Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Psychologia porównawcza 3700-AZm-L1-11-PP
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Pisula, W. (2000). Rozdział 5 w: J. Strelau (red.). Psychologia. Podręcznik akademicki. Tom 1. Gdańsk: GWP.

Pisula, W. (red.) (2006). Psychologia porównawcza. Warszawa: Academica Wydawnictwo SWPS, Wydawnictwo Naukowe PWN.

Sadowski, B., Chmurzyński, J. (1989). Biologiczne mechanizmy zachowania. Warszawa. PWN. Rozdziały 10, 12, 13, 14, 16, 17 i 18.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

Zna podstawy psychologii porównawczej i zoopsychologii oraz biologicznych podstaw zachowań

Umiejętności:

Potrafi ustawicznie aktualizować i pogłębiać wiedzę oraz doskonalić umiejętności

Kompetencje społeczne:

Jest gotów do merytorycznego argumentowania w debatach naukowych i sporach ideologicznych z poszanowaniem odmiennych poglądów

Jest gotów do postępowania zgodnie z kodeksem zasad etycznych pracy naukowej i dobrych obyczajów, z poszanowaniem zdrowia własnego i innych oraz własności intelektualnej.

Jest gotów do wykorzystywania umiejętności myślenia dedukcyjnego w analizie zjawisk przyrodniczych i procesów kulturowych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin pisemny: test z pytaniami zamkniętymi i otwartymi (10%).

Zakres tematów:

1) Historia badań nad zachowaniem zwierząt (zajęcia 1-2) – definicja zachowania; zachowanie jako przedmiot badań; początki perspektywy porównawczej – darwinowski gradualizm; zoopsychologia Romanesa; kanon Morgana; paradygmat psychologii porównawczej;

(2) Etologia a behawioryzm – dwie wizje obiektywistycznej nauki o zachowaniu (zajęcia 3-7) – od tropizmów do kompleksowych form zachowania; pojęcie instynktu, wrodzony mechanizm wyzwalający, sztywny wzorzec zachowania; enwironmentalizm Watsona; popęd; model motywacji Lorenza;

(3) Metoda porównawcza w badaniu biologicznego znaczenia i filogenezy zachowania (zajęcia 8-11); cztery pytania Tinbergena; homologie i analogie behawioralne; rytualizacja zachowania; modele optymalizacyjne; strategia ewolucyjnie stabilna; różnice indywidualne a stabilność ewolucyjna;

(4) Metoda porównawcza w badaniach procesów poznawczych (zajęcia 12-15) – uczenie się (habituacja, sensytyzacja, wpajanie, warunkowanie klasyczne i instrumentalne, uczenie się przez wgląd; społeczne uczenie się; myślenie konkretne i abstrakcyjne; świadomość.

Metody dydaktyczne:

Wykład z elementami prezentacji multimedialnej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 11:45, sala aula-23
Jerzy Osiński 27/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)