Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

  Uniwersytet Warszawski zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji mobilnej Mobilny USOS UW dla systemu iOS.

  • Data publikacji aplikacji: 2019-10-01.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-04.

  Status zgodności z ustawą o dostępności cyfrowej

  Aplikacja mobilna Mobilny USOS UW dla systemu iOS jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-06-24. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny: Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami UW.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Osobą kontaktową w sprawach związanych z dostępnością aplikacji mobilnej jest Jacek Rymkiewicz. W przypadku problemów z dostępnością tej aplikacji prosimy o kontakt pod adresem e-mail: dostepnosc.cyfrowa@uw.edu.pl lub numerem telefonu: 22 55 24 218. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Procedura wnioskowo-skargowa

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

  Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Wykaz budynków należących do uczelni wraz z opisem ich dostępności znajduje się na stronie deklaracji dostępności uczelni.

  ul. Banacha 2
  02-097 Warszawa
  tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
  kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-03d50b88b (2024-02-19)