Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etologia zwierząt 3700-AZm-L1-2-ET
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

• Alcock J. 2005. Animal behaviour. Sinauer

• Krebs J.R., Davies N.B. 2014. Wprowadzenie do ekologii behawioralnej. PWN (wybrane zagadnienia)

• Martin P., Bateson P. 1986. Measuring behaviour. An introducory guide. Cambridge University Press (wybrane zagadnienia)

• Sadowski B. 2007. Biologiczne mechanizmy zachowania się ludzi i zwierząt. PWN (wybrane zagadnienia)

• Szarski H. 1998. Historia Zwierząt Kręgowych. PWN wybrane zagadnienia)

• Weiner J. 1999. Życie i ewolucja biosfery. PWN, wybrane zagadnienia)

• Weiner J. 1998. Technika pisania i prezentowania przyrodniczych prac naukowych: przewodnik praktyczny. PWN

• anglojęzyczne artykuły naukowe polecone przez prowadzących

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student(ka):

1. Zna podstawy etologii zwierząt i wybrane inne elementy ich biologii (KW_01)

2. Zna biologiczne podstawy zachowań, w tym ich ewolucyjne uwarunkowania (KW_02)

3. Zna podstawową terminologię i metodologię stosowaną w badaniach zachowań zwierząt (KW_10)

4. Analizuje zachowania człowieka z perspektywy biologicznej, w tym ewolucyjnej (KU_01)

5. Analizuje, interpretuje i przedstawia w formie ustnej oraz pisemnej wyniki badań teoretycznych i empirycznych (KU_04)

6. Korzysta z anglojęzycznych podręczników i publikacji naukowych i popularnonaukowych (KU_07)

7. Rozumie potrzebę ustawicznego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności w zakresie zoologii i etologii zwierząt (KK_04)

8. Postępuje zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych obyczajów (KK_05)

9. Pracuje w zespole planując, wykonując i opracowując wyniki eksperymentów i obserwacji (KK_06)

10. Jest wrażliwy na los zwierząt, dba o ich bezpieczeństwo i postępuje z nimi humanitarnie, instruując innych w tym zakresie (KK_07, KK_08)

11. Wykorzystuje umiejętność myślenia dedukcyjnego w analizie zachowań zwierząt i człowieka (KK_09)

Metody i kryteria oceniania:

Oceniane będą:

• Aktywność podczas dyskusji i zaangażowanie w realizację doświadczeń.

• Ustne prezentacje wybranych problemów biologicznych na podstawie poleconych przez prowadzącego publikacji naukowych lub dobranych samodzielnie materiałów źródłowych.

• Pisemne i ustne prezentacje wyników badań przeprowadzonych podczas zajęć.

Zakres tematów:

Zachowania kręgowców i bezkręgowców w kontekście innych elementów ich biologii oraz środowiska życia: wybór siedliska, znajdowanie pokarmu, zachowania obronne, aktywność ruchowa, odbiór bodźców, uczenie się, komunikacja, osobowości i emocje. Poruszane problemy: czym jest a czym nie jest zachowanie. Obserwacja i interpretacja behawioru. Jak i dlaczego – różne poziomy pytań o zachowania. Fizjologiczna kontrola zachowań. Rytmika dobowa. Rozwój fenotypu. Nature vs. nurture.

Przegląd poszczególnych taksonów kręgowców – morfologiczne i fizjologiczne przystosowania do trybu życia i warunków środowiska, a także ich różnorodność oraz znaczenie w przyrodzie i życiu człowieka

Metody dydaktyczne:

• Ćwiczeniowe oparte na wykorzystaniu różnych źródeł wiedzy: ankiety, filmowy zapis zachowań, publikacje naukowe i in.

• Obserwacje i pomiary w laboratorium i w terenie

• Laboratoryjna: eksperymenty

• Projektowa

• Seminaryjna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 12:00, sala 301A
Marcin Brzeziński, Andrzej Mikulski, Anna Bednarska, Barbara Pietrzak, Jan Jedlikowski 16/22 szczegóły
2 każdy czwartek, 12:00 - 14:15, sala 301A
Marcin Brzeziński, Andrzej Mikulski, Anna Bednarska, Barbara Pietrzak, Jan Jedlikowski 19/22 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Biologii - Miecznikowa 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4d6609a26 (2023-02-28)