Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy wiedzy o prawie 2102-BW-L-Z1PWOP
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

1. S. Korycki, J. Kuciński (red.), Z. Trzciński, J, Zaborowski, Zarys prawa, Warszawa 2005,…, 2010.

2. J. Kuciński (red.), Jan Barcz, Andrzej Bierć, Jolanta Jakubowska-Hara, Stefan Korycki, Jerzy Kuciński, Walerian Sanetra. Zarys prawa, Warszawa 2016.

3. W. Siuda, Elementy prawa dla ekonomistów, Warszawa 2005, …, 2013.

4. T. Chauvin, T. Stawecki, P. Winczorek, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 2009, …, 2018.

5. Z. Muras, Podstawy prawa, Warszawa 2008, … 2017.

Efekty uczenia się:

- rozumienie poszczególnych rodzajów więzi społecznych zachodzących w różnych strukturach społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem tych, które mają znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka oraz aspektów prawnych (K_W02);

- rozumienie norm, regulacji, przepisów rządzących strukturami i instytucjami społeczno-politycznymi ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa (K_W04);

- rozumienie mechanizmów prawnych funkcjonowania współczesnego, demokratycznego państwa, administracji rządowej i samorządowej (K_W06);

- dostrzeganie złożoności systemu prawnego i umiejętność dyskusji (K_U01);

- umiejętność pracy w zespołach (K_U02).

Metody i kryteria oceniania:

Aktywność na zajęciach. Konwersatorium kończy się egzaminem w formie testu.

Zakres tematów:

I.

Istota i pojęcie prawa, związki prawa z państwem, prawo a inne zespoły norm społecznych, pojęcie praworządności

II.

Akt prawny, akty normatywne, akty indywidualne.

Przepis prawny, rodzaje przepisów prawnych.

Norma prawna i jej struktura: hipoteza, dyspozycja, sankcja.

III.

Źródła prawa, formy tworzenia prawa, system źródeł prawa w RP (konstytucyjna klasyfikacja źródeł prawa: źródła powszechnie obowiązującego prawa i źródła prawa o charakterze wewnętrznym), publikacja i ogłaszanie aktu normatywnego.

IV.

Obowiązywanie prawa: w przestrzeni, w czasie (vacatio legis, lex retro non agit), osobowe obowiązywanie prawa.

Przestrzeganie prawa, naruszanie prawa, obchodzenie prawa, „nieposłuszeństwo obywatelskie”.

Stosowanie prawa, domniemania faktyczne, domniemania prawne, instytucja nullum crimen sine lege.

V.

Wykładnia prawa (pojęcie, rodzaje), moc wiążąca wykładni prawa, wykładnia dokonywana przez Sąd Najwyższy.

VI.

Stosunki prawne, elementy stosunku prawnego (strony, przedmiot, treść stosunku prawnego).

VII.

System prawa, prawo publiczne a prawo prywatne, prawo materialne a prawo formalne, prawo wewnętrzne państwa a prawo międzynarodowe publiczne, Gałęzie prawa RP. Charakterystyka: prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo karne. Specyfika prawa wspólnotowego.

Metody dydaktyczne:

Metoda poznawcza: prezentacja multimedialna, wykład

Metody aktywizujące studentów: Studia przypadków, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, niedziela (niestandardowa częstotliwość), 11:00 - 14:25, sala 223
Andżelika Mirska 20/ szczegóły
2 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 15:20 - 18:45, sala 223
Andżelika Mirska 29/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)