Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Bezpieczeństwo cybernetyczne 2102-BW-M-D1BECY
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

Adamczewski P., Zintegrowane systemy informatyczne w praktyce. Warszawa 2000.

Bielecki W.T., Informatyzacja zarządzania. Warszawa 2001.

Bielecki W.T., Przedsiębiorczość w wirtualnym środowisku. Aspekt dydaktyczny. Warszawa 1999.

Borowiecki R., Kwieciński M. (red.nauk.), Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, Kraków 2004.

Krzemieńska W., Nowak P. (praca zbiorowa), Przestrzenie informacji, Poznań 2002.

Barta J., Markiewicz R., Internet a prawo, Kraków 1998.

Hofmann T., Wybrane aspekty cyberbezpieczeństwa w Polsce, 2018.

TrubalskaJ.,Wojciechowski Ł., Bezpieczeństwo państwa w cyberprzestrzeni. Lublin 2017.

Krawiec J., Cyberbezpieczeństwo. Podejście systemowe. Warszawa 2019.

Nossowski M., Prawne aspekty cyberbezpieczeństwa. Warszawa 2019.

Ciekanowski Z., Wojciechowska - Filipek S., Bezpieczeństwo funkcjonowania w cyberprzestrzeni. Warszawa 2019.

Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej na lata 2017 – 2022.

Krajowe Ramy Polityki Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017 – 2022.

Gryz J., Nowakowska-Krystman A., Boguszewski Ł., Kluczowe kompetencje systemu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2017.

Źródłą internetowe:

Grzelak K., Liedl K., Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni. Zagrożenia i wyzwania dla Polski – zarys problemu. www.bbn.gov.pl

https://mc.bip.gov.pl/

https://niebezpiecznik.pl/

https://cyberustawa.pl/?gclid=EAIaIQobChMI66H-2b6s7AIVhPuyCh2rBwizEAAYAyAAEgJWf_D_BwE

Efekty uczenia się:

K_W01 - student posiada ogólną wiedzę o fundamentalnych pojęciach dla bezpieczeństwa wewnętrznego jako podobszaru nauk społecznych oraz wiedzę o bezpieczeństwie cybernetycznym. Dodatkowo ma wiedzę o ładzie i porządku prawnym w zakresie bezbezpieczeństwa w Polsce i Unii Europejskiej. Posiada wiedzę na temat prawnych regulacji bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni a także międzynarodowych polityk cyberbezpieczeństwa

K_W04 - student ma wiedzę o normach i regułach rządzących strukturami i instytucjami państwa (oraz o poglądach dotyczących istoty tych struktur i instytucji), ze szczególnym uwzględnieniem tych, które służą utrzymaniu porządku społeczno-politycznego i bezpieczeństwa w zakresie cyberbezpieczeństwa;

K_W06 i K_W07 - Dysponuje wiedzą o prawie, systemie organów państwowych (ze szczególnym uwzględnieniem organów odpowiedzialnych za kreowanie polityki bezpieczeństwa), administracji rządowej i samorządowej (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie polityki bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni), instytucjach wyspecjalizowanych w zakresie bezpieczeństwa państwa, organizacjach pozarządowych, operatorach usług kluczyowych ma wiedzę o funkcjonowaniu państwa w stanach nadzwyczajnych; Posiada wiedzę o zagrożeniach dla funkcjonowania współczesnego państwa i społeczeństwa w czberpryestryeni oraz sposobach oraz mechanizmach przeciwdziałania im;

K_W10 - student ma wiedzę o podstawach ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego.

K_U1, K_U2, K_U3, K_U4 - student ma umiejętność obserwacji i interpretacji zjawisk społecznych w cyberprzestrzeni,dostrzegania ich wzajemnych relacji i zależności, ma umiejętność rozumienia przyczyn i przebiegu oraz prognozowania i przewidywania zjawisk dotyczących bezpieczeństwa cyberprzestrzeni (w tym różnego rodzaju kryzysów); potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną o zagrożeniach związanych z cyberprzestrzenią, opartą na zrozumieniu zasad działania sieci do diagnozowania zwyczajnych ataków w cyberprzestrzeni i podjąć pierwsze kroki obronne, student potrafi przygotować w małej grupie (do 3-ch osób) prezentację multimedialną na temat konkretnych zagrożeniach w cyberprzestrzeni, posiada wiedzę teoretyczną o zagrożeniach związanych z cyberprzestrzenią, opartą na zrozumieniu zasad działania sieci do diagnozowania zwyczajnych ataków w cyberprzestrzeni.

K_K01, K_K04 - student potrafi określać i definiować podstawowe priorytety, służące przeciwdziałaniu zagrożeniom w cyberprzestrzeni dla funkcjonujących struktur społecznych, państwa i panującego w nim ładu prawno-politycznego; Potrafi komunikować się z otoczeniem, przekazując mu (z wykorzystaniem nowoczesnych technik), w sposób kompetentny i fachowy, informacje o istniejących zagrożeniach i sposobach zabezpieczeń przed nimi;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ćwiczeń praktycznych w trakcie zajęć.

Ocena prezentacji dokonanej w grupie w trakcie zajęć.

Bieżąca ocena aktywności, ocena projektu grupowego.

Zakres tematów:

Przedmiot ma za zadanie w sposób uporządkowany i systematyczny wprowadzić studentów w tematykę bezpieczeństwa cybernetycznego ze szczególnym uwzględnieniem problematyki z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego i międzynarodowego państwa. Obok wprowadzenia podstawowych pojęć i podejść badawczych z obszaru cyberprzestrzeni, pojawią się także aspekty prawne oraz praktyczne związane z analizą stron internetowych, ataków hakerskich, społeczeństwa informacyjnego.

Studenci, opierając się na dorobku z wielu obszarów nauki, będą mogli wykorzystać ją do analiz z obszaru nauk o bezpieczeństwie, wzbogacając tym samym nie tylko spojrzenie na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, ale także pogłębiając zrozumienie znaczenia cyberbezpieczeństwa w kontekście wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa zarówno państwa, jak i jednostki. Zakres tematyczny obejmuje następujące grupy zagadnień wraz z proponowaną dla nich literaturą:

- Bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni – historia cyberprzestrzeni i prognozy przyszłości cyberprzestrzeni, definicja zagrożeń cybernetycznych, problem rozróżnienia ataków cybernetycznych.

- Bezpieczeństwo w erze nowych technologii informatycznych – konsekwencje analizy wielkich zbiorów danych, możliwe naruszenia prawa do prywatności, prawo do bycia zapomnianym, bezpieczeństwo danych osobowych, RODO/GDPR.

- ataki w cyberprzestrzeni – problem ataku cybernetycznego, prawne aspekty zagrożeń w cyberprzestrzeni, kontrowersje na temat możliwości prowadzenia działań w cyberprzestrzeni - dark net.

- przyszłość IT - przyszłość Internetu, nowy „cybernetyczny” styl życia, IoT, sztuczna inteligencja, Przemysł 4.0, Big Data..

- Cyberprzestrzeń jako wymiar rywalizacji państw.

- Internet jako narzędzie propagandy i biznesu.

Metody dydaktyczne:

Metody eksponujące - film

Metody podające - anegdota

Metody podające - objaśnienie lub wyjaśnienie

Metody podające - opis

Metody podające - prezentacja multimedialna

Metody praktyczne - symulacja

Metody problemowe - metody aktywizujące - metoda przypadków

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 3
Piotr Potejko 57/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)