Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odwodnienia złóż i wykopów budowlanych 1300-OOZWBCW
Wykład (WYK) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 21
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

• Borowska J., Krzywosz Z., Sokołowski J., Żbikowski A.: Włókniny w konstrukcjach drenaży i umocnień budowli ziemnych. Wyd. SGGW, Warszawa 1986.

Mielcarzewicz E., Melioracje miejskie i przemysłowe. PWN, Wrocław 1977.

Parylak K., Odwodnienia budowlane. Podstawy projektowania z przykładami obliczeń. Wyd. AR we Wrocławiu, 1988.

Sokołowski J., Żbikowski A.: Odwodnienia budowlane i osiedlowe. Wyd. SGGW Warszawa, 1993.

Stankiewicz H.: Zabezpieczenie budowli przed wilgocią woda gruntową i korozją. Arkady, Warszawa 1984.

Wieczysty H.: Hydrogeologia inżynierska. PWN, Warszawa 1982.

Wolski W., Młynarek J.: Filters and drainage in Geotechnical and Environmental Engineering. Rotterdam, Balkema 2000

akty prawne związane z tematyką przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu wykładu student:

W obszarze wiedzy:

K_W03 - zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, chemizmu i dynamiki wód i innych elementów środowiska przyrodniczego,

K_W04 - ma wiedzę z zakresu gospodarowania wodami

K_W05 - zna hydrogeologiczne i przyrodnicze uwarunkowania w rejonie projektowanych ujęć wód podziemnych dla celów pitnych, odwodnień budowlanych i górniczych,

K_W07 - zna narzędzia zarządzania w geologii,

K_W08 - rozróżnia narzędzia i procedury prawno – administracyjne i ekonomiczno - finansowe w geologii stosowanej,

K_W09 - przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze (gruntowo-wodne, skał i złóż, gospodarki odpadami, zagrożeń dla środowiska, rekultywacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych,

K_W11 - rozumie miejsce polityki resortowej i zasad zrównoważonego rozwoju w życiu społeczno – gospodarczym,

K_W12 - rozpoznaje modele opisujące środowisko geologiczne,

K_W13 - interpretuje międzynarodowy wymiar geologii stosowanej,

K_W14 - zna zasady korzystania z przestrzeni,

K_W15 - zna zasady korzystania z zasobów naturalnych (złóż surowców mineralnych, wody, powietrza, biologicznych, itp.),

K_W16 - ma wiedzę w zakresie parametrów geologicznej powierzchni strukturalnej na mapie i charakterystyki geometrycznej podstawowych struktur geologicznych,

K_W18 - zna zakres geologicznej i geofizycznej obsługi wierceń, zróżnicowane metody prac wiertniczych i wymagania dotyczące koniecznych uprawnień geologicznych.

W obszarze umiejętności:

K_U02 - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego,

K_U06 - wykorzystuje modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej,

K_W10 - ocenia skutki środowiskowe w planach przestrzennego zagospodarowania,

K_U11 - planuje zawodową karierę i stosuje zasady rozwoju zrównoważonego w pracy własnej,

K_W12 - planuje i wykorzystuje odpowiednie metody i techniki do rozwiązania zadanego problemu w geoinżynierii.

W obszarze kompetencji społecznych:

K_K07 - jest świadomy politycznych i społeczno - ekonomicznych uwarunkowań geośrodowiskowych,

K_K09 - rozumie potrzeby poszukiwania nowych technologii.

Metody i kryteria oceniania:

Wykład zakończony zaliczeniem na ocenę (aby przystąpić do zaliczenia wykładu, student musi mieć pozytywną ocenę z ćwiczeń).

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Zakres tematów:

 możliwości zabezpieczeń wykopu ściankami szczelnymi lub szczelinowymi i ocenie wielkości przesiąkania na złączach,

 klasyfikacja i podział drenaży terenów budowlanych, potrzeby i przypadki ich zastosowań,

 modele obliczeniowe drenaży i uwarunkowania hydrogeologiczne ich zastosowania,

 typy drenaży wód podziemnych,

 sposoby odwodnienia wykopów fundamentowych

• igłofiltry i igłostudnie,

• dreny poziome,

• studnie odwodnieniowe,

• drenaż powierzchniowy,

 geowłókniny i geotkaniny,

 sposoby odwodnień komunikacyjnych:

• igłofiltry,

• rowy odwadniające,

• inne typy odwodnień,

 projektowanie kanalizacji deszczowej,

 systemy odwodnień kopalnianych,

 prognozy zagrożeń wodnych związanych z likwidacją kopalń.

Metody dydaktyczne:

konwencjonalna forma przedstawiania kolejnych zagadnień w sali dydaktycznej przy użyciu sprzętu audiowizualnego, dopuszczalna bieżąca dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każdy wtorek, 14:15 - 16:00, sala 1138
Sebastian Zabłocki 19/21 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.