Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Centrum Analiz Kryminologicznych - warsztat badawczy 3401-FAK-CAKd
Warsztaty (WAR) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Pozycje obowiązkowe i uzupełniające (szczegółowe wskazania Prowadząca przekaże studentom podczas kursu):

C. Crowther-Dowey, P. Fussey, Researching Crime: Approaches, Methods and Application, Palgrave MacMillan 2013;

A. Walsh, L. Ellis, Sage Publications 2007 (rozdział “Measuring Crime and Criminal Behavior”, s. 26-52);

W. Klaus, M. Szulecka, J. Włodarczyk-Madejska, D. Woźniakowska-Fajst, O etyce w badaniach kryminologicznych [w:] P. Ostaszewski, K. Buczkowski (red.), Granice prawa. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Siemaszki, Warszawa 2020, s. 143-172;

A. Liebling, Whose side are we on? Theory, Practice and Allegiances in Prisons Research, „The British Journal of Criminology”, 2001, t. 41, nr 3, https://doi.org/10.1093/bjc/41.3.472.;

R. Szczepanik, Prowadzenie badań naukowych w warunkach izolacji więziennej [w:] I. B. Kuźma (red.), Tematy trudne. Sytuacje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;

M. Kotowska, Wybrane problemy stosowania metod jakościowych w kryminologii na przykładzie badań nad karierami kryminalnymi członków zorganizowanych grup przestępczych [w:] P. Ostaszewski, K. Buczkowski (red.), Granice prawa. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Siemaszki, Warszawa 2020, s. 173-194;

P. Witkorska, Eksperyment w badaniach kryminologicznych [w:] P. Ostaszewski, K. Buczkowski (red.), Granice prawa. Księga jubileuszowa Profesora Andrzeja Siemaszki, Warszawa 2020, s. 195- 207;

P. Wiktorska, Ryzyko błędów w badaniach kryminologicznych [w:] M. Niełaczna, P. Ostaszewski, A. Rzepliński (red.), Zmierzyć i zrozumieć przestępczość. Tom jubileuszowy ofiarowany Profesor Beacie Gruszczyńskiej, Warszawa 2020, s. 127-136;

K. Witkowska-Rozpara, Sprawozdanie z seminarium naukowego Centrum Analiz Kryminologicznych pt. „Badania w zakładach karnych – szanse, wyzwania, perspektywy”, Biuletyn Kryminologiczny 2020/27, s. 135-143, http://e-bp.inp.pan.pl:8080/xmlui/handle/123456789/230;

B. A. Mercan, Doing criminological research: Affective states versus emotional reactions, Theoretical Criminology, vol 24, issue 2, 2020, https://doi.org/10.1177%2F1362480618779399;

D. Weisburd, A. R. Piquero, How Well Do Criminologists Explain Crime? Statistical Modeling in Published Studies, Crime and Justice, Vol. 37, No. 1 (2008), s. 453-502;

A. Adriaenssen, L.aoli, S. Karstedt, J. Visschers, V. A. Greenfield, S. Pleysier, Public perceptions of the seriousness of crime: Weighing the harm and the wrong, European Journal of Criminology, vol 17, issue 2, 2020, s. 127-150;

R. Tewksbury , D. A. Dabney, H. Copes, The Prominence of Qualitative Research in Criminology and Criminal Justice Scholarship, Journal of Criminal Justice Education 2010, vol 21, No. 4, s. 391-411, doi: 10.1080/10511253.2010.516557;

H. Copes, R. Tewksbury, S. Sandberg, Publishing Qualitative Research in Criminology and Criminal Justice Journals, Journal of Criminal Justice Education 2016, vol 27 No. 1, s. 121-139, doi: 10.1080/10511253.2015.1109131;

V. H. Woodward, M. E. Webb, O. H. Griffin III, H. Copes (2016) The Current State of Criminological Research in the United States: An Examination of Research Methodologies in Criminology and Criminal Justice Journals, Journal of Criminal Justice Education, 2016, vol. 27 No. s. 3, 340-361, doi: 10.1080/10511253.2015.1131312.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

Zna i rozumie istotę nauk społecznych, w szczególności kryminologii i oraz polityki kryminalnej oraz kluczowe pojęcia i instytucje stosowane w pracach badawczych z tych obszarów (K_W01)

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu mechanizmy społecznych i politycznych reakcji na przestępczość jak również związane z nimi problemy (K_W07)

Zna i rozumie w pogłębionym stopniu interdyscyplinarny charakter metod badawczych stosowanych w kryminologii dla pomiaru i analizy zjawiska przestępczości oraz reakcji na nią (K_W10)

Zna i rozumie pojęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz reguły publikowania tekstów naukowych (K_W12)

Potrafi zastosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących pomiarów przestępczości oraz reakcji na nią (K_U02)

Potrafi zidentyfikować i zdiagnozować problem społeczny, a następnie zaprojektować, zaplanować i przeprowadzić badania empiryczne poświęcone analizie tego problemu (K_U04)

Potrafi analizować statystyki przestępczości i inne źródła danych na temat przestępczości z uwzględnieniem problemu tzw. ciemnej liczby przestępstw i trudności związanych z porównywaniem danych (K_U09)

Potrafi komentować zjawiska społeczne w kontekście wyników badań kryminologicznych oraz przygotować analizę zebranych w badaniach rezultatów (K_U09)

Jest gotowy do uwzględnienia w badaniach kryminologicznych różnorodnych uwarunkowań kulturowych i społecznych (K_K05)

Jest gotowy do rozpoznawania i przewidywania etycznych aspektów i dylematów w badaniach kryminologicznych (K_K07)

Jest gotowy do stałego uczenia się i doskonalenia posiadanego warsztatu badawczego w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w projektach zespołowych o charakterze interdyscyplinarnym (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), kontrola obecności, złożenie projektu końcowego.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie (wyjaśnienie charakteru zajęć i spodziewanych efektów uczenia się)

2. Zadania i kompetencje Wydziałowej Komisji ds. etyki badań naukowych

3. Wybór problemu badawczego wraz z uzasadnieniem

4. Zaprojektowanie prac zespołu badawczego

5. Wykonanie projektu zgodnie z przyjętym harmonogramem prac

Metody dydaktyczne:

Analiza i interpretacja tekstu źródłowego oraz wyników badań naukowych, case-study, praca koncepcyjna, praca projektowa, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 18:45 - 20:15, sala 24
Katarzyna Witkowska-Rozpara 15/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)