Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej 4003-EU-L35-PWBS
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 17
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

W. Czapliński, Obszar Wolności, Bezpieczeństwa i Sprawiedliwości UE, Warszawa 2005

W. Czaplinski, Obszar wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości, Warszawa 2005 (nowe wydanie w opracowaniu);

J. Barcz (red.), Przestrzeń wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej (3 t.), Warszawa 2012;

Wawrzyk Piotr, Przestrzeń wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2013.

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Europejska Agenda Bezpieczeństwa com/2015/0185 final

Decyzja Ramowa Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, str. 42—45)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego oraz uchylające decyzję Rady 2007/125/WSiSW (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, str. 93—111)

Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (Dz.U. L 155 z 18.6.2009, str. 17—29)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/52/WE z dnia 18 czerwca 2009 r. przewidująca minimalne normy w odniesieniu do kar i środków stosowanych wobec pracodawców zatrudniających nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich (Dz.U. L 168 z 30.6.2009, str. 24—32)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 656/2014 z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiające zasady ochrony zewnętrznych granic morskich w kontekście współpracy operacyjnej koordynowanej przez Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. L 189 z 27.6.2014, str. 93—107)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylające decyzję nr 574/2007/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, str. 143—167)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1052/2013 z dnia 22 października 2013 r. ustanawiające europejski system nadzorowania granic (EUROSUR) (Dz.U. L 295 z 6.11.2013, str. 11—26)

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1105/2011/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wykazu dokumentów podróży, które uprawniają posiadacza do przekraczania granic zewnętrznych i mogą być wizowane oraz w sprawie ustanowienia mechanizmu sporządzania takiego wykazu (Dz.U. L 287 z 4.11.2011, str. 9—12)

Wawrzyk Piotr, Przestrzeń wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej, Warszawa 2013.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające Fundusz Azylu, Migracji i Integracji, zmieniające decyzję Rady 2008/381/WE oraz uchylające decyzje Parlamentu Europejskiego i Rady nr 573/2007/WE i nr 575/2007/WE oraz decyzję Rady 2007/435/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, str. 168—194)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylające decyzję nr 574/2007/WE (Dz.U. L 150 z 20.5.2014, str. 143—167)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, str. 1—11)

Rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. U. L 047, 18/02/2004 P. 0001 – 0010).

Decyzja Rady 2008/615/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie intensyfikacji współpracy transgranicznej, szczególnie w zwalczaniu terroryzmu i przestępczości trans granicznej (Dz.U. L 210 z 6.8.2008, str. 1—11)

Decyzja Rady 2008/617/WSiSW z dnia 23 czerwca 2008 r. w sprawie usprawnienia współpracy pomiędzy specjalnymi jednostkami interwencyjnymi państw członkowskich Unii Europejskiej w sytuacjach kryzysowych (Dz.U. L 210 z 6.8.2008, str. 73—75)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1781/2006 (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Dz.U. L 141 z 5.6.2015, str. 1—18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)Rozporządzenie Rady (WE) nr 2580/2001 z dnia 27 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych środków restrykcyjnych skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom mających na celu zwalczanie terroryzmu

Dz.U. L 344 z 28.12.2001, str. 70—75 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych i uchylenia rozporządzenia (we) nr 1781/2006, Dz.U. L 141, 5.6.2015, s. 1–18

Decyzja ramowa Rady 2009/948/WSiSW z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zapobiegania konfliktom jurysdykcji w postępowaniu karnym i w sprawie rozstrzygania takich konfliktów (Dz.U. L 328 z 15.12.2009, str. 42—47)

Decyzja ramowa Rady 2008/909/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków skazujących na karę pozbawienia wolności lub inny środek polegający na pozbawieniu wolności – w celu wykonania tych wyroków w Unii Europejskiej (Dz.U. L 327 z 5.12.2008, str. 27—46)

Decyzja ramowa Rady 2008/947/WSiSW z dnia 27 listopada 2008 r. o stosowaniu zasady wzajemnego uznawania do wyroków i decyzji w sprawie zawieszenia lub warunkowego zwolnienia w celu nadzorowania przestrzegania warunków zawieszenia i obowiązków wynikających z kar alternatywnych (Dz.U. L 337 z 16.12.2008, str. 102—122)

Decyzja ramowa Rady 2008/978/WSiSW z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie europejskiego nakazu dowodowego dotyczącego przedmiotów, dokumentów i danych, które mają zostać wykorzystane w postępowaniach w sprawach karnych (Dz.U. L 350 z 30.12.2008, str. 72—92)

Decyzja ramowa Rady 2009/829/WSiSW z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania (Dz.U. L 294 z 11.11.2009, str. 20—40)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony (Dz.U. L 338 z 21.12.2011, str. 2—18)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/13/UE z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie prawa do informacji w postępowaniu karnym (Dz.U. L 142 z 1.6.2012, str. 1—10)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW (Dz.U. L 315 z 14.11.2012, str. 57—73)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych (Dz.U. L 130 z 1.5.2014, str. 1—36)

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1382/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające program „Sprawiedliwość” na lata 2014–2020 Tekst mający znaczenie dla EOG (Dz.U. L 354 z 28.12.2013, str. 73—83)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/42/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zabezpieczenia i konfiskaty narzędzi służących do popełnienia przestępstwa i korzyści pochodzących z przestępstwa w Unii Europejskiej (Dz.U. L 127 z 29.4.2014, str. 39—50)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1919 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu karnym oraz dla osób, których dotyczy wniosek w postępowaniu dotyczącym europejskiego nakazu aresztowania

Dz.U. L 297 z 4.11.2016, str. 1—8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Piotr Wawrzyk, Sądy cywilne w procesie integracji europejskiej, ASPRA – JR, Warszawa 2013.

Wieloletni plan działania na lata 2014–2018 dotyczący europejskiej e-sprawiedliwości (Dz.U. C 182 z 14.6.2014, s. 2-13)

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1798 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Europejskiego Prokuratora Generalnego w Prokuraturze Europejskiej ST/6966/2019/INIT OJ L 274, 28.10.2019, p. 1–2

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1896 z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej oraz uchylenia rozporządzeń (UE) nr 1052/2013 i (UE) 2016/1624

PE/33/2019/REV/1 OJ L 295, 14.11.2019, p. 1–131

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/794 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Organów Ścigania (Europol), zastępujące i uchylające decyzje Rady 2009/371/WSiSW, 2009/934/WSiSW, 2009/935/WSiSW, 2009/936/WSiSW i 2009/968/WSiSW

OJ L 135, 24.5.2016, p. 53–114

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1727 z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust) oraz zastąpienia i uchylenia decyzji Rady 2002/187/WSiSW

PE/37/2018/REV/1 OJ L 295, 21.11.2018, p. 138–183

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2219 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie Agencji Unii Europejskiej ds. Szkolenia w Dziedzinie Ścigania (CEPOL) oraz zastępujące i uchylające decyzję Rady 2005/681/WSiSW OJ L 319, 4.12.2015, p. 1–20

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/541 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępująca decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW oraz zmieniająca decyzję Rady 2005/671/WSiSW OJ L 88, 31.3.2017, p. 6–21

Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacjiOJ L 155, 18.6.2009, p. 17–29

Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji OJ L 155, 18.6.2009, p. 17–29

Decyzja Rady z dnia 14 maja 2008 r. w sprawie ustanowienia Europejskiej Sieci Migracyjnej OJ L 131, 21.5.2008, p. 7–12

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 604/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia kryteriów i mechanizmów ustalania państwa członkowskiego odpowiedzialnego za rozpatrzenie wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego w jednym z państw członkowskich przez obywatela państwa trzeciego lub bezpaństwowca

OJ L 180, 29.6.2013, p. 31–59

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępująca decyzję ramową Rady 2002/629/WSiSWOJ L 101, 15.4.2011, p. 1–11

Decyzja ramowa Rady 2004/757/WSiSW z dnia 25 października 2004 r. ustanawiająca minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar w dziedzinie nielegalnego handlu narkotykami OJ L 335, 11.11.2004, p. 8–11

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/849 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania wykorzystywaniu systemu finansowego do prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, zmieniająca rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 i uchylająca dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/60/WE oraz dyrektywę Komisji 2006/70/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG) OJ L 141, 5.6.2015, p. 73–117

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1371 z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie zwalczania za pośrednictwem prawa karnego nadużyć na szkodę interesów finansowych Unii OJ L 198, 28.7.2017, p. 29–41

onwencja ustanowiona przez Radę zgodnie z art. 34 Traktatu o Unii Europejskiej o pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej OJ C 197, 12.7.2000, p. 3–23

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony OJ L 338, 21.12.2011, p. 2–18

Decyzja ramowa Rady 2008/675/WSiSW z dnia 24 lipca 2008 r. w sprawie uwzględniania w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w państwach członkowskich Unii Europejskiej OJ L 220, 15.8.2008, p. 32–34

ecyzja Ramowa Rady 2005/214/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do kar o charakterze pieniężnym OJ L 76, 22.3.2005, p. 16–30

Decyzja ramowa Rady 2003/577/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie wykonania w Unii Europejskiej postanowień o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych OJ L 196, 2.8.2003, p. 45–55

Decyzja ramowa Rady 2006/783/WSiSW z dnia 6 października 2006 r. w sprawie stosowania zasady wzajemnego uznawania do nakazów konfiskaty OJ L 328, 24.11.2006, p. 59–78

Decyzja ramowa Rady 2009/829/WSiSW z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stosowania przez państwa członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania OJ L 294, 11.11.2009

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach. Prezentacja wybranego tematu wraz z dyskusją. Na zakończenie test.

Zakres tematów:

I. ISTOTA, HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE.

1. Geneza i rozwój.

2. System Schengen,

3. Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne w traktatach wspólnotowych.

II. STRUKTURA INSTYTUCJONALNA.

- Instytucje ogólne (Rada, Komisja, Parlament, sądy UE) – kompetencje w zakresie PWBiS

- Instytucje wyspecjalizowane (Europol, Eurojust, CEPOL, FRONTEX, OLAF, Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, Agencja Praw Podstawowych) – kompetencje, działalność, publikowane dokumenty

III.- WALKA ZE ZORGANIZOWANĄ PRZESTĘPCZOŚCIĄ.

- Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej

- Zwalczanie przestępczości zorganizowanej,

- Współpraca z wymiarem sprawiedliwości w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej,

- Wspólne zespoły dochodzeniowo - śledcze

- Strategiczna koncepcja dotycząca zwalczania przestępczości zorganizowanej,

- Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (ESZP)

IV. ZWALCZANIE NIELEGALNEJ IMIGRACJI.

- System Informacyjny Schengen II,

- Przekraczanie granic zewnętrznych,

- Polityka wizowa,

- System informacji wizowej,

- Europejski system azylowy (status uchodźcy, warunki kwalifikacji obywateli, jako uchodźców, status azylanta, procedura udzielania azylu, Rozporządzenie Dublin II, System „Eurodac”),

- Polityka imigracyjna (Europejski pakt o imigracji i azylu, Wspólna europejska polityka imigracyjna, Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji)

- Wjazd i zamieszkanie (jednolity wzór dokumentów pobytowych, niebieska karta UE), warunki wjazdu i pobytu obywateli w ramach studiów, wymiany młodzieży szkolnej, szkoleń i wolontariatu, dokument pobytowy dla ofiar handlu ludźmi, status obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi, łączenie rodzin, ograniczenia w zakresie przyjmowania obywateli państw trzecich w celu pracy na własny rachunek, ograniczenia w zakresie przyjmowania obywateli krajów trzecich w celu zatrudnienia),

- Nielegalna imigracja (definicja ułatwiania nielegalnej imigracji, system kar w celu zapobiegania ułatwianiu nielegalnej imigracji, kary za zatrudnianie nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich, kary finansowe dla przewoźników sieć oficerów łącznikowych ds. imigracji),

- Programy finansowe (Fundusz na rzecz Integracji (2007–2013), Fundusz Powrotów Imigrantów (2008–2013), Program ogólny „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi 2007-2013” , Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (2008–2013)

V. ZWALCZANIE HANDLU LUDŹMI

- Zapobieganie handlowi ludźmi i zwalczanie tego procederu,

- Grupa Ekspertów ds. Handlu Ludźmi,

- Dokument pobytowy dla ofiar handlu ludźmi,

- Plan dotyczący najlepszych praktyk, standardów i procedur.

- Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych, wykorzystywania seksualnego dzieci i pornografii dziecięcej.

- Program na rzecz bezpieczniejszego Internetu 2009–2013,

- Zwalczanie pornografii dziecięcej w Internecie,

- Szukanie dzieci zaginionych lub wykorzystywanych seksualnie,

- Plan działania w zakresie małoletnich bez opieki (2010–2014)

VI. ZWALCZANIE HANDLU NARKOTYKAMI.

1. Handel narkotykami na arenie międzynarodowej.

2. Minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar

3. System wymiany próbek kontrolowanych substancji.

4. Prekursory narkotykowe.

5. Wymiana informacji, ocena ryzyka i kontrola nowych substancji psychoaktywnych

VII. WALKA Z TERRORYZMEM.

1. Nowe podejście do terroryzmu po 11 września 2001 r.

2. Pojęcie terroryzmu.

3. Wspólny system kontroli.

4. Wymiana informacji o terrorystach

5. Zwalczanie finansowania terroryzmu.

5. Programy finansowe.

VIII. PRZESTĘPSTWA FINANSOWE

1. Oszustwa na szkodę WE.

2. Walka z korupcją

3. Pranie brudnych pieniędzy.

4. Jednostki wywiadu finansowego.

IX. WSPÓŁPRACA SĄDOWA W SPRAWACH KARNYCH

- Europejski nakaz ochrony,

- Wzajemne uznawanie decyzji w sprawie środków nadzoru,

- Europejski nakaz dowodowy (END),

- Nadzór nad skazanymi lub warunkowo zwolnionymi,

- Ekstradycja.

- Pomoc prawna w sprawach karnych,

- Konfiskata korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa.

- Wzajemne uznawania kar o charakterze pieniężnym.

- Wzajemne uznawania nakazów konfiskaty.

- Wzajemne uznawania kar pozbawienia wolności i środków tymczasowych

- Uwzględnianie w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

- Programy finansowe.

X. WSPÓŁPRACA SĄDÓW CYWILNYCH.

- Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych (wniosek)

- Zobowiązania alimentacyjne

- Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

- Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

- Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych

- Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych

- Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej

- MediacjaI. ISTOTA, HISTORYCZNE UWARUNKOWANIA ORAZ PODSTAWY PRAWNE.

1. Geneza i rozwój.

2. System Schengen,

3. Wymiar sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne w traktatach wspólnotowych.

II. STRUKTURA INSTYTUCJONALNA.

- Instytucje ogólne (Rada, Komisja, Parlament, sądy UE) – kompetencje w zakresie PWBiS

- Instytucje wyspecjalizowane (Europol, Eurojust, CEPOL, FRONTEX, OLAF, Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii, Europejski Urząd Wsparcia w dziedzinie Azylu, Agencja Praw Podstawowych) – kompetencje, działalność, publikowane dokumenty

III.- WALKA ZE ZORGANIZOWANĄ PRZESTĘPCZOŚCIĄ.

- Strategia bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej

- Zwalczanie przestępczości zorganizowanej,

- Współpraca z wymiarem sprawiedliwości w celu zwalczania przestępczości zorganizowanej,

- Wspólne zespoły dochodzeniowo - śledcze

- Strategiczna koncepcja dotycząca zwalczania przestępczości zorganizowanej,

- Europejska Sieć Zapobiegania Przestępczości (ESZP)

IV. ZWALCZANIE NIELEGALNEJ IMIGRACJI.

- System Informacyjny Schengen II,

- Przekraczanie granic zewnętrznych,

- Polityka wizowa,

- System informacji wizowej,

- Europejski system azylowy (status uchodźcy, warunki kwalifikacji obywateli, jako uchodźców, status azylanta, procedura udzielania azylu, Rozporządzenie Dublin II, System „Eurodac”),

- Polityka imigracyjna (Europejski pakt o imigracji i azylu, Wspólna europejska polityka imigracyjna, Plan polityki w dziedzinie legalnej migracji)

- Wjazd i zamieszkanie (jednolity wzór dokumentów pobytowych, niebieska karta UE), warunki wjazdu i pobytu obywateli w ramach studiów, wymiany młodzieży szkolnej, szkoleń i wolontariatu, dokument pobytowy dla ofiar handlu ludźmi, status obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi, łączenie rodzin, ograniczenia w zakresie przyjmowania obywateli państw trzecich w celu pracy na własny rachunek, ograniczenia w zakresie przyjmowania obywateli krajów trzecich w celu zatrudnienia),

- Nielegalna imigracja (definicja ułatwiania nielegalnej imigracji, system kar w celu zapobiegania ułatwianiu nielegalnej imigracji, kary za zatrudnianie nielegalnie przebywających obywateli krajów trzecich, kary finansowe dla przewoźników sieć oficerów łącznikowych ds. imigracji),

- Programy finansowe (Fundusz na rzecz Integracji (2007–2013), Fundusz Powrotów Imigrantów (2008–2013), Program ogólny „Solidarność i zarządzanie przepływami migracyjnymi 2007-2013” , Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców (2008–2013)

V. ZWALCZANIE HANDLU LUDŹMI

- Zapobieganie handlowi ludźmi i zwalczanie tego procederu,

- Grupa Ekspertów ds. Handlu Ludźmi,

- Dokument pobytowy dla ofiar handlu ludźmi,

- Plan dotyczący najlepszych praktyk, standardów i procedur.

- Zwalczanie niegodziwego traktowania w celach seksualnych, wykorzystywania seksualnego dzieci i pornografii dziecięcej.

- Program na rzecz bezpieczniejszego Internetu 2009–2013,

- Zwalczanie pornografii dziecięcej w Internecie,

- Szukanie dzieci zaginionych lub wykorzystywanych seksualnie,

- Plan działania w zakresie małoletnich bez opieki (2010–2014)

VI. ZWALCZANIE HANDLU NARKOTYKAMI.

1. Handel narkotykami na arenie międzynarodowej.

2. Minimalne przepisy określające znamiona przestępstw i kar

3. System wymiany próbek kontrolowanych substancji.

4. Prekursory narkotykowe.

5. Wymiana informacji, ocena ryzyka i kontrola nowych substancji psychoaktywnych

VII. WALKA Z TERRORYZMEM.

1. Nowe podejście do terroryzmu po 11 września 2001 r.

2. Pojęcie terroryzmu.

3. Wspólny system kontroli.

4. Wymiana informacji o terrorystach

5. Zwalczanie finansowania terroryzmu.

5. Programy finansowe.

VIII. PRZESTĘPSTWA FINANSOWE

1. Oszustwa na szkodę WE.

2. Walka z korupcją

3. Pranie brudnych pieniędzy.

4. Jednostki wywiadu finansowego.

IX. WSPÓŁPRACA SĄDOWA W SPRAWACH KARNYCH

- Europejski nakaz ochrony,

- Wzajemne uznawanie decyzji w sprawie środków nadzoru,

- Europejski nakaz dowodowy (END),

- Nadzór nad skazanymi lub warunkowo zwolnionymi,

- Ekstradycja.

- Pomoc prawna w sprawach karnych,

- Konfiskata korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa.

- Wzajemne uznawania kar o charakterze pieniężnym.

- Wzajemne uznawania nakazów konfiskaty.

- Wzajemne uznawania kar pozbawienia wolności i środków tymczasowych

- Uwzględnianie w nowym postępowaniu karnym wyroków skazujących zapadłych w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.

- Programy finansowe.

X. WSPÓŁPRACA SĄDÓW CYWILNYCH.

- Wzajemne uznawanie środków ochrony w sprawach cywilnych (wniosek)

- Zobowiązania alimentacyjne

- Europejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń

- Postępowanie w sprawie europejskiego nakazu zapłaty

- Europejski tytuł egzekucyjny dla roszczeń bezspornych

- Jurysdykcja, uznawanie orzeczeń sądowych oraz ich wykonywanie w sprawach cywilnych i handlowych

- Jurysdykcja, uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej

- Mediacja

Metody dydaktyczne:

Omawianie poszczególnych zagadnień i dyskusja (dotyczy także prezentacji studentów}

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:45 - 18:15, sala 312
Piotr Wawrzyk 17/17 szczegóły
2 każda środa, 18:30 - 20:00, sala 312
Piotr Wawrzyk 17/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)