Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kody korekcyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-2M12KOK
Kod Erasmus / ISCED: 11.3 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Kody korekcyjne
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Skrócony opis:

Kody korekcyjne zamieniają strumień bitów na inny, dłuższy strumień bitów, który pozwala na wykrywanie i korekcję błędów. Na przykład, jeśli jedynkę zamienimy na 11 zaś zero na 00, to jeśli prawdopodobieństwo błędu jest niskie, możemy wykryć błąd. Błąd występuje gdy na wyjściu jest 01 lub 10. Niestety nie wiemy, który bit jest błędny. Jeśli zastąpimy zero przez 000 zaś jedynkę przez 111, to przy jednym błędzie jesteśmy w stanie wykryć i skorygować błąd. Na przykład, gdy na wyjściu jest 101, to najprawdopodobniej błędnym bitem jest 0 i przesłano jedynkę.

Pełny opis:

1. Algebraiczne podstawy kodów korekcyjnych.

2. Kody liniowe.

3. Różne kody liniowe.

4. Kody cykliczne.

5. Binarne kody BCH.

6. Niebinarne kody BCH.

7. Kody dekodowalne logiką większościową.

8. Kody geometryczne.

9. Treliaże.

Literatura:

Shu Lin, Daniel Costello „Error Control Coding. Second Edition”, Pearson Prentice Hall, 2004.

Van Lint, „Introduction to Coding Theory”, Springer Verlag, Berlin, 1999.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

* Ma podstawową wiedzę na temat kodów liniowych i ich rodzajów (KW_01).

Umiejętności:

* Potrafi skonstruować prosty układ logiczny służący do kodowania, wykrywania i korekcji błędów w kodach liniowych (KU_01).

Kompetencje:

* Zrozumie artykuły naukowe na temat prostych kodów korekcyjnych. (KK_04)otkanych danych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)