Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wybrane zagadnienia matematyki dyskretnej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M07MD
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Wybrane zagadnienia matematyki dyskretnej
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Wybór klasycznych wyników kombinatoryki i teorii grafów pominiętych w wykładzie kursowym

Pełny opis:

1. Konfiguracje kombinatoryczne.

2. Twierdzenie Dilwortha i teoria zbiorów ekstremalnych.

3. Funkcje tworzące i ich zastosowania.

4. Zliczanie: wzory inwersyjne.

5. Teoria Ramseya. Grafy ekstremalne.

6. Metody algebraiczne w teorii grafów.

7. Metoda probabilistyczna.

8. Losowość w grafach.

Wymagania: Matematyka Dyskretna 1000-212bMD

Założenia: Znajomość podstaw kombinatoryki i teorii grafów oraz rachunku prawdopodobieństwa.

Literatura:

1. N. Alon, J. Spencer, 'The probabilistic method'

2. R. Diestel, 'Graph Theory'

3. J.H. van Lint, R.M. Wilson, 'A course in combinatorics'

4. H.S. Wilf, 'generatingfunctionology'

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. Ma poszerzoną wiedzę w zakresie kombinatoryki i teorii grafów (K_W01).

2. Zna podstawy zastosowań metod probabilistycznych i algebraicznych w matematyce dyskretnej (K_W01).

3. Rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych (K_W01, K_W02).

Umiejętności

1. Potrafi analizować i rozwiązywać problemy o średnim stopniu złożoności z zakresu matematyki dyskretnej (K_U01).

2. Potrafi zrozumieć i stosować formalny opis obiektów matematycznych (K_U01, K_U03).

Kompetencje

1. Zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (K_K01).

2. Potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (K_K02).

3. Potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych (K_K04).

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny (testowy, wszyscy są do niego dopuszczeni), dla chętnych dodatkowo egzamin ustny w sesji.

W przypadku zaliczania przedmiotu przez doktoranta, dodatkowym elementem zaliczenia będzie opracowanie wskazanego przez wykładowcę zagadnienia na podstawie anglojęzycznej literatury i zreferowanie go na zajęciach.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Malinowski
Prowadzący grup: Adam Malinowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)