Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Instytucje Unii Europejskiej 2105-PP-L-D2INEU
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Hix S. (2010), System polityczny Unii Europejskiej, Warszawa.

Hodson D., Peterson J., (red.) (2017), The Institutions of the European Union, Oxford

Peterson J., Shackleton M. (red.) (2012), The Institutions of the European Union, Oxford.

Wierzchowska A. (2008), System instytucjonalny Unii Europejskiej, Warszawa.

Wojtaszczyk K.A. et al. (red.) (2015), Problemy instytucjonalne Unii Europejskiej – wymiar teoretyczno-metodologiczny, Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń w ramach przedmiotu studentki i studenci potrafią:

1. Określić miejsce i rolę instytucji Unii Europejskiej w procesie integracji europejskiej.

2. Scharakteryzować główne instytucje UE z punktu widzenia przepisów traktatowych.

3. Zaprezentować szczegółową problematykę poszczególnych instytucji Unii Europejskiej.

4. Posługiwać się siatką pojęciową i nazewnictwem instytucji i procedur praktykowanych w Unii Europejskiej.

5. Pracować samodzielnie i w grupie nad zadaniami wymagającymi pozyskiwania i selekcjonowania informacji na temat działania poszczególnych elementów systemu instytucjonalnego UE.

Metody i kryteria oceniania:

1. Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach. Dopuszczalne są dwie nieobecności.

2. Na końcową ocenę składają się, w równym stopniu:

a. ocena pracy podczas zajęć, w tym bieżące przygotowanie do dyskusji,

b. wynik testu końcowego, obejmujące materiał omawiany podczas zajęć, w tym lektury przypisane w programie zajęć do poszczególnych tematów.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie.

2. System polityczny a system instytucjonalny Unii Europejskiej.

3. Parlament Europejski.

4. Rada Europejska.

5. Rada.

6. Komisja Europejska.

7. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

8. Europejski Bank Centralny. Europejski Bank Inwestycyjny.

9. Trybunał Obrachunkowy. Rzecznik Praw Obywatelskich.

10. Komitet Regionów. Komitet Ekonomiczno-Społeczny.

11. Państwa członkowskie.

12. System instytucjonalny UE w działaniu.

Metody dydaktyczne:

Dyskusja. Wykład. Analiza materiału w grupach. Przygotowanie projektu w ramach zespołu. Prezentacja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, Gmach Audytoryjny, sala 308
Vadym Zheltovskyy 26/24 szczegóły
2 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, Pałac Zamojskich - Nowy Świat 69, sala 202
Karolina Boiret 17/24 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)