Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Terroryzm i bezpieczeństwo w politykach UE 3401-KR2-1TBUEd
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C202/1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylenia rozporządzeń (UE) nr 1052/2013 i (UE) 2016/1624, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L295/1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, L 77/1

Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L141/1

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 603/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia systemu Eurodac do porównywania odcisków palców w celu skutecznego stosowania rozporządzenia (UE) nr 604/2013 w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca oraz w sprawie występowania o porównanie z danymi Eurodac przez organy ścigania państw członkowskich i Europol na potrzeby ochrony porządku publicznego, oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1077/2011 ustanawiające Europejską Agencję ds. Zarządzania Operacyjnego Wielkoskalowymi Systemami Informatycznymi w Przestrzeni Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości (wersja przekształcona) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L180/1

Frontex Risk Analisys for 2020, https://frontex.europa.eu/publications/frontex-releases-risk-analysis-for-2020-vp0TZ7

European Union Terrorism Situation and Trend Report (TE-SAT) 2020, https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 2002 r. C-100/01, ECR 2002/11B/I-10981

A. Frąckowiak-Adamska, Obywatelstwo Unii - art. 18 TWE (obecnie art. 21 ust. 1 TFUE) - prawo do opuszczenia państwa członkowskiego pochodzenia - dyrektywa 2004/38/WE - pojęcie porządku publicznego - wprowadzenie i wyrok TS z 10.07.2008 r. w sprawie C-33/07 Ministerul Administraţiei şi Internelor - Direcţia Generală de Paşapoarte Bucureşti przeciwko Gheorghe Jipa, Europejski Przegląd Sądowy 2013/8/

D. E. Lach, Ograniczenia prawa art. 45 ust. 3 TFUE uzasadnione względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego [w:] K. W. Baran, (red.), System Prawa Pracy. Tom X. Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy europejskie, Warszawa 2020

D. Miąsik (red.), N. Półtorak (red.), A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz. Tom I (art. 1-89)

K. Strąk, Nadrzędne względy bezpieczeństwa publicznego określone przez państwa członkowskie. Glosa do wyroku TS z dnia 23 listopada 2010 r., C-145/09, Europejski Przegląd Sądowy 2012/1

W. R. Wiewiórowski, Rola Unii Europejskiej w koordynacji zastosowania narzędzi informatycznych do walki z pandemią, Europejski Przegląd Sądowy 2020/6

Efekty uczenia się:

Student:

1. potrafi wskazać jakie zjawiska w ocenie Europejczyków stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku w UE

2. potrafi omówić kryteria umożliwiające ograniczenie swobodnego przepływu osób

3. potrafi krytycznie analizować możliwe konsekwencje przywrócenia kontroli granicznej na granicach wewnętrznych UE

4. rozumie potrzebę racjonalnego korzystania z możliwości wprowadzenia rozwiązań ograniczających swobodny przepływ osób

5. potrafi wskazać i omówić warunki umożliwiające obywatelowi państwa trzeciego wjazdu na teren UE lub wyjazd z terytorium UE

6. dostrzega i rozumie potrzebę zintegrowanego zarządzania granicami zewnętrznymi w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie UE

7. potrafi dostrzec i ocenić znaczenie zasady solidarności i zasady odpowiedzialności w zakresie kształtowania i realizacji założeń polityki migracyjnej i azylowej

8. potrafi omówić najważniejsze założenia strategii UE w zakresie zwalczania terroryzmu

9. rozumie potrzebę prowadzenia regularnej oceny ryzyka i zdolności UE do przeciwstawiania się poważnym zagrożeniom dla porządku i bezpieczeństwa, w tym przestępczości terrorystycznej

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła uwzględniająca obecność i aktywność na zajęciach w formie dyskusji oraz przygotowywane projekty i prezentacje

Zakres tematów:

1. Obawy Europejczyków i ich stosunek do UE

2. Swobodny przepływ osób i jego możliwe ograniczenia z uwagi na zagrożenie dla porządku, bezpieczeństwa lub zdrowia publicznego

3. Warunki wjazdu i wyjazdu obywatela państwa trzeciego z/na terytorium UE

4. Przywracanie kontroli granicznej w razie poważnego zagrożenia dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego państwa członkowskiego

5. Polityka UE w zakresie zapewnienia zintegrowanego systemu zarządzania granicami zewnętrznymi

6. Ruchy migracyjne w latach 2014-2020

7. Zagrożenie terrorystyczne w UE

8. Strategia UE w zakresie walki z terroryzmem

Metody dydaktyczne:

Metody skierowane na aktywizację słuchaczy: dyskusja, praca z tekstem (wybrane fragmenty z literatury wraz z pytaniami do tekstu), studium przypadku (studium poglądowe/ilustracyjne), koncepcja otwartego epizodu (zwłaszcza w odniesieniu do omawianych w trakcie kursu przewidywanych następstw przywracania kontroli granicznych, czy ograniczania swobodnego przepływu osób), analiza danych statystycznych ilościowych (raporty TE-SAT, raporty Frontex-u) zadania zespołowe (podział grupy na mniejsze zespoły projektowe z przypisaniem tematu projektu)

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:45 - 15:15, sala 35
Katarzyna Witkowska-Rozpara 25/30 szczegóły
2 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala 35
Katarzyna Witkowska-Rozpara 16/30 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)