Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Nauka o państwie i polityce 2102-BW-L-Z1NOPP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Zieliński E., Nauka o państwie i polityce, Warszawa 2001.

Wojtaszak A, Wybranowski D (red.) Wybrane problemy teorii polityki, Szczecin 2002,

Żyro T., Wstęp do politologii, Warszawa 2004.

Dubel L., Korybski A., Markwart Z., Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce, Kraków 2002.

Pietraś M. Hofman I, Michałowski S. (red.) Państwo w czasach zmiany, Lublin 2018,

Ryszka F., Nauka o polityce. Rozważania metodologiczne, Warszawa 1984.

Winczorek P. Wstęp do nauki o państwie, Warszawa 1998.

Źródła internetowe:

1) Arkadiusz Żukowski, Politologia jako dyscyplina naukowa i kierunki kształcenia; www.ptnp.org.pl/books,

2) Jarosław Szczepański, Dyscyplina nauk o polityce. status teoretyczny i prawny; https://depot.ceon.pl/bifstream,

3) Marek Chmaj, Marek Żmigrodzki, O podstawowych kategoriach politologicznych; dibra.umcs.lublin.pl

4) Katarzyna Chojnacka, Państwo narodowe -przyszłość czy przeżytek?; yadda.icm.edu.pl,

5) Janusz Ostrowski, Państwo narodowe w Europie' www.e-bookowo.pl.

6) Struktura państwa- rodzaje państw-stopień rozwoju państw; www.wos.net.pl,

7) Zbigniew Machelski, Struktury terytorialne państwa; sip.lex.pl,

8)Jerzy Kuciński. Nauka o państwie współczesnym, Łódź 2019, Społeczna Akademia Nauk; piz.san.edu.pl,

9) Ewa Bujwid-Kurek, Władza polityczna a system polityczny; ruj.uj.edu.pl,

10)Rafał Glajcer, demokratyczny rezim polityczny, Katowice 2015, wydawnictwo.us.edu.pl,

11) Bartłomiej Jabłoński, determinanty polityki Dywidend; yadda.icm.edu.pl,

12) Roman A. Tokarczyk, treści legitymizacji każdej władzy warunkiem akceptacji jej pozycji ustrojowej i wpływów; bsp.uwb.edu.pl.

Efekty uczenia się:

K_W04: istotne w rozwoju człowieka są normy i reguły rządzące strukturami i instytucjami społeczno-politycznymi (oraz poglądy dotyczące istoty tych struktur i instytucji), że szczególnym uwzględnieniem tych, które służą utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa;

K_W08: charakteryzuje relacje między strukturami społeczno-politycznymi w skali międzynarodowej i międzykulturowej, ze szczególnym uwzględnieniem relacji konstytuujących ład i bezpieczeństwo międzynarodowe;

K_U01 : wyjaśnia dostrzegać wielość i różnorodność stanowisk i opinii oraz dyskutować o nich;

K_U04: potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę w praktycznym i zawodowym działaniu, rozwiązywaniu i wdrażaniu konkretnych zadań;

K_W05 : wyjaśnia konflikty i kryzysy występujące w społeczeństwach i państwach (oraz mechanizmy ich rozwiązywania) w ujęciu historycznym i współczesnym;

K_W06: wyjaśnia atrybuty i mechanizmy współczesnego państwa (przede wszystkim państwa demokratycznego): prawo, system organów państwowych (ze szczególnym uwzględnieniem organów odpowiedzialnych za kreowanie polityki bezpieczeństwa), organizacje pozarządowe, ustrój polityczny i gospodarczy;

Metody i kryteria oceniania:

Studenci zdający egzamin z przedmiotu to egzamin zdalny w postaci rozszerzonej formy tekstu opisowego w postaci 10 pytań. Egzamin pisemny/zdalny obejmuje treści zrealizowane na wykładzie oraz zalecanej literatury przedmiotu. Do egzaminu przystąpić może jedynie Student, który zaliczył ćwiczenia.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce

2. Pojęcie polityki

3. Elementy definicji państwa

4. Państwo, naród, jednostka

5. Cele, funkcje i zadania państwa

6. Władza polityczna i państwowa

7. Reżimy niedemokratyczne

8. Reżimy demokratyczne

9. Populizm

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 15:05, sala Aula Baszkiewicza
Józef Tymanowski 31/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.