Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Rozwiązywanie konfliktów 2102-BW-M-Z4ROKO
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 18
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Adamus-Matuszyńska A, Współczesne teorie konfliktu społecznego, Katowice 1998.

Binsztok A. (red.), Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji. Zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne, Warszawa 2013.

Bohm F., S. Laurell, Rozwiązywanie konfliktów. Praktyczny poradnik dla pracodawców i menedżerów, Białystok 2009.

Chełpa S. , T. Witkowski, Psychologia konfliktów. Praktyka radzenia sobie ze sporami, Warszawa1995.

Dana D., Rozwiązywanie konfliktów, Warszawa 1993.

Deutsch M., Coleman P.T. (red.), Rozwiązywanie konfliktów. Teoria i praktyka, Kraków 2005.

Długosz D. , A. Garbacik, Podstawy zarządzania konfliktami społecznymi, Poznań 2000.

Doherty N., M. Guyler, Mediacja i rozwiązywania konfliktów w pracy, Warszawa 2010.

Dziewiecki M., Psychologia porozumiewania się, Kielce 2000.

Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Warszawa 2001.

Kostecki W., Zaawansowanie zapobieganie konfliktom, Warszawa 2011.

Mlicki M. K., Konflikty społeczne: pułapki i dylematy działań zbiorowych, Warszawa 1992.

Moore Ch. W., Mediacje. Praktyczne strategie rozwiązywania konfliktów, Kraków 2003 (2012).

Nye jr J. S., Konflikty międzynarodowe. Wprowadzenie do teorii i historii, Warszawa 2009.

Pietrzak H., Agresja konflikt społeczeństwo, Tyczyn 2000.

Thompson P., Sposoby komunikacji interpersonalnej, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1998.

Efekty uczenia się:

Wiedza: K_W02 K_W03

Ma wiedzę o czynnikach konfliktotwórczych występujących w różnych obszarach rzeczywistości politycznej i społecznej ich znaczenia dla różnego rodzaju więzi społecznch, ze szczególnym uwzględnieniem tych kategorii więzi,

które mają znaczenie dla bezpieczeństwa człowieka i grup, w których żyje (K_W02).

Zna normy i reguły panujące w strukturach i instytucjach, jak i mechanizmy np. psychologiczne,społeczne, prawne służące przeciwdziałaniu i rozwiązywaniu konfliktów i kryzysów oraz utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa w Polsce i na świecie. (K_W03).

Umiejętności: K_U02

Potrafi analizować (z wykorzystaniem pogłębionej teoretycznie oceny) różne zjawiska społeczne, zaś przede wszystkim dotyczące bezpieczeństwa ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji konfliktowych.(K_U02)

Rozumie zagrożenia jakie dla jednostki, społeczeństwa i państwa płyną z sytuacji konfliktowych na płaszczyznach społecznej, gospodarczej i politycznej (K_U02)

Kompetencje społeczne: K_K01; K_K03

Student potrafi zdefiniować priorytety służące realizacji zadań z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom dla struktur państwowych i społecznych oraz utrzymania w nich określonegoładu i porządku.(K_K01)

Student ma świadomość konieczności zachowywania się w sposób profesjonalny i etyczny oraz jest przygotowany do propagowania tych wartości przy pełnieniu ról zawodowych. (K_K03)

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

Przygotowanie w formie pisemnej (esej) analizy konfliktu interpersonalnego/międzygrupowego/społecznego (do wyboru)w perspektywie teorii konfliktów oraz przedstawienie na forum grupy analizy uzupełnionej prezentacją multimedialną.

Aktywność podczas zajęć podwyższa ocenę indywidualną z przedmiotu o 0.5 stopnia.

Wymagania formalne: Objętość 3-10 stron tekstu, interlinia 1.5, wielkość czcionki 12, praca opatrzona bibliografią.

Zakres tematów:

Zakres tematów:

Blok I. Rola cech osobniczych i środowiskowych w procesie eskalacji i rozwiązywania konfliktu

 Model podwójnej troski Blake’a i Mouton’a

 TRIP

 Rola komunikacji w powstawaniu i rozwiązywaniu konfliktów

 Narzędzie diagnostyczne:

o Koło konfliktu Christopher’a W. Moore’a

o Zintegrowany model rozwiązywania problemu i podejmowania decyzji w sytuacji konfliktu

Blok II. Dynamika konfliktu

 Model incydentu konfliktowego Jamesa S. Colemana

 Destruktywny konflikt – mechanizmy jego powstawania i przebiegu

o Spirale eskalacji

o Spirale unikania

Blok III. Konflikty międzygrupowe

 Konflikt społeczny w ujęciu psychologicznym (podmiot konfliktu, przedmiot konfliktu, aktywność stron, dynamika konfliktu, detektory konfliktu, fazy konfliktu).

 Konflikt społeczny w ujęciu socjologicznym – zmiana społeczna i jej determinanty (środowisko fizyczne, organizacje polityczne, czynniki ekonomiczne, czynniki polityczne, czynniki kulturowe)

Blok IV. Podstawy zarządzania konfliktami społecznymi

 Proces racjonalnego podejmowania decyzji w sytuacji konfliktu

 Strajk, jako przykład konfliktu z zakresu stosunków wewnętrznych

 GRIT: Graduated and Reciprocated Initiatives in Tension Reduction (Działania ugodowe w warunkach ostrego konfliktu): Uzasadnienie stosowania procedury GRIT, Etapy GRIT-u, skuteczność procedury GRIT

Metody dydaktyczne:

Przedmiot realizowany jest z zastosowaniem klasycznych i multimedialnych środków dydaktycznych.

Formy pracy w ramach zajęć:

Metody podające: wykład informacyjny, objaśnienie lub wyjaśnienie, dyskusja, praca z tekstem, prelekcja, prezentacja multimedialna, wykład informacyjny;

Metody praktyczne: metoda warsztatowa;

Metody problemowe: klasyczna metoda problemowa, metody aktywizujące (dyskusja dydaktyczna), wykład konwersatoryjny.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 wielokrotnie, sobota (niestandardowa częstotliwość), 11:40 - 15:05, sala 5
Urszula Kurcewicz 20/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Pałac Zamojskich - Nowy Świat 67
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-c2b793521 (2023-11-22)