Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wprowadzenie do językoznawstwa diachronicznego 3003-11A2JD
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 160
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Student

WIEDZA

1. Definiuje najważniejsze zjawiska dotyczące zmian w systemie językowym wynikającym z ewolucji języka.

2. Wylicza prasłowiańskie prawa głosowe.

3. Rozpoznaje najważniejsze zjawiska językowe, które zaszły we wskazanych wyrazach.

UMIEJĘTNOŚCI

1. Klasyfikuje języki do konkretnych rodzin językowych.

2. Sprawnie posługuje się różnego rodzaju słownikami, np. słownikiem etymologicznym.

3. Wskazuje najważniejsze różnice i podobieństwa między różnymi językami słowiańskimi.

4. Wiąże fakty językowe z faktami kulturowymi.

5. Formułuje hipotezy dotyczące etymologii wybranych wyrazów pospolitych i nazw własnych.

POSTAWY

1. Traktuje język jako integralną część kultury danego narodu.

2. Postrzega języki słowiańskie jako elementy jednej rodziny językowej.

3. Docenia piękno języka polskiego i jego różnorodność w stosunku do innych języków słowiańskich i praindoeuropejskich.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia ćwiczeń (na ocenę)

1. Napisanie pracy rocznej z dowolnego, samodzielnie wybranego tematu (30% oceny końcowej)

2. Praca na zajęciach i zaliczenie sprawdzianu końcowego bądź sprawdzianów cząstkowych (30% oceny końcowej).

Zakres tematów:

Tematyka zajęć ćwiczeniowych

1. Teorie zmian językowych i metody badawcze językoznawstwa historycznego w praktyce.

2. Analiza porównawcza kontynuantów wybranych rdzeni pie. we współczesnych językach indoeuropejskich.

3. Rozpad praindoeuropejszczyzny. Języki satemowe i kentumowe – wybrane przykłady zmian.

4-7. Rekonstrukcje wyrazów polskich poświadczających główne tendencje rozwojowe w języku prasłowiańskim (prawo zastępowania różnic ilościowych jakościowymi w artykulacji samogłosek, prawo sylaby otwartej, prawo korelacji palatalności oraz zmiany językowe nimi warunkowane: metateza, monoftongizacja dyftongów, powstanie samogłosek nosowych, palatalizacje, jotacyzacje i in.).

8.-9. Zapoznanie się z alfabetami języka starocerkiewnosłowiańskiego, lektura wybranego tekstu w cyrylicy.

10. Praca ze słownikami onomastycznymi (słowniki nazwisk, imion, nazw miejscowych). Mapy frekwencyjne nazwisk.

11.-12. Praca z dawnymi słownikami i słownikami dawnej polszczyzny. Analiza dziejów wybranych wyrazów.

13. Praca ze słownikami etymologicznymi języka polskiego. Omówienie etymologii wybranych wyrazów.

14. Adaptacja alfabetu łacińskiego do zapisu polszczyzny (grafia niezłożona, złożona, diakrytyczna). Staropolskie zabytki języka polskiego.

15. Sprawdzian pisemny.

Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 29
Agnieszka Piotrowska 18/17 szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 29
Agnieszka Piotrowska 15/17 szczegóły
3 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, sala 37
Halina Karaś 16/17 szczegóły
4 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 37
Alina Kępińska 9/17 szczegóły
5 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 37
Halina Karaś 14/17 szczegóły
6 każda środa, 8:00 - 9:30, sala 27
Aleksandra Żurek-Huszcz 18/17 szczegóły
7 każda środa, 9:45 - 11:15, sala 27
Aleksandra Żurek-Huszcz 22/17 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)