Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka angielskiego 4100-3SNJAO
Ćwiczenia 3 - komunikacja (CWK3) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Zobacz informacje o poszczególnych kursach, aby uzyskać więcej informacji

Efekty uczenia się:

WIEDZA

K_W01 ma uporządkowaną podstawową wiedzę na temat sposobów rozwijania i aktywizowania zasobów leksykalnych, zorientowaną na zastosowania praktyczne w nauczaniu języka angielskiego

K_W02 ma uporządkowaną wiedzę podstawową w zakresie metod i możliwości wyszukiwania, adaptowania i zastosowania materiałów autentycznych , zorientowaną na zastosowania praktyczne w nauczaniu języka angielskiego

K_W03 zna podstawową terminologię z zakresu struktury, strategii i integracji wypowiedzi, oraz sposobów prowadzenia dyskursu, właściwą dla nauczania języka angielskiego

UMIEJĘTNOŚCI

K_U01 potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U09 Posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

K_U10 Potrafi porozumiewać się z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych, ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, w języku polskim i języku obcym

K_U11 posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim, i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych żrodeł

K_U12 posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych, w języku polskim i języku obcym, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych żrodeł

K_U18 ma rozwinięte umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej, potrafi używać języka specjalistycznego i porozumiewać się w sposób precyzyjny i spójny przy użyciu różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze specjalistami w zakresie nauczania i wychowania, jak i z odbiorcami spoza grona specjalistów

K_U19 potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań związanych z różnymi działalności wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej

KOMPETENCJE SPOŁECZNE

K_K05 ma świadomość odpowiedzialności za zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, różnojęzyczności i wielokulturowości

K_K06 Uczestnicy w życiu kulturalnym, korzystając z różnych mediów i różnych jego form

K_K07 ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności, wyznacza kierunki własnego rozwoju i kształcenia

K_K13 Odpowiedzialnie przygotowuje się do swojej pracy, projektuje i wykonuje działania pedagogiczne

Metody i kryteria oceniania:

• Przez oba semestry nauczyciele zapewniają wystarczające przygotowanie studentów do egzaminu kompetencyjnego z języka angielskiego

• Ważne jest, aby nauczyciele często angażowali klasę w ćwiczenia słuchowe na poziomie C2

• Istotne jest, aby fonetyka była kamieniem węgielnym programu nauczania. Nauczyciel powinien zachęcać do korzystania z transkrypcji fonetycznej

• Zaliczenie na podstawie pracy w klasie oraz trzech równorzędnych testów i jednego nagrania ustnego na semestr

• Nauczyciel powinien jasno określić kryteria i standardy oceniania

• Końcowa ocena semestralna jest połączeniem ocen od obu nauczycieli komunikacji

• Frekwencja: zgodnie z wytycznymi uczelni

Zakres tematów:

• Ćwiczenia z transformacji słów i zdań

• Ćwiczenia ze słuchu oparte na zadaniach polegających na wypełnianiu zdań

sposób wielokrotnego wyboru

• Kładzenie nacisku na odmiany języka angielskiego, konwersacyjne wypełniacze, dystraktory, zbędna mowa itp.

• Dalszy rozwój opisu ekspozycyjnego (narracja, porównanie i kontrast, przyczyna i skutek, definicja i klasyfikacja) na szereg tematów

• Zajęcia w klasie, które koncentrują się na poprawności fonetycznej

Metody dydaktyczne:

Kurs ma na celu zorganizowanie pracy studentów w celu rozwijania i doskonalenia umiejętności w określonych obszarach komunikacji, zapewniając studentom szeroki wybór materiałów, ćwiczeń i ćwiczeń poprzez różnorodne zadania i rozwijanie umiejętności. Zawsze należy podkreślać znaczenie dokładności w rejestrze i dążenia do akademickiego poziomu języka. Osiąga się to poprzez regularne wykonywanie czynności związanych z mówieniem i słuchaniem, a także poprzez testy i zadania domowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 19
Graham Carr 21/ szczegóły
2 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 18
Anna Żarnotal 12/ szczegóły
3 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 217
Graham Carr 21/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)