Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wstęp do matematyki (potok I) 1000-111bWMAa
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Metody i kryteria oceniania:

Jak prowadzone są zajęcia?

Zajęcia będą prowadzone przy pomocy kursu na http://moodle.mimuw.edu.pl i każdy student będzie zobowiązany do zapisu na przygotowany tam kurs (dane niezbędne do zapisu studenci otrzymają mailem). Poszczególne zajęcia (wykłady i ćwiczenia) będą się odbywać na platformie Zoom w godzinach zaplanowanych na dane zajęcia w UsosWeb.

Studenci naszego Wydziału są mocno zobowiązani do przestrzegania norm pracy akademickiej, w szczególności dotyczących samodzielności oddawanych prac i ścisłego przestrzegania reguł z tym związanych. Polecamy w szczególności krótki kodeks honorowy społeczności Harvard College, który w wolnym przekładzie na polski (autorstwa P. Goldsteina) brzmi tak:

Zobowiązujemy się do uczciwej działalności akademickiej. Uczciwej, a więc takiej, która spełnia przyjęte w świecie nauki reguły dotyczące cytowania źródeł, pozyskiwania i korzystania z danych, czytelnego przypisywania właściwym autorom ich pomysłów, odkryć, interpretacji i wniosków. Ściąganie i inne formy nieuczciwości podczas egzaminów, kolokwiów i zaliczeń, przypisywanie sobie cudzych pomysłów i sformułowań lub fałszywe ich cytowanie, falsyfikacja danych czy jakiekolwiek inne przejawy nierzetelności lub nieuczciwości naukowej łamią standardy naszej społeczności, jak również normy przyjęte w szeroko rozumianym świecie akademickim.

Wykłady

- do każdego wykładu pojawią się w kursie Moodle dane do spotkania na platformie Zoom odbywające się czwartki o 8:30 na żywo on-line i prowadzone na zmianę przez wykładowców. Obecność na spotkaniach on-line nie jest obowiązkowa, ale oczywiście jest polecana.

- dodatkowo będą się w kursie na Moodle pojawiać inne materiały związane z wykładem do samodzielnej nauki oraz forum do zadawania pytań i dyskusji. Nie należy się spodziewać nagrań całego wykładu, ale będziemy udostępniać nagrania wybranych jego elementów.

- w dniu wykładu pojawia się też krótki test związany z wykładem, które jest czynny przez tydzień.

Ćwiczenia

- studenci w kursie realizowanym na Moodle będą podzieleni na poszczególne grupy ćwiczeniowe i prowadzący będą mogli udostępniać im zadania i materiały.

same ćwiczenia odbywają się na platformie Zoom na żywo i każdy prowadzący jest odpowiedzialny za przekazanie odpowiednich danych spotkania studentom w swojej grupy.

- w ramach udziału w ćwiczeniach, każdy prowadzący ma do przyznania punkty wliczające się sumę punktów na podstawie których wystawiona jest końcowa ocena (patrz niżej).

- ponadto po dziesięciu ćwiczeniach prowadzący grupy ćwiczeniowe zadają pracę domową złożoną z trzech krótkich zadań używając do tego wspomnianego kursu Moodle. Zasady prac domowych spisane są poniżej.

- Zgodnie z Regulaminem Studiów, trzy nieusprawiedliwione nieobecności na ćwiczeniach mogą spowodować utratę prawa do zaliczania przedmiotu.

Prace domowe

- Po dziesięciu ćwiczeniach prowadzący grupy ćwiczeniowe zadają pracę domową złożoną z trzech krótkich zadań, używając do tego wspomnianego kursu Moodle.

- Oddanie rozwiązania następuje poprzez wgranie odpowiednich plików przez serwis Moodle’a przed terminem kolejnych ćwiczeń.

- Nad zadaniami można myśleć w maksymalnie czteroosobowych zespołach, ale każdy student absolutnie samodzielnie redaguje przesyłane rozwiązanie. Każdy student ma prawo oddać swoje samodzielnie spisane rozwiązanie tylko wtedy, jeśli całkowicie je rozumie.

- Studenci, którzy zdecydowali się myśleć w zespołach, podają skład zespołu w swojej pracy domowej. To nie zwalnia z obowiązku jednoosobowego i samodzielnego spisania rozwiązania przez każdego ze studentów.

- Zachęcamy do oddawania prac domowych zredagowanych w LateXu, co będzie wymagało przesłanie pliku .tex oraz pliku .pdf. Studentom, którzy w ten sposób oddadzą większość prac domowych, przysługuje dodatkowy punkt. W kursie na Moodlu pojawią się materiały do samodzielnej nauki używania LateXa.

- Oddane prace będą podlegać automatycznej kontroli antyplagiatowej. W przypadku stwierdzenia rażącej niesamodzielności pracy, punkty zostaną wyzerowane, a wcześniejsze i późniejsze prace domowe danego studenta ręcznie weryfikowane pod tym kątem.

- Prace będą sprawdzać graderzy (wyznaczeni studenci wyższych lat), korzystając z serwisu Moodle, którzy każdą pracę ocenią i każde rozwiązanie opatrzą komentarzem. Graderzy też będą elementem dodatkowej kontroli antyplagiatowej.

- Prowadzący grupę ćwiczeniową w razie wątpliwości zgłoszonych przez gradera może zweryfikować, czy student rozumie swoje rozwiązanie poprzez indywidualną rozmowę ze studentem i od tego uzależnić przyznaną liczbę punktów.

Konsultacje

Każdy prowadzący prowadzi konsultacje w ustalonym terminie raz na tydzień lub w ramach umawiania się ze studentami mailowo. Terminy takich konsultacji są dostępne grupie ćwiczeniowej danego prowadzącego. Konsultacje odbywają się on-line, z użyciem Zooma.

Kolokwium

Odbędzie się 19.12, w sobotę, w budynku jeśli sytuacja epidemiologiczna na to pozwoli, a on-line w przeciwnym przypadku, i będzie się składać z 4 zadań. Kolokwium będzie trwało 120 min.

Egzamin zerowy

Studenci, którzy przed ostatnim tygodniem zajęć zdobędą co najmniej 90% punktów możliwych na tym etapie do zdobycia, zostaną zaproszeni na egzamin ustny (zdalny w przypadku pandemii) i w przypadku pozytywnego jego wyniku są zwolnieni z egzaminu w sesji.

Egzamin w pierwszym terminie

Wszyscy studenci (za wyjątkiem możliwych sytuacji opisanych w Regulaminie Studiów) są dopuszczeni do egzaminu.

Egzamin będzie się składał z:

- Części testowej (w budynku lub on-line)

- Części zadaniowej, która odbędzie się tylko jeśli jej przeprowadzenie będzie możliwe w budynku, 3 zadania po 8 punktów. W przypadku, w którym odbyła się ta część egzaminu i student zdobył z egzaminu (część testowa+zadaniowa) procent punktów większy niż procent punktów wliczając punkty zdobyte podczas całego semestru, do wystawienia wstępnej oceny użyjemy procentu punktów zdobytych na samym egzaminie.

- Ewentualnego egzaminu ustnego, który będzie ograniczony do studentów na granicy 2 -> 3 oraz studentów ubiegających się o 5, jeśli część zadaniowa się odbędzie oraz prawie wszystkich studentów w przeciwnym przypadku. Poza skrajnymi sytuacjami, egzamin ustny może o jeden stopień zmienić ocenę wystawioną wstępnie na podstawie zdobytych punktów.

Egzamin poprawkowy

W terminie poprawkowym ocenę wyznacza się na podstawie egzaminu (część testowa i zadaniowa) oraz ewentualnie egzaminu ustnego.

Podsumowanie punktacji i zasad zaliczenia

Wstępna ocena końcowa zostanie wystawiona na podstawie punktów, na które składają się:

1. kolokwium

4 zadania po 8 punktów

w sumie 32p

2. praca domowe

0.4x3 punktów na serię x 10, +1 punkt za .tex+.pdf

w sumie 13p

3. testy on-line po wykładzie

1x13

w sumie 13p

4. do dyspozycji prowadzących grupy ćwiczeniowe

3p

5. część testowa egzaminu

15p

6. część zadaniowa egzaminu (przy możliwości jego przeprowadzenia)

3 zadania po 8p

w sumie 24p

Suma: 100p (lub 76 jeśli część zadaniowa się nie odbędzie).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy czwartek, 8:30 - 10:00, sala 3180
Leszek Kołodziejczyk 0/ szczegóły
2 każdy czwartek, 8:30 - 10:00, sala 4420
Michał Korch 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Matematyki - Banacha 2
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.