Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Najnowsza historia polityczna Polski 4003-EU-L11-NHPP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2020/21

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia: mieszany: w sali i zdalnie
w sali
zdalnie
Literatura:

W trybie pracy zdalnej prowadzący udostępnia wersję PDF dwóch podręczników:

A.L. Sowa, Historia polityczna Polski 1944-1991, Wydawnictwo Literackie.

A. Dudek, Historia polityczna Polski 1989-2012, Wydawnictwo Znak.

oraz skany rozdziałów książek i innych materiałów, do których dostęp jest możliwy poprzez moduły repozytoryjne kursu na platformie Kampus.

O charakterze podręczników

Bonusiak, W., Trzecia Rzeczpospolita (1989-2007), Rzeszów 2009.

Dudek A., Historia polityczna Polski 1989-2012, Kraków 2013.

Dudek A., Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-2001, Kraków 2002.

Karpiński J. Trzecia niepodległość. Najnowsza historia Polski, Warszawa 2001.

Roszkowski W., Historia Polski 1914-2015, Warszawa 2018.

Roszkowski W., Najnowsza historia Polski 1980-2002, Warszawa 2003.

Literatura uzupełniająca

Chwalba A., III Rzeczpospolita. Raport specjalny, Kraków 2005.

Friszke A., Polska. Losy państwa i narodu 1939-1989, Warszawa 2003.

Grabowska M., Podział postkomunistyczny. Społeczne podstawy polityki w Polsce po 1989 roku, Warszawa 2004.

Hirsz Z.J., Historia polityczna Polski 1939 - 1998, tom II, Białystok 1998.

Karpiński J., Ustrój komunistyczny w Polsce, Warszawa 2005.

Krasowski R., Czas gniewu. Rozkwit i upadek imperium SLD, Warszawa 2014.

Paczkowski A., Droga do mniejszego zła”. Strategia i taktyka obozu władzy lipiec 1980 - styczeń 1982, Kraków 2002.

Paczkowski A., Pół wieku dziejów Polski: 1939-1989, Warszawa 1998.

Polski rok 1989. Sukcesy, zaniechania, porażki, Część 1, red. M. Jabłonowski, S. Stępka, S. Sulowski, Warszawa 2009.

Sowa A.L., Historia polityczna Polski 1944-1991, Kraków 2011.

Śpiewak P., Pamięć po komunizmie, Gdańsk 2005.

Dokumenty źródłowe

Najnowsze dzieje Polski 1914-1989. Wybór źródeł, red. B. Kącka-Rutkowska, K. Sadaj-Sado, S. Stepka, Warszawa 1997.

Wybrane artykuły

Stan wojenny w oczach psychologów i socjologów. Dokument z 1982 r., „Dzieje Najnowsze” 2007, nr 1, s. 101-107. (zalecenia propagandowe)

http://www.rcin.org.pl/Content/46411/WA303_62509_A507-DN-R-39-1_Ligarski.pdf

K. Kosiński, Młodzież lat 80. w świetle badań CBOS oraz wybranych analiz IBPM, MAW i KC PZPR, „Dzieje Najnowsze” 2009, nr 2, s. 117-135.

http://www.rcin.org.pl/Content/46676/WA303_62922_A507-DN-R-41-2_Kosinski.pdf

A. Dudek, Ewolucja stanowiska rządu Tadeusza Mazowieckiego w sprawie obecności Polski w Układzie Warszawskim oraz stacjonowania na jej terytorium wojsk sowieckich, „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 4, s. 161-175.

http://www.rcin.org.pl/dlibra/publication?id=78042&tab=3

G. Majchrzak, Kulisy listu kaprala do generała, „Dzieje Najnowsze” 2015, nr 1, s. 155-165.

http://www.rcin.org.pl/dlibra/publication?id=72518&tab=3

T. Leszkowicz, Ostatnia ofensywa na froncie historycznym? : polityka pamięci historycznej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w latach 1981-1986, „Dzieje Najnowsze” 2014, nr 2, s. 103-120.

http://www.rcin.org.pl/dlibra/publication?id=63615&tab=3

T. Kisielewski, Stan świadomości politycznej w partii w świetle dokumentacji Biura Politycznego Komitetu Centralnego PZPR w okresie obrad "okrągłego stołu", „Dzieje Najnowsze” 2009, nr 4, (brak wersji elektronicznej – należy sięgnąć do wydania oryginalnego).

Efekty uczenia się:

Wiedza

Posiada wiedzę z perspektywy historycznej na temat roli jaką odgrywa człowiek w przemianach życia społecznego.

Ma wiedzę na temat kształtowania interakcji człowieka z jego otoczeniem społecznym ukształtowaną w oparciu o znajomość faktów historycznych.

Posiada wiedzę o formach uczestnictwa w życiu społecznym i rozwoju własnej przedsiębiorczości utworzoną w oparciu o znajomość systemów politycznych Polski.

Zna i rozumie rolę faktów historycznych warunkujących życie polityczne kraju.

Na podstawie zdobytej wiedzy z zakresu historii Polski kształtuje swoją wiedzę o społecznych i kulturowych uwarunkowaniach życia politycznego.

Ma wiedzę i rozumie związki między systemem politycznym a ekonomicznym kraju na podstawie porównań systemów politycznego i ekonomicznego w różnych okresach historii Polski.

Posiada wiedzę z zakresu zmiany systemowej struktur politycznych, ekonomicznych i społecznych w Polsce na przestrzeni wieków.

Posiada wiedzę o systemie politycznym państwa polskiego w kontekście systemów państw Europejskich.

Umiejętności

Potrafi powiązać procesy historyczne zachodzące w Polsce na przestrzeni wieków ze zmianami w sferze polityki, ekonomii, kultury.

Potrafi korzystać z historycznych archiwalnych materiałów źródłowych.

Potrafi w sposób analityczny korzystać z literatury przedmiotu.

Rozwija zainteresowania historią Polski. Zdobywa umiejętności niezależnej oceny i interpretacji zjawisk politycznych w ich historycznym kontekście.

Wykorzystując nowe technologie potrafi samodzielnie przygotować ilustrację historyczną wybranych faktów z dziejów Polski.

Potrafi przygotować prezentację multimedialną na wybrany temat dokonując analizy i hierarchizacji treści.

Kompetencje społeczne

Wykazuje aktywność polityczną przez uczestnictwo w różnego rodzaju przedsięwzięciach promujących historię Polski.

Posiada kompetencje komunikacyjne, społeczne, intelektualne, merytoryczną wiedzę przedmiotową.

Ma potrzebę dalszego kształcenia instytucjonalnego i rozwoju własnych zainteresowań historią Polski.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu w wersji zdalnej:

Ocena końcowa jest wynikiem z testu końcowego.

Test przeprowadzany jest na platformie Kampus na przedostatnich zajęciach w semestrze.

Maksymalnie z testu student może uzyskać 30 pkt. Za każdą poprawną odpowiedź student uzyskuje 1 pkt.

Skala ocen:

30-27 pkt. Bardzo dobra (5)

26-25 pkt. Dobra plus (4+)

24-20 pkt. Dobra (4)

19-18 pkt. – Dostateczna plus (3+)

17-15 pkt. – Dostateczna (3)

Warunkiem dopuszczenia do testu jest terminowe wykonanie minimum 4 zadań na platformie Kampus.

Aktywność podczas zajęć w wersji wideokonferencji Google Meet podwyższa ocenę indywidualną z kolokwium o 0.5%.

Warunki zaliczenia przedmiotu w wersji stacjonarnej:

• Obecność na zajęciach. W semestrze dopuszczalne są dwie nieobecności. W przypadku trzech lub więcej nieobecności student zobowiązany jest do ustalenia formy ich zaliczenia z wykładowcą.

• Zaliczenie kolokwium, które odbywa się podczas przedostatnich zajęć w semestrze.

• Przygotowanie w grupach kilkuosobowych projektu na jeden z przydzielonych przez wykładowcę tematów z część problemowej zajęć oraz jego zaprezentowanie w formie prezentacji multimedialnej podczas zajęć w sali wykładowej.

Ocena końcowa z przedmiotu jest łączną oceną z kolokwium oraz prezentacji (50% i 50%) z zastrzeżeniem, że student z kolokwium otrzymał minimum ocenę dostateczną.

Zakres tematów:

W trybie nauczania zdalnego przedmiot prowadzony w 50% w formie asynchronicznej na platformie Kampus oraz w 50% w synchronicznej w Google Meet.

Link do poszczególnych terminów zajęć prowadzący udostępnia studentom za pośrednictwem usosmail.

Bloki tematyczne w formie zdalnej:

I. Zajęcia organizacyjne Google Meet

II. Społeczeństwo polskie a władza komunistyczna. Formy oporu społecznego i opozycji politycznej. Google Meet

III. Realia życia w Polsce epoki Władysława Gomułki –analiza filmu dokumentalnego Macieja Drygasa Jeden dzień w PRL. Platforma Kampus

IV. Analiza porównawcza zjawisk Marzec'68 i Grudzień'70 (podwójne zajęcia) - cz. 1. Platforma Kampus

V. Analiza porównawcza zjawisk Marzec'68 i Grudzień'70 cz.2. Google Meet

VI. Dekada Gierkowska – „socjalistyczne społeczeństwo konsumpcyjne”. Google Meet

VII. 1976-1980 – kształtowanie opozycji antysystemowej. Platforma Kampus

VIII. Lata 80-te. Powstanie i działalność „Solidarności". Google Meet

IX Wprowadzenie stanu wojennego, „Solidarność" w podziemiu. Platforma Kampus

X. Ustalenia z Magdalenki oraz obrady „Okrągłego stołu”. Platforma Kampus

XI. Wybory kontraktowe, powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego. Google Meet

XII. Życie polityczne w pierwszych latach po transformacji ustrojowej – rządy postsolidarnościowe. Platforma Kampus

Metody dydaktyczne:

Podająca, problemowa, eksponujące z użyciem materiałów multimedialnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, (sala nieznana)
Urszula Kurcewicz 37/40 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, (sala nieznana)
Urszula Kurcewicz 40/40 szczegóły
3 każdy piątek, 13:15 - 14:45, (sala nieznana)
Urszula Kurcewicz 24/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.