Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Odwodnienia złóż i wykopów budowlanych 1300-OOZWBCW
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2021/22

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: 21
Zaliczenie: Brak protokołu
Literatura:

Mielcarzewicz E., Melioracje miejskie i przemysłowe. PWN, Wrocław 1977.

Parylak K., Odwodnienia budowlane. Podstawy projektowania z przykładami obliczeń. Wyd. AR we Wrocławiu, 1988.

Sokołowski J., Żbikowski A.: Odwodnienia budowlane i osiedlowe. Wyd. SGGW Warszawa, 1993.

Stankiewicz H.: Zabezpieczenie budowli przed wilgocią woda gruntową i korozją. Arkady, Warszawa 1984.

Wieczysty H.: Hydrogeologia inżynierska. PWN, Warszawa 1982.

Wolski W., Młynarek J.: Filters and drainage in Geotechnical and Environmental Engineering. Rotterdam, Balkema 2000

akty prawne związane z tematyką przedmiotu.

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu ćwiczeń student:

W obszarze wiedzy:

K_W03 - zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, chemizmu i dynamiki wód i innych elementów środowiska przyrodniczego,

K_W05 - zna hydrogeologiczne i przyrodnicze uwarunkowania w rejonie projektowanych ujęć wód podziemnych dla celów pitnych, odwodnień budowlanych i górniczych,

K_W09 - przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze (gruntowo-wodne, skał i złóż, gospodarki odpadami, zagrożeń dla środowiska, rekultywacji i rewitalizacji obszarów zdegradowanych,

K_W12 - rozpoznaje modele opisujące środowisko geologiczne,

K_W15 - zna zasady korzystania z zasobów naturalnych (złóż surowców mineralnych, wody, powietrza, biologicznych, itp.),

K_W16 - ma wiedzę w zakresie parametrów geologicznej powierzchni strukturalnej na mapie i charakterystyki geometrycznej podstawowych struktur geologicznych,

K_W18 - zna zakres geologicznej i geofizycznej obsługi wierceń, zróżnicowane metody prac wiertniczych i wymagania dotyczące koniecznych uprawnień geologicznych.

W obszarze umiejętności:

K_U01 - wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo,

K_U02 - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego,

K_U06 - wykorzystuje modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej,

K_U07 - stosuje nowoczesne techniki informacyjne (np. GIS, teledetekcja, AutoCad),

K_W10 - ocenia skutki środowiskowe w planach przestrzennego zagospodarowania,

K_W12 - planuje i wykorzystuje odpowiednie metody i techniki do rozwiązania zadanego problemu w geoinżynierii.

W obszarze kompetencji społecznych:

K_K01 -skutecznie komunikuje się w mowie i na piśmie ze społeczeństwem i specjalistami z różnych dziedzin w zakresie geoinżynierii ,

K_K07 - jest świadomy politycznych i społeczno - ekonomicznych uwarunkowań geośrodowiskowych,

K_K08 - docenia wagę modelowania matematycznego przy opisie zjawisk przyrodniczych,

K_K09 - rozumie potrzeby poszukiwania nowych technologii.

Metody i kryteria oceniania:

ocena grupowych i indywidualnych efektów końcowych poszczególnych ćwiczeń praktycznych, końcowe zaliczenie pisemne, według kryteriów oceniania ustalonych na pierwszych zajęciach.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Zakres tematów:

 ocena sposobu zabezpieczenia wykopu lub odwodnienia w zależności od typu wykopu i warunków hydrogeologicznych,

 obliczenia wielkości przesączania na złączach ścianek szczelnych i szczelinowych,

 obliczenia wielkości zasilania powierzchniowego poprzez opad do wykopu zabezpieczonego ściankami szczelinowymi,

 obliczenia wielkości dopływu do systemu igłofiltrów i igłostudni wokół wykopu fundamentowego w warstwie wodonośnej o słabych parametrach filtracji,

 obliczenia wielkości dopływu do systemu studzien odwodnieniowych wokół wykopu fundamentowego w warstwie wodonośnej o dobrych parametrach filtracji,

 obliczenia wielkości dopływu do wykopu liniowego w podziale na odcinki,

 obliczenia wielkości dopływu do rowu,

 szacowanie wielkości dopływu do kopalń,

 projektowanie kanalizacji deszczowej.

Metody dydaktyczne:

Wstęp teoretyczny do zagadnienia - indywidualna praca własna studenta nad tematem zadanym przez prowadzącego. Zmiana tematów ćwiczeń co tydzień.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Akcje
1 każda środa, 14:15 - 17:00, sala P043
10/10 szczegóły
2 każdy piątek, 8:15 - 11:00, sala P043
9/11 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.