Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy ekonomii 2103-ORP-L-D1POEK
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura podstawowa:

R. Milewski i E. Kwiatkowski, Podstawy Ekonomii, PWN, N. Gregory Mankiw , Mark P. Taylor Mikroekonomia, PWE, Makroekonomia, PWE

Literatura uzupełniająca: podręczniki ekonomii, bieżące artykuły z prasy ekonomicznej, roczniki statystyczne GUS

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

-zna elementarną terminologię ekonomiczną niezbędną dla prawidłowego rozumienia procesów gospodarczych istotnych w kontekście nauki o polityce społecznej (K_W01);

-rozumie podstawowe zasady funkcjonowania rynku i gospodarki rynkowej (K_W08);

-potrafi trafnie wskazać główne gospodarcze uwarunkowania problemów społecznych takich jak bezrobocie i ubóstwo (K_U02);

-potrafi myśleć w sposób przedsiębiorczy (K_K06)

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest:

1. obecność na zajęciach (możliwość trzech nieobecności)

2.Pozytywny wynik kolokwiów zaliczeniowych (dwa w trakcie semestru)

Zakres tematów:

Ćwiczenia są uzupełnieniem wykładów,

1. Sprawy organizacyjne; czym zajmuje się ekonomia; podstawowe definicje

2. Modele ruchu okrężnego i granicy możliwości produkcyjnych; koszt alternatywny

3. Działanie rynku : prawa popytu i podaży, rodzaje rynków, równowaga rynkowa, dochodzenie rynku do równowagi

4. Działanie rynku, cd; ceny sztywne, minimalne i maksymalne a rynek Efektywność rynku.

5: Elastyczności: elastyczność cenowa popytu ; dochodowa elastyczność popytu., mieszana elastyczność popytu, cenowa elastyczność podaży. Zastosowania wiedzy o elastyczności popytu i podaży.

6: Podstawy teorii wyboru konsumenta: konsumenci, użyteczność krańcowa, optimum konsumenta .Zmiany wyborów konsumenta pod wpływem zmian cen, zmian dochodu, zmian preferencji. Wybory konsumenta na rynku pracy

7. Wybory konsumenta na rynku pracy

8. Koszty i równowaga przedsiębiorstwa na rynkach : konkurencji doskonałej, monopolu i konkurencji monopolistycznej Optimum technologiczne i optimum ekonomiczne.

9. Mierzenie dochodu narodowego i kosztów utrzymania

10 Wzrost gospodarczy (analiza długookresowa). Zdolności wytwórcze gospodarki, czynniki wzrostu gospodarczego, produkcyjność gospodarki , rola państwa.

11-12 Budżet państwa i jego rola we wzroście gospodarczym

13Pieniądz i instytucje finansowe , inflacja

14 Bezrobocie: pojęcie i pomiar, przyczyny bezrobocia, płace minimalne a bezrobocie,

Metody dydaktyczne:

dyskusja, indywidualne i grupowe rozwiązywanie problemów, rozwiązywanie zadań

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 2
Agata Krencik 30/ szczegóły
2 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 3
Agata Krencik 32/ szczegóły
3 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 3
Agata Krencik 30/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)