Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyczna nauka języka hiszpańskiego II 3305-PNJH2-11
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 150
Limit miejsc: 90
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Zalecane podręczniki:

Poniżej podane są jedynie tytuły, bez wskazywania poziomu podręcznika, w oparciu o ideę pracy z grupami o niejednorodnym poziomie.

"Aula Internacional", Madrid, Difusión.

"Método de español para extranjeros Nuevo Prisma", BUESO I. y otros, Madrid, Edinumen.

"Nuevo Ven", CASTRO F., y otros, Madrid, Edelsa.

"Español sin fronteras", SÁNCHEZ LOBATO J. y otros, Madrid, SGEL.

"Curso de español para extranjeros: Nuevo ELE", BOROBIO V., Madrid, Ediciones SM.

"Gente Nueva Edición", MARTIN E. y otros, Barcelona, Difusión.

"Rápido, curso intensivo de español", MIQUEL L., SANS N., Barcelona, 2000, Difusión.

• Gramatyka i ćwiczenia:

"Gramática básica del estudiante de español", ALONSO R. y otros, Barcelona, 2005, Difusión.

"Gramática de uso del español. Teoría y práctica con solucionario", ARAGONES L., PALENCIA R. Madrid, 2005, Ediciones SM.

"Uso de la gramática española", CASTRO VIUDEZ F., Madrid, 2003, Edelsa.

"Gramatyka języka hiszpańskiego", CYBULSKA-JANCZEW M., PERLIN J., Warszawa, 2006, PWN.

• Fonetyka:

"Fonética, entonación y ortografía", GONZÁLES HERMOSO A., ROMERO DUEÑAS C., Madrid, 2002, Edelsa.

• Inne materiały:

- materiały audiowizualne (nagrania na płytach CD, piosenki ze słowami w języku hiszpańskim, filmy krótkometrażowe)

- lecturas graduadas (adaptacje dzieł literackich w języku hiszpańskim wykonane na potrzeby osób uczących się tego języka)

- "Narraciones españolas para estudiantes extranjeros", LUQUE DURÁN J.D., Madrid, 2004, SGEL.

- "Historias para conversar, niveles: básico y medio", SILES ARTÉS J., Madrid, 2004, SGEL.

- wybrane fragmenty dzieł literatury hiszpańskiej i hispanoamerykańskiej oraz literatury światowej w przekładach na j. hiszpański.

- artykuły prasowe w języku hiszpańskim.

• Słowniki:

- "Nowy słownik hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański", MURCIA SORANO A., MOŁNIEWICZ K.,Warszawa, 2003, Harald G.

- "Clave: diccionario de uso del español actual", MALDONADO GONZÁLEZ C., Madrid, 2003, Ediciones SM.

- "Diccionario Didáctico de Español Intermedio", HERAS FERNÁNDEZ DE LAS J.A., RODRÍGUEZ ALONSO M., Madrid, 1994, Ediciones SM.

- "Diccionario Práctico de Gramática", CERROLAZA GILI O., Madrid, 2005, Edelsa.

- Słowniki tematyczne.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Studenta zna i rozumie:

- istotne aspekty kultury i języka hiszpańskiego (K_W06);

- podstawowe zagadnienia z gramatyki opisowej języka hiszpańskiego (fonetyka, fonologia, morfologia, składnia) (K_W08);

- podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności intelektualnej i prawa autorskiego (K_W09)

Umiejętności:

Student potrafi:

- czytać ze zrozumieniem teksty w języku hiszpańskim (K_U01);

- przedstawić własne poglądy, opinie, dyskutować, prezentować przygotowane zagadnienia w języku hiszpańskim (K_U02);

- samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać umiejętności z wykorzystaniem odpowiednich źródeł z wybranych obszarów dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (słowników, leksykonów, encyklopedii, tekstów źródłowych, opracowań monograficznych, itp.) (K_U04);

- przygotować wystąpienia ustne w języku hiszpańskim z zastosowaniem odpowiednich metod oraz właściwych źródeł właściwych dziedzinom nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiów hispanistycznych (K_U06);

Kompetencja społeczne:

Student jest gotów do:

- krytycznej oceny własnej wiedzy i umiejętności i rozumie także potrzebę ciągłego doskonalenia się i rozwoju (K_K01);

- planowania i organizacji pracy, rozwoju swojej przedsiębiorczości, współdziałania w zespole oraz przestrzegania zasad etyki zawodowej (K_K02);

- aktywnego uczestnictwa w kulturze studiowanego regionu korzystając z różnych form i mediów oraz do pracy zarówno w zespole pełniąc różne role jak i w sposób autonomiczny (K_K03);

- śledzenia współczesnych procesów i zjawisk zachodzących w języku, kulturze i literaturze Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej (K_K04);

Metody i kryteria oceniania:

Pierwszym warunkiem zaliczenia przedmiotu jest pozytywna ocena z zajęć (w formie punktowej): koniecznie jest zdobycie min. 65% przewidzianych punktów.

Szczegółowe kryteria oceniania, wynikające z formy pracy zaproponowanej przez wykładowcę, oraz z formuły zajęć wskazanej przez Władze Uczelni, podane zostaną na zajęciach.

Podczas oceniania brany jest pod uwagę zawarty w efektach kształcenia wymóg kształtowania u studenta świadomości poziomu posiadanej wiedzy oraz rozumienia potrzeby stałego rozwoju. Tym samym pozytywnie oceniana jest min. umiejętność samodzielnego myślenia oraz poprawiania popełnionych błędów, dążenie do wyrażania treści o wyższym stopniu złożoności oraz kultura rozmowy.

Drugim warunkiem uzyskania zaliczenia jest osiągniecie min. 65% możliwych do zdobycia punktów podczas egzaminu końcowego. Jego formuła, oraz waga w odniesieniu do całości oceny, ustalone zostaną na początku semestru i zależeć będą od wytycznych podanych przez Władze Uczelni.

Zakres tematów:

ZAGADNIENIA LEKSYKALNE

- rozbudowany opis osób (narodowość, zawód, wygląd, charakter, uczucia, relacje, światopogląd, biografia);

- opis przestrzeni (wnętrza pomieszczeń, architektura miast, środowisko naturalne);

- formy komunikacji w relacjach społecznych (strategie prowadzenia dialogu);

- sytuacje życia codziennego, w odniesieniu do sfery osobistej i zawodowej;

- uczestnictwo w świecie kultury, sztuki i nauki;

- troska o zdrowie i dobre samopoczucie;

- opowiadanie historii, anegdot, kawałów, treści filmów i książek, etc.;

- przejrzyste formułowanie opinii;

- zastosowanie łączników dyskursywnych;

- rejestry języka (potoczny, formalny, ironiczny, wulgarny, etc.);

ZAGADNIENIA GRAMATYCZNE:

- struktura zdania złożonego;

- warianty czasownika "być" w czasach przeszłych i trybie subjuntivo;

- odmiana regularna i nieregularna czasowników w czasach przeszłych;

- stosowanie rodzajników;

- użycie zaimków i przyimków;

- zgodność liczby i rodzaju;

- system czasów i trybów;

- konstrukcje peryfrastyczne;

- transformacje czasów w mowie zależnej - wprowadzenie;

- zdania warunkowe;

Powyższe zagadnienia posiadają charakter ramowy. Zakres ich realizacji, poza założonym poziomem minimalnym, zależny jest od corocznego procesu rekrutacji, której zasady pozwalają na przyjmowanie zarówno Kandydatów posiadających dobrą znajomość języka hiszpańskiego, jak i rozpoczynających naukę tego języka.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia posiadają profil praktyczny. Ich celem jest przygotowanie Studentów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach merytorycznych prowadzonych w języku hiszpańskim oraz do udziału w życiu społecznym, zawodowym i kulturowym w środowiskach, w których używany jest język hiszpański. Bazują one na metodzie komunikacyjnej. Interakcja stanowi aspekt dominujący struktury zajęć. Dyskusje w grupach oraz wymiana myśli pomiędzy uczestnikami zajęć i prowadzącym służyć mają nie tylko systematyzacji użycia wprowadzanych struktur gramatycznych i leksykalnych, lecz w równym stopniu mają one kształtować postawę uważnego odbioru.

Stosowane na zajęciach materiały tekstowe i nagrania są podstawą do rozwijania wszystkich sprawności językowych, ze szczególną dbałością o bogactwo i poprawność gramatyczną, które pozwolą Studentom na dobre rozumienie treści przekazywanych na zajęciach merytorycznych prowadzonych w języku hiszpańskim. Interakcji służyć mają również praktyki ukierunkowane na pracę własną studenta. Redakcja prac pisemnych ma za zadanie tworzenie i konsolidację nawyku wyrażania treści bardziej złożonych, dających możliwość zastosowaniem trudniejszych struktur językowych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, Budynek Kupców - Oboźna 8, sala 215
każdy wtorek, 13:15 - 14:45, Budynek Kupców - Oboźna 8, sala Lab6
każda środa, 13:15 - 14:45, Budynek Dydaktyczny - Dobra 55, sala 1.018
każdy czwartek, 11:30 - 13:00, Budynek Kupców - Oboźna 8, sala 217
każdy piątek, 18:30 - 20:00, Budynek Dydaktyczny - Dobra 55, sala 3.023
Magdalena Brykczyńska, Rebeca Lema Martinez, Agata Muszyńska, Miguel Muñoz Muñoz 14/18 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, Budynek Kupców - Oboźna 8, sala 217
każdy piątek, 13:15 - 14:45, Budynek Kupców - Oboźna 8, sala Lab6
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, Budynek Kupców - Oboźna 8, sala 215
każdy wtorek, 18:30 - 20:00, Budynek Kupców - Oboźna 8, sala 126
każda środa, 16:45 - 18:15, Budynek Dydaktyczny - Dobra 55, sala 3.023
Magdalena Brykczyńska, Rebeca Lema Martinez, Martin Testa, Agata Muszyńska 12/18 szczegóły
3 każdy wtorek, 15:00 - 16:30, Budynek Kupców - Oboźna 8, sala Lab6
każda środa, 11:30 - 13:00, Budynek Kupców - Oboźna 8, sala 114
każdy piątek, 11:30 - 13:00, Budynek Kupców - Oboźna 8, sala 215
każdy czwartek, 16:45 - 18:15, Budynek Kupców - Oboźna 8, sala 215
każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, Budynek Kupców - Oboźna 8, sala Lab6
Elżbieta Ratajczak-Matusiak, Dominika Jarzombkowska, Telmo Pelayo Diz Gamallo 13/18 szczegóły
4 każdy piątek, 11:30 - 13:00, Budynek Kupców - Oboźna 8, sala 126
każdy czwartek, 13:15 - 14:45, Budynek Kupców - Oboźna 8, sala 126
każda środa, 8:00 - 9:30, Budynek Kupców - Oboźna 8, sala 114
każdy wtorek, 13:15 - 14:45, Budynek Kupców - Oboźna 8, sala 114
każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, Budynek Kupców - Oboźna 8, sala Lab6
Elżbieta Ratajczak-Matusiak, Paulina Bojarska, Telmo Pelayo Diz Gamallo, Angelina Nuñez Cueva De Andruszkiewicz 17/18 szczegóły
5 każdy piątek, 13:15 - 14:45, Budynek Kupców - Oboźna 8, sala 126
każdy czwartek, 11:30 - 13:00, Budynek Kupców - Oboźna 8, sala 114
każda środa, 16:45 - 18:15, Budynek Dydaktyczny - Dobra 55, sala 1.023
każdy wtorek, 15:00 - 16:30, Budynek Kupców - Oboźna 8, sala 217
każdy poniedziałek, 15:00 - 16:30, Budynek Kupców - Oboźna 8, sala Lab6
Małgorzata Marzoch, Agnieszka Wiltos, Miguel Muñoz Muñoz, Angelina Nuñez Cueva De Andruszkiewicz 11/18 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.