view allocation of credits
Language: English
Type of course:

elective courses

Full description: (in Polish)

Podstawowe instrumenty dłużne. Depozyty i kredyty bankowe, kredyty banku centralnego, depozyty i pożyczki międzybankowe, referencyjne stopy rynku międzybankowego, obligacje, ich podstawowe typy i ich emitenci. Ryzyko kredytowe. (2--3 wykłady)

Podstawowe instrumenty dłużne w Polsce. (2 wykłady)

Analiza obligacji. Ryzyko inwestowania w obligacje, wycena obligacji, różne stopy zwrotu, czas trwania i zmodyfikowany czas trwania, wypukłość. (3--4 wykłady)

Struktura czasowa stóp procentowych. Natychmiastowe i terminowe stopy procentowe, krzywa dochodowości

i jej wyznaczanie, teorie opisujące strukturę czasów stóp procentowych. (3--4 wykłady)

Zarządzanie portfelem obligacji. Uodpornienie portfela, strategia dopasowania dochodów i optymalizacja portfela. Ryzyko stopy procentowej. (3 wykłady)

Bibliography:

S.G. Kellison, The Theory of Interest. McGraw-Hill/Irwin, 1991

O. de la Grandville, Bond Pricing and Portfolio Analysis. The MIT Press, Cambdridge, MA, 2000

This course is not currently offered.
Course descriptions are protected by copyright.
Copyright by University of Warsaw.