Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy prawa pracy 2500-PL-PS-SP3-O2
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Końcowe zaliczenie pisemne odbywa się na podstawie informacji przekazanych przez prowadzącego w trakcie trwania seminarium. Student będzie zobligowany do odpowiedzi na kilka pytań otwartych, na podstawie których będzie możliwa weryfikacja jego wiedzy.

Zakres tematów:

1. Zagadnienia wstępne. Źródła prawa obowiązujące w Polsce, droga legislacyjna, podstawowe pojęcia charakterystyczne dla całego systemu prawa.

2. Pojęcie i przedmiot prawa pracy. Mechanizm działania przepisów prawa pracy. Źródła prawa pracy: kodeks pracy, układy zbiorowe pracy (strony i rodzaje układów zbiorowych, moc wiążąca układów), regulamin pracy. Podmioty stosunku pracy (kto może być pracownikiem, pracodawcą; warunki konieczne do zawarcia stosunku pracy). Dane osobowe kandydata do pracy i pracownika.

3. Zasady prawa pracy. Jak walczyć z dyskryminacją w miejscu pracy. Mobbing. Kontrola pracowników.

4. Umowa o pracę i składniki jej treści. Rodzaje umów o pracę. Kształtowanie treści umowy o pracę. Zawieranie umowy o pracę.

5. Świadczenie pracy w ramach stosunków cywilnych: umowa zlecenia i umowa o dzieło.

6. Zmiana treści umowy o pracę. Uprawnienia pracodawcy do zmiany treści umowy bez konieczności rozwiązania stosunku pracy (wypowiedzenie zmieniające). Stała i czasowa zmiana treści umowy o pracę.

7. Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem. Skutki nieprawidłowego wypowiedzenia umowy.

8. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia. Roszczenia pracownika z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.

9. Treść świadectwa pracy, tryb wydania. Sprostowanie treści świadectwa pracy. Naprawienie szkody poniesionej przez pracownika w wyniku niewydania lub nieterminowego wydania świadectwa pracy.

10. Urlopy wypoczynkowe. Nabycie prawa do pierwszego urlopu. Wymiar urlopu. Urlop proporcjonalny. Zasady udzielania i wykorzystania urlopów. Urlopy bezpłatne, okolicznościowe, na żądanie pracownika.

11.Uprawnienia pracujących rodziców. Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży. Urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy, ojcowski. Zasiłek opiekuńczy.

12. Sytuacja prawna bezrobotnego (uprawnienia i obowiązki bezrobotnego, prawo do świadczeń pieniężnych). Instrumenty wspierające zatrudnianie osób bezrobotnych. Uprawnienia przysługujące pracodawcom zatrudniającym osoby bezrobotne.

13. Odpowiedzialność materialna pracowników wobec pracodawcy. Odpowiedzialność pracownika za szkodę wyrządzoną umyślnie/nieumyślnie. Odpowiedzialność materialna za mienie powierzone. Kary porządkowe. Odpowiedzialność majątkowa pracodawcy wobec pracownika.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 12:00 - 13:30, sala 405
Anna Szewczyk 18/16 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Stawki 5/7
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)