Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka angielskiego 4100-3SNJAO
Ćwiczenia 2 - pisanie (CWK2) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Sugerowana bibliografia:

Evans, Virginia. Successful Writing Proficiency. Swansea: Express, 1997.

Stevens, Mary. Proficiency Writing. Harlow: Pearson, 1999.

Oshima, Alice, Ann Hogue. Writing Academic English. New York: Pearson Educational, 1999.

Gibaldi, Joseph. MLA Handbook for Writers of Research Papers: New York: MLA, 2003.

The McGraw-Hill Reader. Ed. G.H. Muller. New York: McGraw-Hill, 1988.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu, student:

K_W01: ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku filologia, nauczanie języka angielskiego, zorientowaną na zastosowania praktyczne w wybranej sferze działalności edukacyjnej

K_W02: ma uporządkowaną podstawową wiedzę z zakresu z zakresu gramatyki, interpunkcji, składni, morfologii i ortografii języka angielskiego oraz struktury akapitu i eseju charakterystycznych dla anglosaskiego piśmiennictwa naukowego

K_W03:zna podstawową terminologię z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla nauczania języków obcych

K_U01:potrafi wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informację z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów

K_U09:posiada umiejętność merytorycznego argumentowania z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułowania wniosków

K_U11:posiada umiejętność przygotowania typowych prac pisemnych w języku polskim i języku obcym, uznawanym za podstawowy dla dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla studiowanego kierunku studiów, dotyczących zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł

K_U19:posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii, popierając je argumentacją w kontekście wybranych perspektyw teoretycznych, poglądów różnych autorów

K_U25: potrafi dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu

K_K07: ma świadomość poziomu swojej wiedzy i umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się zawodowego i rozwoju osobistego, dokonuje samooceny własnych kompetencji i doskonali umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

Studenci mają obowiązek regularnie uczęszczać na zajęcia jak i brać czynny udział we wszystkich przeprowadzanych ćwiczeniach.

Prace pisanie przez studentów na zajęciach i w domu stanowią 50% oceny końcowej. Praca semestralna pisana pod koniec semestru stanowi drugie 50% oceny końcowej. Należy uzyskać w sumie 60%.

Zakres tematów:

Semestr 3

• Użycie opisu do ćwiczenia synonimii i precyzji stylu

• Argumentacja, poparcie, ustępstwo i perswazja w pisaniu dyskursywnym

• Pathos, Logos, Ethos i wadliwa argumentacja

• Krytyczna odpowiedź na artykuł

• Parafraza, ważność i spójność w streszczaniu

• Redakcja, korekta i poprawa błędów

Semestr 4

Długi esej

• Wybór i zawężenie tematu pracy badawczej

• Formułowanie i zmiana tezy

• Czytanie uzupełniające i robienie notatek

• Wstęp zakończenie i szkic w pisaniu akademickim

• Wzmiankowanie, cytowanie, bibliografia i jak unikać plagiatu

• Zaawansowane ćwiczenia dotyczące struktury zdania i akapitu, gramatyki, interpunkcji, streszczania i tłumaczenia

Metody dydaktyczne:

prezentacje PowerPoint

handouty z zadaniami na zrozumienie tekstu i słownictwem,

ćwiczenia językowe wykonywane w parach i grupach,

dyskusja,

rozwiązywanie problemu,

pisanie na zajęciach

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 9:45 - 11:15, sala 217
Stephen Davies 20/ szczegóły
2 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 217
Stephen Davies 24/ szczegóły
3 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 217
Stephen Davies 23/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny "Ksawerów" - Niepodległości 22
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)