Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kara pozbawienia wolności w Stanach Zjednoczonych - w świetle teorii, praktyki i badań (B2+) - ZIP 3401-FAKB-KPWz
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Pozycje obowiązkowe i uzupełniające, (szczegółowe wskazania Prowadząca przekaże studentom podczas kursu)

• Belknap, J., Lynch, S., & DeHart, D. (2016). Jail staff members' views on jailed women's mental health, trauma, offending, rehabilitation, and reentry. The Prison Journal, 96(1), 79-101.

• Brennan, T., Breitenbach, M., Dieterich, W., Salisbury, E. J., & van Voorhis, P. (2012). Women’s pathways to serious and habitual crime: A person-centered analysis incorporating gender responsive factors. Criminal Justice and Behavior, 39(11), 1481–1508.

• Celinska, K., & Fanarraga, I. (in press, June 2022). Female prisoners, mental health, and contact with family and friends. The Prison Journal.

• Celinska, K. (2021 early online publication). Evaluating a Functional Family Therapy Intervention: Challenges and Lessons Learned. Research on Social Work Practice 31, 4.

• Celinska, K. Sung, H., Kim, Ch., & Valdimarsdottir, M. (2019). An outcome evaluation of Functional Family Therapy for court-involved youth. Journal of Family Therapy 41, 2, 251-276.

• Celinska, K. & Cheng, Ch. (2017). Gender comparisons in the processes and outcomes of Functional Family Therapy. Journal of Juvenile Justice 6, 1, 82-97.

• Celinska, K. (2015). Effectiveness of Functional Family Therapy for mandated versus non-mandated youth. Juvenile & Family Court Journal 66, 4, 17-27.

• Celinska, K., Cheng Ch., and Virgil, N. (2015). Youth and parental perspectives on the Functional Family Therapy program. Journal of Family Therapy 37, 4, 450-470.

• Celinska, K., & H.Sung (2014). Gender differences in the determinants of prison rule violations. The Prison Journal 94, 2, 220-241.

• Celinska, K. (2013). The role of family in the lives of incarcerated women. The Prison Service Journal 207, 23 – 26.

• Celinska, K., & J.A. Siegel (2010). Mothers in trouble—coping with actual or pending separation from children due to incarceration. The Prison Journal, 90, 4, 447 – 474.

• Crewe, B., Hulley, S., & Wright, S. (2017). The gendered pains of life imprisonment. British Journal of Criminology, 57, 1359–1378.

• Easterling, B. A., Feldmeyer, B., & Presser, L. (2018). Narrating mother identities from prison. Feminist Criminology, 14(5), 519–539.

• Foster, H. (2012). The strains of maternal imprisonment: Importation and deprivation stressors for women and children. Journal of Criminal Justice, 40(3), 221–229.

• Kajstura, A. (2019). Women’s mass incarceration: The whole pie 2019. Prison Policy Initiative.

• Limoncelli, K.E., Wolff, K.T., & Celinska, K. (2019). The role of parental problems in Functional Family Therapy. Children and Youth Services Review 106, 1-10.

• Sawyer, W. (2018). The gender divide: Tracking women’s state prison growth. Prison Policy Initiative. https://www.prisonpolicy.org/reports/women_overtime.html

• Sykes, G.M. (1958). The Society of Captives. Princeton University Press.

• The Sentencing Project. (2018, May 10). Incarcerated Women and Girls. The Sentencing Project. https://www.sentencingproject.org/publications/incarcerated-women-and-girls/

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student:

zna i rozumie najważniejsze założenia amerykańskich teorii kryminologicznych (K_W02)

zna i rozumie przyczyny znaczącego wzrostu skali uwięzienia kobiet w Stanach Zjednoczonych (K_W07)

potrafi przeprowadzić analizę statystyk przestępczości oraz kar orzekanych w Stanach Zjednoczonych (K_U09)

potrafi wskazać cele kary pozbawienia wolności w Stanach Zjednoczonych oraz omówić możliwości ich realizacji (K_U07)

potrafi objaśnić jak bada się i ocenia efektywność programów prewencyjnych w Stanach Zjednoczonych (K_U06, K_U010)

potrafi wyjaśnić w jaki sposób pandemia COVID-19 wpłynęła na sytuację w amerykańskich więzieniach oraz system więziennictwa w U.S (K_U03)

potrafi prawidłowo wykorzystać pojęcia teoretyczne w interpretacji sytuacji kryminologicznych (K_U01)

potrafi ocenić przydatność użycia określonego narzędzia badawczego w kryminologii do rozwiązania danego problemu (K_U02)

potrafi zaprezentować wyniki zespołowej analizy prostego problemu badawczego w formie pisemnej i ustnej w języku angielskim (K_U11)

jest gotowy do rozumienia znaczenia rozwiązań alternatywnych wobec kary pozbawienia wolności oraz docenia rolę społeczności lokalnych w oddziaływaniu na sprawcę przestępstw (K_K04)

jest gotowy do rozpoznawania i przewidywania etycznych aspektów i dylematów w badaniach kryminologicznych (K_K07)

jest gotowy do stałego uczenia się i doskonalenia umiejętności językowych w stopniu umożliwiającym aktywne uczestnictwo w dyskusji w języku angielskim z zastosowaniem profesjonalnych terminów i pojęć (K_K01)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność), kontrola obecności, końcowe zaliczenie pisemne

Zakres tematów:

Podczas zajęć zrealizowane zostaną następujące zagadnienia problemowe:

1. Statystyczny obraz amerykańskiej przestępczości i polityki karania, ze szczególnym uwzględnieniem roli kary pozbawienia wolności ( zajęcia rozpoczną się od analizy porównawczej trendów przestępczości w ostatnich dziesięcioleciach – w Stanach Zjednoczonych oraz na świecie; następnie prowadząca skłoni do dyskusji w zakresie możliwych przyczyn zjawiska masowego uwięzienia, prezentując różne możliwe koncepcje, ze szczególnym uwzględnieniem roli tzw. „Wojny z narkotykami” („War on Drugs”)

2. Główne amerykańskie teorie kryminologiczne i penologiczne (prowadząca przedstawi najważniejsze powstałe i rozwijane na gruncie amerykańskim koncepcje podejmujące próbę wyjaśnienia genezy przestępczości, akcentując znaczenie wybranych teorii z punktu widzenia realizowanych w Stanach Zjednoczonych badań kryminologicznych; studentom zaprezentowane zostaną następujące teorie: teoria dezorganizacji (Shaw & McKay), teorie uczenia (Sutherland), teoria etykietowania (Becker), teoria anomii (Merton) i współczesna jej kontynuacja – teoria Amerykańskiego Snu (Messner & Rosenfeld)

3. Cele kary pozbawienia wolności w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości karnej (teoretycy i praktyki wyróżniają pięć celów stawianych karze pozbawienia wolności: ukaranie, rehabilitacja, retrybucja, odstraszanie i restytucja. Prowadząca omówi możliwości realizacji wyżej wymienionych celów ilustrując wnioski wynikami badań własnych, w tym metodą case-study. Następnie prowadząca przedstawi studentom zróżnicowane ścieżki wchodzenia na drogę przestępczą (pathways to criminality) w odniesieniu do kobiet i mężczyzn).

4. Problem deprywacji potrzeb w amerykańskim więzieniu (prowadząca zapozna studentów z realiami życia codziennego w amerykańskim więzieniu, ilustrując przekazywane informacje odniesieniami do literatury oraz badań własnych; prowadząca poruszy m. in. problem warunków mieszkaniowych panujących w amerykańskich więzieniach (stan techniczny nieruchomości, powierzchnia przypadająca na skazanego itp.), dostępu do jedzenia, pomocy medycznej, programów i szkoleń oraz relacji pomiędzy osadzonymi a strażnikami więziennymi).

5. Kobiety w amerykańskim więzieniu (z uwagi na fakt, że od 1980 roku nastąpił znaczny wzrost poziomu wskaźnika uwięzienia kobiet (w porównaniu do mężczyzn), problem ten zostanie szczegółowo omówiony podczas kursu, stanowi on bowiem jeden z wiodących dylematów z którymi mierzy się współcześnie amerykański wymiar sprawiedliwości. Prowadząca wyjaśni przyczyny tego ogromnego (750%) wzrostu, szczególną uwagę poświęcając sytuacji kobiet czarnoskórych).

6. Nieplanowane konsekwencje uwięzienia (kara pozbawienia wolności dotyka nie tylko osobę osadzoną, ale wpływa także na osoby czy podmioty trzecie - rodzinę, przyjaciół, czy grupy społeczne, do których wcześniej przynależała osoba osadzona, modyfikując w znacznym stopniu dotychczasowe relacje. Dlatego w tej części kursu prowadząca zaprezentuje jak wyglądają relacje osób osadzonych, a zwłaszcza kobiet, z rodziną i przyjaciółmi, bazując przede wszystkim na zrealizowanych badaniach własnych, przeprowadzonych w więzieniu stanowym dla kobiet. Prowadząca zaprezentuje także wybrane historie badanych kobiet (case-study, w tym koncepcję otwartego epizodu) dla lepszego zilustrowania szerokiego wpływu izolacji więziennej).

7. Jak zmniejszyć przestępczość i przemoc? (jak sygnalizowano, na gruncie amerykańskim coraz częściej podnoszone są głosy wskazujące na konieczność jak najszybszego odejścia od masowego operowania sankcją izolacyjną w Stanach Zjednoczonych na rzecz innych rozwiązań oraz zainwestowania w rozwój programów prewencyjnych, zwłaszcza w obszarze zapobiegania przemocy; w tej części kursu prowadząca zapozna uczestników z założeniami i realizacją dwóch typów programów: programów / interwencji realizowanych w amerykańskich więzieniach oraz programów / interwencji prowadzonych w warunkach wolnościowych (w społecznościach). Rozważania będą ilustrowane w znacznym stopniu wynikami badań własnych oraz wieloletnim doświadczeniem prowadzącej w obszarze ewaluacji programów prewencyjnych).

8. Amerykańskie więzienia a pandemia COVID-19 ( w tej części kursu prowadząca zaprezentuje najnowsze badania kryminologiczne, w tym badania własne poświęcone zbadaniu wpływu pandemii COVID-19 na sytuację w amerykańskich więzieniach oraz system więziennictwa w U.S. w ujęciu generalnym, akcentując zwłaszcza panujący obecnie w Stanach Zjednoczonych kryzys w obszarze zdrowia publicznego i funkcjonowania usług w tym sektorze).

9. Jak ograniczyć stosowanie kary pozbawienia wolności i zwalczyć zjawisko „masowego uwięzienia” na gruncie amerykańskim – podsumowanie (w ostatniej części kursu prowadząca dokona podsumowania zaprezentowanych podczas zajęć treści, inicjując raz jeszcze dyskusję na temat możliwych rozwiązań praktycznych ukierunkowanych na redukcję przestępczości oraz rezygnację z nadmiernego operowania karą pozbawienia wolności w Stanach Zjednoczonych).

Metody dydaktyczne:

dyskusja, praca z tekstem, studium przypadku (studium poglądowe/ilustracyjne, studium problemowe oraz koncepcja otwartego epizodu (zwłaszcza w odniesieniu do omawianych w trakcie kursu negatywnych następstw masowego uwięzienia), analiza danych statystycznych ilościowych, analiza porównawcza.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 12:30 - 15:45, (sala nieznana)
wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:15 - 14:30, (sala nieznana)
wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 12:30 - 15:00, (sala nieznana)
Katarzyna Witkowska-Rozpara, Katarzyna Celińska 15/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-e459be735 (2022-11-16)