Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Oceny oddziaływań na środowisko 1300-OODS4CW
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 34
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

A. Drągowski, Łuczak-Wilamowska B.– 2005 Uwarunkowania stosowalności iłów jako izolacyjnych barier geologicznych na przykładzie iłów ze złoża w Budach Mszczonowskich. [w:] Przegląd Geologiczny 8/2005 T: 53 str. 687 – 690.

Majer E., Łuczak-Wilamowska B., Wysokiński L., Drągowski A. 2007 - Zasady oceny przydatności gruntów spoistych Polski do budowy mineralnych barier izolacyjnych Warszawa

Pawlaczyk-Szpilowa M., 1980 - Mikrobiologia wody i ścieków. Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Warszawa.

Kucowski J., Laudyn D., Przekwas M., 1993 - Energetyka a ochrona środowiska, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa.

Zadroga B., Olańczuk-Neyman K. 2001 – ochrona i rekultywacja podłoża gruntowego. Aspekty geotechniczno-budowlane. Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Środowiska

Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 o odpadach

Ustawa z dn. 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Rozporządzenie Ministra Środowiska o składowaniu odpadów w podziemnych wyrobiskach

Ustawa prawo budowlane

Ustawa Prawo Geologiczne i Górnicze

Efekty uczenia się:

Po wysłuchaniu cyklu wykładów student identyfikuje zagrożenia dla środowiska wywołane działalnością człowieka. Potrafi wykonać dokumentacje wymagane przez prawodawstwo z zastosowaniem procedur badawczych i administracyjnych.

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska

K_W03 - zna narzędzia zarządzania ochroną środowiska

K_W05 - przewiduje skutki ingerencji człowieka w środowisko przyrodnicze;

K_W07 - rozumie miejsce polityki ochrony środowiska i zasad zrównoważonego rozwoju w życiu społeczno – gospodarczym;

K_W09 - interpretuje międzynarodowy wymiar ochrony środowiska;

K_W10 - zna zasady korzystania z przestrzeni;

K_W11 - rozumie biotransformacje ksenobiotyków w środowisku;

K_W12 - dostrzega ewolucyjne i filozoficzne konteksty zjawisk przyrodniczych;

K_U01 - wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo;

K_U03 - stosuje zasady warsztatu pracy naukowej lub projektowej samodzielnie i w zespole;

K_U07 - wykorzystuje modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej;

K_U10 - łączy informacje pochodzące z różnych źródeł w celu weryfikacji istniejących poglądów i hipotez;

K_U11 - identyfikuje słabe i mocne strony standardowych działań podejmowanych dla rozwiązania problemów środowiskowych;

K_U12 - tworzy krytyczne opracowania w zakresie ochrony środowiska stosując poprawną dokumentację;

K_U13 - sporządza proste raporty oraz wytyczne do ekspertyz na podstawie zebranych danych;

K_U14 - ocenia skutki środowiskowe w planach przestrzennego zagospodarowania;

K_K04 - jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej związanej z ochroną środowiska;

K_K07 - jest świadomy politycznych i społeczno - ekonomicznych uwarunkowań ochrony środowiska;

K_K09 - rozumie potrzeby poszukiwania nowych technologii;

K_K10 - rozwija świadomość ekologiczną u siebie i w otoczeniu i respektuje zasady bezpieczeństwa ekologicznego;

K_K11 - wskazuje słabe i mocne strony swoich umiejętności, postaw i działań;

K_K12 - wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczenia przedmiotu:

a) Obecności na ćwiczeniach obowiązkowe (dopuszczalne 3 nieobecności)

b) Opracowanie Raport oddziaływania na środowisko 30% oceny

c) Prezentacja raportu i wyników analizy wielokryterialnej 10% oceny

d) Pisemne zaliczenie ćwiczeń i wykładu – kolokwium 60% oceny

(10 – 12 pytań: 4 – 5 pytań z ćwiczeń i 6 – 7 pytań z wykładu)

Zaliczenie przedmiotu w drugim terminie wymaga spełnienia tych samych warunków co w pierwszym.

Zakres tematów:

11. Idea i podstawy prawne dokonywania ocen oddziaływania przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko, ochrony środowiska.

2. Pozwolenia zintegrowane, raporty ocen oddziaływania na środowisko i przeglądy ekologiczne – zasady i zakresy ich wykonywania.

3. Oceny oddziaływań na środowisko w planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym terenu.

4. Zasada zrównoważonego rozwoju w ocenach oddziaływań przedsięwzięć na środowisko (udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie, udział społeczeństwa w ochronie środowiska, obszary Natura 2000).

5. Procedury ocen oddziaływania na środowisko w procesach inwestycyjnych.

6. Oceny oddziaływań związane z odkształceniami powierzchni terenu:

 niecki osiadań, odkształcenia nieciągłe związane z górnictwem podziemnym,

 osiadania ternu w wyniku odwodnień,

 makroniwelacje,

 wyrobiska i zwałowiska.

7. Oddziaływanie gruntów antropogenicznych:

 warunki powstawania i występowania,

 klasyfikacja i podział wg A.Drągowskego i norm,

 technologie zagospodarowywania

8. Oddziaływanie związane z gospodarowaniem odpadami:

 technologie składowania,

 izolacje mineralne – bariery geologiczne, geosyntetyki,

 systemy zabezpieczeń składowisk (izolacje, drenaże).

9.Podatność (wrażliwość) skał i gruntów na działanie czynników antropogenicznych.

10.Zagrożenia geologiczne uaktywniane lub wywołane przez człowieka.

11.Wpływ obiektów budownictwa wodnego na środowisko w fazie wykonawstwa i eksploatacji:

 zmiany przeznaczenia terenu i krajobrazu,

 zmiany stosunków wodnych,

 czynne procesy geodynamiczne,

 kolmatacja, osady denne,

 geologiczne przyczyny katastrof budowli piętrzących.

12.Wpływ obiektów liniowych na środowisko, głównie geologiczne:

Drogi:

 podział dróg i ich rola w oddziaływaniu na środowisko,

 drogi a obszary prawnie chronione, procedury postępowania i ocen,

 nasypy i wykopy na trasie drogi, obiekty inżynierskie,

Linie kolejowe:

Rurociągi.

13.Obiekty mogące znacząco oddziaływać na środowisko - procedury, raporty;

14.Wpływ zabudowy na powierzchnie ekologicznie czynne;

15.Zanieczyszczenia chemiczne i bakteriologiczne wód i gruntów;

16.Oddziaływanie, zmieniających się w czasie czynników zewnętrznych, na obiekty zabytkowe i monumentalne – przykłady z Egiptu, Europy i Polski.

17.Ograniczanie wpływu na środowisko terenów zdewastowanych – rekultywacja i zagospodarowanie.

18.Opracowania kartograficzne i środowiskowe.

Metody dydaktyczne:

Wykład z wykorzystaniem środków multimedialnych.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:15 - 16:00, sala 3136 Samsonowicza
Beata Łuczak-Wilamowska 35/34 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-8dd87d441 (2023-12-07)