Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Strategie informacyjne państw w sytuacjach zagrożeń 2102-BW-L-D5SIPS-KZB
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Zakres tematów:

Tematy zajęć:

1. Zajęcia organizacyjne

Ustalenie wymogów formalnych. Podział tematów do pracy własnej studentów. Wskazanie zasad i zakresu zadań realizowanych przez studentów podczas trzech zajęć.

2. Sytuacje grożące kryzysem

W oparciu o dotychczasową wiedzę studentów omówione zostaną różne rodzaje sytuacji grożących kryzysem, ich wpływ na funkcjonowanie państwa i społeczeństwa i funkcje, jakie mogą pełnić media.

D. Piontek, S. Ossowski (red.), Komunikowanie społeczne w dobie nowych technologii, Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej, Poznań 2017; online, protokół dostępu: http://www.ptks.pl/j3x/images/ebook2017.pdf

H. Batorowska, R. Klepka, O. Wasiuta, Media jako instrument wpływu informacyjnego i manipulacji społeczeństwem, Kraków 2019; online, protokół dostępu: file:///C:/Users/Ewa/Downloads/d35e4b772b9a9ded0ab30d97221c23fef85c5f69%20(10).pdf

3. Sytuacja kryzysowa

Wskazanie współczesnych sytuacji kryzysowych w Polsce, Europie i na świecie i omówienie sposobów ich relacjonowania w mediach (autorska prezentacja case studies). Treści będą pomocne przy realizacji zadań własnych studentów prezentowanych podczas zajęć 9 i 10.

Biela B., Typy i mechanizmy manipulacji w mediach. "Studia Pastoralne" Nr 12 /2016, s. 286-311; online, protokół dostępu: https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/15158/1/Biela_Typy_i_mechanizmy_manipulacji_w_mediach.pdf

Klepka R., Analiza zawartości mediów: dlaczego i do czego można ją wykorzystać w nauce o bezpieczeństwie i politologii?, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis, Studia de Securitateet Educatione Civili VI”, (2016) (http://rep.up.krakow.pl/xmlui/bitstream/handle/11716/1975/

E. Stasiak-Jazukiewicz, M. Jas-Koziarkiewicz M. (2012). Rola telewizji w stanach nadzwyczajnych. Na przykładzie sposobu relacjonowania tragicznych wydarzeń z 22 lipca w Oslo i na wyspie Utøya w Norwegii; online, protokół dostepu: http://www.krrit.gov.pl/Data/Files/_public/Portals/0/publikacje/raporty/rola_telewizji.pdf

4. Medialny wizerunek sytuacji na granicy polsko-białoruskiej przed i po ogłoszeniu stanu wyjątkowego - analiza zawartości mediów

5. Zarządzanie kryzysowe w Polsce

Omówione zostaną: komponenty systemu zarządzania kryzysowego w Polsce; podstawy prawne; zakres dopuszczalnych prawem ograniczeń praw obywatelskich, zwłaszcza wolności słowa i wolności mediów.

Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1166).

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r,. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 757 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1635 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 596 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U z 2013 r., poz. 595 z późn. zm.). Ustawa z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (t.j. DZ.U. z 2013., poz. 594 z późn. zm.). Ustawa z dnia z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r., poz. 1502). Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 333 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (t.j. Dz.U z 2014 r., poz. 1191).

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz kompetencjach naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 1815).

6. Jak komunikować w sytuacji kryzysowej.

Omówione zostaną: polityka informacyjna, rodzaje działań komunikacyjnych, potrzeby mediów relacjonujących sytuacje kryzysowe.

Musiałek P., Czas na doktrynę radykalnej polityki informacyjnej. Jak rząd powinien mówić o COVID-19?; online, protokół dostępu: https://klubjagiellonski.pl/2020/04/29/czas-na-doktryne-radykalnej-polityki-informacyjnej-jak-rzad-powinien-mowic-o-covid-19/

7. Planowanie strategii informacyjnej w konkretnej sytuacji kryzysowej

Podczas zajęć studenci zostaną zapoznani z warunkami sytuacji kryzysowej (na przykład powódź) i poproszeni o przygotowanie strategii informacyjnej na taki czas, w tym komunikatów adresowanych do różnych odbiorców (zarządzający, media, obywatele) adekwatnych do różnych etapów rozwoju zagrożenia.

8/9.Uwarunkowania antyterrorystycznych polityk informacyjnych w państwach Unii Europejskiej (Francja, Hiszpania, Niemcy) i w Wielkiej Brytanii.

Babiński A., Jałoszyński K., Zubrzycki W., Polska ustawa antyterrorystyczna – odpowiedź na zagrożenia współczesnym terroryzmem, Szczytno 2016.

Źródła internetowe na temat strategii UE walki z terroryzmem, m.in.: https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/fight-against-terrorism/

10. Antyterrorystyczna polityka informacyjna i sposoby oceny jej skuteczności (omówienie wybranych case studies, m.in. brytyjski i francuski).

Analiza SWOT

11/12. Rola mediów w przekazywaniu informacji o sytuacjach kryzysowych poza granicami kraju. Omówienie projektów wykonanych przez studentów.

13/14. Rola mediów w przekazywaniu informacji o sytuacjach kryzysowych we własnym kraju.

Omówienie projektów wykonanych przez studentów.

15. Zaliczenie

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 15:00 - 16:30, sala 307
Ewa Stasiak-Jazukiewicz 11/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.