Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niepełnosprawność jako obszar interwencji publicznej 3401-0NJO-OG
Wykład (WYK) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Agnieszka Dudzińska, “Niepełnosprawność jako obszar interwencji publicznej”, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2021: https://www.wuw.pl/product-pol-16955-Niepelnosprawnosc-jako-obszar-interwencji-publicznej-EBOOK.html

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu zajęć student/ka

w sferze wiedzy:

• Zna ogólnie realia życia osób z niepełnosprawnościami

• Zna i rozumie specyfikę różnych rodzajów niepełnosprawności

• Zna i rozumie specyfikę działania instytucji publicznych

• Ma ogólną wiedzę o rodzajach usług oferowanych osobom z niepełnosprawnością przez różne systemy

• Zna podstawowe przepisy dotyczące osób z niepełnosprawnościami (definiowanie niepełnosprawności, orzecznictwo, różne systemy wsparcia) i wie gdzie ich szukać

• Zna podstawowe dane statystyczne

w sferze umiejętności:

• Umie określić podstawowe potrzeby różnych grup osób z niepełnosprawnościami i dobrać do ich odpowiednie formy wsparcia

• Potrafi ocenić jakość, skuteczność i spójność usług oferowanych przez różne instytucje

• Potrafi szukać informacji o osobach z niepełnosprawnościami, polityce publicznej w tym zakresie oraz formach wsparcia

w sferze kompetencji społecznych:

• Jest gotowy/a udzielić porady osobie z niepełnosprawnością lub jej rodzinie w zakresie form wpierania oraz możliwości ich uzyskania w różnych instytucjach

• Definiuje deficyty i rekomenduje zmiany instytucjonalne w środowisku lokalnym i na szczeblu krajowym w obszarze niepełnosprawności

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot zaliczany jest na podstawie egzaminu pisemnego w formie testu (20 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru).

Obecność na zajęciach jest warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego.

Progi punktowe:

od 30% ocena dostateczna (3),

od 40% ocena dostateczna plus (3,5),

od 50% ocena dobra (4),

od 60% ocena dobra plus (4,5),

od 70% ocena bardzo dobra (5),

od 80% ocena celująca (5!).

Zakres tematów:

1. Czym jest niepełnosprawność: kwestie terminologiczne i kontrowersje wokół definicji

2. Cel i sposób klasyfikowania osoby jako niepełnosprawnej

3. Orzekanie rentowe a orzekanie pozarentowe, orzekanie dzieci, orzekanie o niesamodzielności

4. Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonalna - ICF

5. Kim są osoby z niepełnosprawnościami: struktura demograficzna, stopnie i rodzaje niepełnosprawności

6. Codzienne funkcjonowanie z niepełnosprawnością różnego rodzaju

7. Opiekunowie – niewidzialna grupa

8. Reprezentacja polityczna osób z niepełnosprawnościami i dialog społeczny

9. Model interwencji publicznej: aksjologia i podstawy prawne

10. Oczekiwania i potrzeby dotyczące wsparcia w sferze życia prywatnego

11. Oczekiwania i potrzeby dotyczące wsparcia w sferze życia społecznego

12. Formy wsparcia: główne świadczenia pieniężne, wsparcie niepieniężne w sferze prywatnej i w sferze społecznej

13. Obszary wsparcia: realizatorzy i skarbonki

14. Wyzwania i luki w systemie wsparcia

Metody dydaktyczne:

wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 17:15 - 18:45, sala 40
Agnieszka Dudzińska 0/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Podchorążych 20
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-75de05ef3 (2023-09-21)