Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polityka zagraniczna Polski 2104-L-D5PZPO
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

1. Zajęcia wstępne

- cele przedmiotu

- zagadnienia programowe

- warunki zaliczenia przedmiotu

- rozdzielenie tematów referatów

- źródła do badania polskiej polityki zagranicznej

Literatura dodatkowa

1. Ryszard Stemplowski, Wprowadzenie do analizy polityki zagranicznej, T.1, PISM Warszawa 2007, Część trzecia, Rozdział 1,2,3,4, s. 219-324.

2. Expose ministrów spraw zagranicznych 1919-1939, MSZ Warszawa 2011.

3. Expose ministrów spraw zagranicznych 1990-2013, MSZ Warszawa 2013.

2. Polityka zagraniczna Polski w latach 1918-1933

- uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej w latach 1918-1933

- koncepcje Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego

- prometeizm i koncepcja międzymorza

- walka o granice

- spór polsko-czechosłowacki o Zaolzie 1918-1920

Literatura podstawowa

1. M. Wołos, „Szkic o polskiej polityce zagranicznej w międzywojennym dwudziestoleciu” [w:] K. Persak, P. Machcewicz (red.) Polski wiek XX t. I, Warszawa 2009 s. 195-245 245-270. (https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/12087/t1_polski_wiek_xx.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

2. J. Piłsudski, Pisma zbiorowe, t. V, Instytut Józefa Piłsudskiego, Warszawa 1937: Odezwa do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego z 22 kwietnia 1919 r., s. 75-76; Przemówienie w Mińsku Litewskim z 19 września 1919 r., s. 106-107; Wywiad korespondenta „Echo de Paris” (pierwsza połowa lutego 1920 r.), s. 145-147; Odezwa do mieszkańców Ukrainy (26 kwietnia 1920 r.), s. 155-156 (http://bc.cyfrowagalicja.pl/dlibra/publication?id=2361&from=&dirids=1&tab=1&lp=1&QI=7CDBE7EC9DF9FF5BEA6D10C48FDCF8A9-1)

3. R. Dmowski, Pisma, t. VII, Świat powojenny i Polska, Częstochowa 1937: Rosja i kwestia Polska, s. 145-151; Wyzwolenie narodowości, s. 209-213. (https://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/show-content/publication/edition/24728?id=24728)

Literatura dodatkowa

1. P. Cieplucha, „Prometeizm i koncepcja międzymorza w praktyce polityczno-prawnej oraz dyplomacji II RP”, Studia Prawno-Ekonomiczne 2014, t. XCIII s. 39-55 (http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.desklight-3e39621c-587b-4907-aaca-6926185c9c5d/c/Prometeizm_i_koncepcja_Miedzymorza_....pdf).

2. S. Mikulicz, Prometeizm w polityce II Rzeczypospolitej, Warszawa 1971.

3. G. Gąsior, „Zaolzie 1918-20. Stawianie granicy”, „Karta” nr 55/2008, s. 2-63.

4. J. Wiechowski, Spór o Zaolzie 1918-1920 i 1938, Warszawa 1990.

3. Polityka zagraniczna Polski w latach 1933-1945

- polityka zagraniczna rządów sanacyjnych

- stosunek do Ligi Narodów

- koncepcja konfederacji polsko-czechosłowackiej

- koncepcje polityki zagranicznej okresu II wojny światowej

- rząd londyński wobec polskiej granicy zachodniej po II wojnie światowej

Literatura podstawowa

1. M. Wołos, „Szkic o polskiej polityce zagranicznej w międzywojennym dwudziestoleciu” [w:] K. Persak, P. Machcewicz (red.) Polski wiek XX t. I, Warszawa 2009 s. 245-270.

2. M. Kornat, „Polska polityka zagraniczna 1932-1939”, „Biuletyn IPN” nr 12/2009, s. 33-46. (https://polska1918-89.pl/pdf/polska-polityka-zagraniczna-1932-1939,4356.pdf).

3. S. Dębski, „Polityka zagraniczna Związku Sowieckiego wobec Polski w latach 1939-1945” [w:] K. Persak, P. Machcewicz (red.) Polski wiek XX t. II, Warszawa 2010 s. 267-296. (https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/12088/t2_polski_wiek_xx.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Literatura dodatkowa

1. T. Kisielewski, „Idea unii polsko-czechosłowackiej i środkowoeuropejskiej a polityka polska, czechosłowacka i sowiecka w czasie II wojny światowej”, „Przegląd Humanistyczny” nr 3/2006, s. 109-120.

2. J. Sadowski, „Polscy federaliści i konfederaliści w czasie II wojny światowej (cz. 1), Studia Europejskie 2005, nr 3, s. 9-31 (https://www.ce.uw.edu.pl/pliki/pw/3-2005_Sadowski.pdf).

3. J. Tebinka, „Mocarstwa zachodnie wobec Polski w latach 1939-1945” [w:] K. Persak, P. Machcewicz (red.) Polski wiek XX t. II, Warszawa 2010 s. 297-336.

4. T. Wolsza, „Stanowisko rządu RP na wychodźstwie wobec kwestii niemieckiej i polskiej granicy zachodniej (lipiec 1945-1949)”, „Polska 1944/45-1989. Studia i materiały” nr 1/1995, s. 91-104.

4. Polityka zagraniczna Polski Ludowej 1945-1989

- uwarunkowania polityki zagranicznej PRL

- charakterystyka systemu komunistycznego – relacje z ZSRR

- udział w RWPG i Układzie Warszawskim

- aktywność w ONZ i inicjatywy rozbrojeniowe

- Plan Rapackiego – geneza, założenia i recepcja

- rola KBWE

Literatura podstawowa

1. J. Zając, R. Zięba, Polska w stosunkach międzynarodowych 1945–1989, Toruń 2005, s. 11-39.

2. W. Jarząbek, „Polska w polityce międzynarodowej i zimnej wojnie 1945-1989” w: K. Persak, P. Machcewicz (red.) Polski wiek XX t. IV, Warszawa 2010 s. 301-328. (https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/12090/t4_polski_wiek_xx.pdf?sequence=1&isAllowedy)

3. J. Czaputowicz, Polityka zagraniczna w działaniach opozycji przed rokiem 1989, „Polski Przegląd Dyplomatyczny”, nr 4-5/2009 , s. 57-86.

Literatura dodatkowa

1. R. Skobelski, Polityka PRL wobec państw socjalistycznych w latach 1956-1970. Współpraca – napięcia – konflikty, Poznań 2010, s. 247-338.

2. Wystąpienie ministra spraw zagranicznych PRL A. Rapackiego na plenarnym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego ONZ, 2 października 1957 r., „Zbiór Dokumentów”, nr 10, s. 281-282.

3. A. Skowroński, „Sposób utworzenia strefy bezatomowej w Europie w świetle planu Rapackiego” (https://repozytorium.amu.edu.pl/bitstream/10593/20043/1/006%20ANDRZEJ%20SKOWRO%C5%83SKI%20RPEiS%2022%283%29%2C%201960.pdf )

J. M. Nowak, Od hegemonii do agonii: upadek Układu Warszawskiego – polska perspektywa, Warszawa 2011, s. 29-69.

5. Zmiana w polskiej polityce zagranicznej po 1989 r.

- rozpad Układu Warszawskiego i RWPG

- KBWE, UZE, neutralność czy NATO? – dylematy w polskiej polityce bezpieczeństwa na początku lat 90. XX wieku

- zjednoczenie Niemiec

- normalizacja relacji z sąsiadami

- kwestia wyprowadzenia z Polski wojsk radzieckich/rosyjskich

Literatura podstawowa

1. J. Czaputowicz, Polska droga do NATO i Unii Europejskiej, w: K. Persak, P. Machcewicz (red.) Polski wiek XX t. IV, Warszawa 2010 s. 364-390. (https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/12090/t4_polski_wiek_xx.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

2. R. Kuźniar, Polityka zagraniczna III Rzeczypospolitej, Warszawa 2012, s. 37-57.

Literatura dodatkowa

1. Exposé ministra spraw zagranicznych K. Skubiszewskiego z 26 kwietnia 1990 r.)(https://www.cvce.eu/obj/sejmowe_expose_ministra_spraw_zagranicznych_rp_krzysztofa_skubiszewskiego_warszawa_26_kwietnia_1990_r-pl-6a0b3b70-0545-43ce-be95-59e1c0cd825c.html)

2. R. Zięba, Polityka zagraniczna Polski w strefie euroatlantyckiej, Warszawa 2013, rozdz. I. Uwarunkowania polityki zagranicznej Polski w latach 1945-1989, s.11-39.

3. A. Wawryszuk, „Negocjacje dotyczące wyprowadzenia Armii Radzieckiej – warunkiem odzyskania pełnej suwerenności Polski”, „Wiedza Obronna” nr 3-4/2017, s. 121-147.

4. A. Dudek, Ewolucja stanowiska rządu Tadeusza Mazowieckiego w sprawie obecności Polski w Układzie Warszawskim oraz stacjonowania na jej terytorium wojsk sowieckich, „Dzieje Najnowsze”, nr 4/2015, s. 161-175.

6. Polska polityka bezpieczeństwa. Relacje ze Stanami Zjednoczonymi.

- droga Polski do NATO

- udział Wojska Polskiego w misjach

- strategie bezpieczeństwa narodowego

- partnerstwo strategiczne ze Stanami Zjednoczonymi

- udział Polski w misji w Afganistanie – implikacje dla polityki bezpieczeństwa

- postanowienia szczytu NATO w Madrycie

Literatura podstawowa

1. J. Czaputowicz, „Ewolucja polskiej polityki bezpieczeństwa: w kierunku strategicznej samodzielności”, „Studia Politologiczne” t. 34/2014, s. 15-31

2. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP z 2020 r. (https://www.bbn.gov.pl/ftp/dokumenty/Strategia_Bezpieczenstwa_Narodowego_RP_2020.pdf ).

3. R. Kupiecki, „Strategia bezpieczeństwa narodowego a polityka bezpieczeństwa RP” [w:] R. Kupiecki (red.) Strategia bezpieczeństwa narodowego RP. Pierwsze 25 lat, Warszawa 2015, s. 153-180.

Literatura dodatkowa

1. W. Paruch, Realizm i wartości. Prawo i Sprawiedliwość o polityce zagranicznej, Lublin 2021, s. 263-322.

2. J. Zając, „Bandwagoning w polskiej polityce zagranicznej”, „Przegląd Zachodni”, nr 3/2009, s. 168-178.

3. R. Kupiecki, „W cieniu asymetrii. Polsko-amerykańskie stosunki w dziedzinie bezpieczeństwa” (https://www.researchgate.net/profile/Robert_Kupiecki/publication/335611510_Robert_Kupiecki_W_cieniu_asymetrii_Polsk-amerykanskie_stosunki_w_dziedzinie_bezpieczenstwa_w_Bohdan_Szklarski_red_Niekonfrontacyjna_asymetria_w_relacjach_polsko-amerykanskich_Osrodek_Studiow_Amerykans/links/5d700f9f4585151ee49e4273/Robert-Kupiecki-W-cieniu-asymetrii-Polsk-amerykanskie-stosunki-w-dziedzinie-bezpieczenstwa-w-Bohdan-Szklarski-red-Niekonfrontacyjna-)asymetria-w-relacjach-polsko-amerykanskich-Osrodek-Studiow-Amery.pdf )

4. J. Zalewski, „Polska w Afganistanie – doświadczenia i wnioski dla polityki bezpieczeństwa”, „Studia Bezpieczeństwa Narodowego” nr 1/2014, s. 17-46.

7. Polska polityka europejska – Unia Europejska

- członkostwo w UE – bilans korzyści

- polskie wizje integracji europejskiej

- kwestia praworządności a relacje z UE

- problemy w relacjach z UE w odniesieniu do KPO

Literatura podstawowa

1. W. Paruch, Realizm i wartości. Prawo i Sprawiedliwość o polityce zagranicznej, Lublin 2021, s. 323-416.

2. A. Nowak-Far, „Droga Polski do Unii Europejskiej”, [w:] Prawne aspekty członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Warszawa 2012, s.1-28.

Literatura dodatkowa

1. Krzysztof Szczerski, Utopia Europejska, Kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy, Biały Kruk, Kraków 2017, Rozdziały IV, VI i X s. 92-104, 128-158, 228-252.

2. Raport „Saldo transferów finansowych między Polską a Unią Europejską”, T. G. Grosse, Z. Krysiak

3. The Commission's Rule of Law Report and the EU Monitoring and Enforcement of Article 2 TEU Values, Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs Directorate-General for Internal Policies PE 727.551 - February 2022 https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2022/727551/IPOL_STU(2022)727551_EN.pdf

8. Relacje z najważniejszymi partnerami europejskimi: Niemcami, Francją i Wielką Brytanią

- stosunki z Niemcami: historia i pojednanie, współczesne wyzwania i dylematy

- relacje z Francją: partnerstwo w cieniu rozbieżności

- przeszłość i przyszłość Trójkąta Weimarskiego

- stosunki z Wielką Brytanią: strategiczny partner poza UE

- perspektywy odnowienia Trójkąta Weimarskiego

- kwestia reparacji w relacjach z Niemcami

Literatura podstawowa

1. J. M. Fiszer, „Stosunki polsko niemieckie w latach 1989-2020” [w:] A. Chojan (red.), Polityka zagraniczna Polski w latach 1989-2020, Warszawa 2021, s. 277-320.

2. K. Jaworski, „Stosunki polsko-francuskie” [w:] A. Chojan (red.), Polityka zagraniczna Polski w latach 1989-2020, Warszawa 2021, s. 339-360.

3. Ch. Lash, „Udane partnerstwo naznaczone brexitem? Stosunki brytyjsko-polskie po 1989 roku [w:] A. Chojan (red.), Polityka zagraniczna Polski w latach 1989-2020, Warszawa 2021, s. 361-376.

Literatura dodatkowa

1. Wspólne oświadczenie ministrów spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Polski w sprawie przyszłości Europy, Weimar, 29 sierpnia 1991 r., http://orka.sejm.gov.pl/prezydencja.nsf/Deklaracja%20weimarska_pl.pdf

2. Raport. parlamentarnego Zespołu ds. Oszacowania Wysokości Odszkodowań Należnych Polsce od Niemiec za Szkody Wyrządzone w trakcie II Wojny Światowej, (https://straty-wojenne.pl/).

3. J.M. Fiszer, M. Czasak, Trójkąt Weimarski. Geneza i działalność na rzecz integracji Europy w latach 1991-2016, Warszawa 2019.

4. Koerber Stiftung, Europe Home Alone. What if Trump returns?

https://koerber-stiftung.de/site/assets/files/23996/koerber-policy-game-broschuere.pdf

9. Polityka Polski w regionie środkowoeuropejskim

- Grupa Wyszehradzka

- Inicjatywa Trójmorza i oś Północ-Południe

- Rada Państw Morza Bałtyckiego

- Współpraca regionu z Chinami – Inicjatywa 16+1

Literatura podstawowa

1. E. Kużelewska, A. R. Bartnicki, „Grupa Wyszehradzka – nowe wyzwania bezpieczeństwa i perspektywy współpracy”, „Rocznik Integracji Europejskiej” nr 11/2017, s. 103-117.

2. P. Kowal, A. Orzelska-Stączek, Inicjatywa Trójmorza: geneza, cele i funkcjonowanie, Warszawa 2018. S.51-90

3. K. Raś, „Wizerunek północnego wymiaru współpracy w regionie Morza Bałtyckiego”, „Sprawy Międzynarodowe”, nr 3/2018, s. 149-172.

Literatura dodatkowa

1. V. Jóźwiak, „Zagadka współpracy polsko-węgierskiej”, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” nr 1/2018, s. 118-126.

2. M. Kundera, Zachód porwany albo tragedia Europy Środkowej, Zeszyty Literackie, 1984, nr. 5.

3. R. Zenderowski, Zachód odzyskany albo tragedia Europy Środkowej? Państwa Grupy Wyszehradzkiej w Unii Europejskiej – perspektywa kulturowo-cywilizacyjna, Rocznik Integracji Europejskiej nr. 14, 2020, s. 25-49, https://pressto.amu.edu.pl/index.php/rie/article/view/27190/24851

4. Ekaterina Levintova & David Coury, Poland, Germany and the EU: Reimagining Central Europe, Europe-Asia Studies, Volume 72, 2020 - Issue 7, 1186-1208, https://doi.org/10.1080/09668136.2020.1764910

10. Polska polityka wschodnia: Rosja i Białoruś

- źródła historyczne polskiej polityki wschodniej

- stosunki polsko-rosyjskie: problemy w relacjach wzajemnych

- polityka Rosji jako zagrożenie dla Polski

- Białoruś – czynnik zagrożenia w regionie

- problemy historyczne w relacjach polsko-rosyjskich

- Polska wobec protestów na Białorusi 2020

Literatura podstawowa

1. R. Zięba, „Główne problemy w stosunkach polsko-rosyjskich”, Stosunki Międzynarodowe – International Relations, 2018, t. 54, nr 3, s. 9-34. https://www.academia.edu/39432550/G%C5%82%C3%B3wne_problemy_w_stosunkach_polsko-rosyjskich_Main_Problems_in_Polish-Russian_Relations

2. P. Kowal, „W cieniu Giedroycia. Dyskusje o polskiej polityce wschodniej po 1989 roku” (http://dspace.uni.lodz.pl/xmlui/bitstream/handle/11089/31755/83-102-kowal.pdf?sequence=1&isAllowed=y )

3. E. Mironowicz, „Polska-Białoruś: ćwierć wieku szorstkiego sąsiedztwa” [w:] A. Daniluk, J. Hofmokl, J. Nadolska (red.) Stosunki polsko-białoruskie w 25 lat po podpisaniu Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, Warszawa 2018, s. 59-78.

Literatura dodatkowa

1. A. Grajewski, N. I. Bucharin, Polacy i Rosjanie. Wzajemna percepcja [w:] A. Rotfeld, A. Torkunow (red.) Białe Plamy – Czarne Plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (2018-2008), Warszawa 2010, s. 721-766.

2. P. Kowal, Testament Prometeusza. Źródła polityki wschodniej III Rzeczypospolitej, Warszawa- Wojnowice 2018, s. 39-110.

3. A. Wawrzusiszyn, „Kryzys migracyjny na granicy polsko-białoruskiej i jego wpływ na bezpieczeństwo Polski”, „Nowa Polityka Wschodnia” nr. 2/2022, s. 45-65.

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_15804_npw20223303/c/27-a8fd9055-9da9-4493-95a2-145b4381e63d.pdf.pdf

11. Polska polityka wschodnia: Ukraina, Mołdawia i państwa Kaukazu Południowego

- między strategicznym partnerstwem a realizmem politycznym

- problemy w stosunkach wzajemnych

- wpływ wojny na Ukrainie na relacje z Polską

- stosunki z Mołdawią

- relacje z państwami Kaukazu Południowego

Literatura podstawowa

1. G. Motyka, „Nieustający polsko-ukraiński spór o historię”, „Sprawy Międzynarodowe” 1/2018, s. 31-40.

2. T. Stępniewski, „Miejsce Ukrainy w polityce wschodniej Polski po 2004 roku”, „Sprawy Międzynarodowe” nr 3/2018, s. 173-193.

Literatura dodatkowa

1. I. Borucińska, K. Gomółka, Stosunki Polski z Armenią, Azerbejdżanem i Gruzją na przełomie XX i XXI wieku, Toruń 2015, s. 99-187.

2. J. Zając, Poland’s Security Policy. The West, Russia and the Changing International Order, Cham 2016, s. 137-184.

12. Polityka polski w organizacjach międzynarodowych, znaczenie prawa międzynarodowego

- organizacje międzynarodowe i prawo międzynarodowe w polityce zagranicznej RP

- członkostwo Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ 2018-2019

- członkostwo Polski w Radzie Praw Człowieka ONZ 2021-2022

- przewodnictwo Polski w OBWE 2022

Literatura podstawowa

1. Sz. Zaręba, „W poszukiwaniu właściwego miejsca. Polska w Radzie Bezpieczeństwa w latach 2018-2019”, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” nr 4/2019, s. 80-94.

2. R. Ranogórski, „Komentarz PISM. Polska członkiem Rady Praw Człowieka”, nr 55/2019.

3. Ł. Kulesa, „Komentarz PISM. Polska obejmuje przewodnictwo w OBWE”, nr 4/2022.

Literatura dodatkowa

1. S. Pawlak, „Główne kierunki inicjatyw polskich w ONZ w latach 1945-2018”, [w:] E. Haliżak, T. Łoś-Nowak, A. Potyrała, J. Starzyk-Sulejewska (red.), Polska w instytucjach międzynarodowych w latach 1918-2018, Warszawa 2019.

2. J. Czaputowicz, Poland's Position on Key Issues Related to International Humanitarian Law in the UN Security Council in 2018-2019, w: M. Mizerska-Wrotkowska, J.L. Orella Martínez (eds), Poland and Spain - Border Countries of the European Union, Schedas, Madrid 2021, s.

3. R. Zięba, Poland’s Foreign and Security Policy, Cham 2020, Poland’s Decreasing Activeness for Collective Security at the UN and OSCE, s. 217-254.

13. Pozaeuropejskie kierunki polskiej polityki zagranicznej

- Polska polityka wobec Bliskiego Wschodu i Izraela

- relacje Polski z państwami Azji

- aktywność Polski w Afryce

- stosunki z państwami Ameryki Łacińskiej

Literatura podstawowa

1. M. Rukat, „Relacje Polska-Chiny w latach 1989-2020: stosunki polityczne i gospodarcze” perspektywy współpracy” [w:] A. Chojan (red.), Polityka zagraniczna Polski w latach 1989-2020, Warszawa 2021, s. 391-446.

2. J. Jura, „Polityka zagraniczna Polski wobec kontynentu afrykańskiego” [w:] A. Chojan (red.), Polityka zagraniczna Polski w latach 1989-2020, Warszawa 2021, s. 261-274.

Literatura dodatkowa

1. J. Łapaj-Kucharska, Polityka zagraniczna Polski wobec Ameryki Łacińskiej w okresie pozimonowojennym, Katowice 2020.

2. K. Wasilewski, M. Wojnarowicz, „Po konferencji w Warszawie – bliskowschodni gambit Polski”, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” nr 12/2019, s. 99-110.

14. Podsumowanie. Wyzwania dla polskiej polityki zagranicznej

Efekty uczenia się:

Efekty ćwiczeń:

- znajomość polityki zagranicznej Polski; rozumienie jej uwarunkowań i istoty

- wykształcenie zdolności krytycznej analizy zjawisk i procesów z zakresu polityki zagranicznej Polski

- przygotowanie do kontynuacji edukacji i pogłębiania wiedzy z zakresu polityki zagranicznej Polski i problematyki pokrewnej

Metody i kryteria oceniania:

 obecność na zajęciach (max. 2 nieobecności)

 praca na zajęciach; studenci mają obowiązek czytać literaturę podstawową

 test połówkowy

 wygłoszenie referatu; studenci wybierają referat z literatury dodatkowej

Zakres tematów:

Zajęcia wstępne. Instrumenty polskiej polityki zagranicznej

Polityka zagraniczna Polski w latach 1918-1945

Polityka zagraniczna Polski Ludowej

Zmiana w polskiej polityce zagranicznej po 1989 r.

Polska polityka bezpieczeństwa po 1989 r.

Polska polityka europejska – w drodze do Unii Europejskiej

Polska w Unii Europejskiej – od współpracy do asertywności

Polityka regionalna Polski

Polska polityka wschodnia (stosunki z Rosją)

Polska polityka wschodnia (stosunki z Ukrainą i Białorusią)

Polska w organizacjach systemu Narodów Zjednoczonych

Przyszłość polskiej polityki zagranicznej

Metody dydaktyczne:

Cele ogólne ćwiczeń:

Wykształcenie u studentów zdolności:

- zastosowania wiedzy zdobytej na wykładach i w wyniku samodzielnego studiowania

- analitycznego i krytycznego myślenia oraz formułowania samodzielnych opinii i sądów na temat polityki zagranicznej Polski

- pracy w grupie oraz dyskutowania i argumentowania swoich twierdzeń

Środki i metody:

- przygotowanie merytoryczne do zajęć na podstawie literatury przedmiotu i wykładów

- dyskusja na zajęciach

- praca w grupach

- przygotowanie tez

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 9:45 - 11:15, sala 312
Spasimir Domaradzki 18/20 szczegóły
2 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 312
Spasimir Domaradzki 13/20 szczegóły
3 każdy wtorek, 8:00 - 9:30, sala 105
Filip Urbański 12/20 szczegóły
4 każdy czwartek, 15:00 - 16:30, sala 223
Jacek Czaputowicz 22/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Audytoryjny
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)