Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Ceramika i inżynieria surowców skalnych 1300-OCSS4CW
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Bolewski A., Budkiewicz M., Wyszomirski P., Surowce ceramiczne, Wyd. Geol., Warszawa,1991, 397.

Wyszomirski P., Galos K., Surowce mineralne i chemiczne przemysłu ceramicznego, Wyd. AGH, Kraków, 2007, 283.

Flis B., Wyszyńska A., Zarys technologii ceramiki, Wyd. Szk. i Pedagog., 1984, Warszawa, 512.

Kościówko H., Wyrwicki R., (red.) Metodyka badań kopalin ilastych, Wyd. PIG. Warszawa,1996.

Maślankiewicz K., Szymański A., Mineralogia stosowana, Wyd. Geol. Warszawa.1976, 464.

Szymański A., Mineralogia techniczna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa 1997, 459.

Surowce mineralne świata (seria wydawnicza), Wyd. Geol., Warszawa.

Efekty uczenia się:

Po opanowaniu wiadomości przekazywanych w ramach przedmiotu student:

określa właściwości fizyczne i chemiczne kopalin;

określa metody uszlachetniania i wzbogacania kopalin niezbędne dla osiągnięcia parametrów jakościowych produktu finalnego;

określa procedury technologiczne stosowane przy eksploatacji i przeróbce kamieni budowlanych i drogowych;

określa procedury technologiczne stosowane przy przeróbce surowców okruchowych;

określa procedury technologiczne stosowane przy przeróbce surowców ceramicznych;

KRK dla kierunku Geologia stosowana

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska przyrodniczego

K_W02 - zna problemy i metody badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych

K_W03 – zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, chemizmu i dynamiki wód i innych elementów środowiska przyrodniczego

K_W07 - zna narzędzia zarządzania w geologii

K_W08 - rozróżnia narzędzia i procedury prawno – administracyjne i ekonomiczno - finansowe w geologii stosowanej

K_W11 – rozumie miejsce polityki resortowej i zasad zrównoważonego rozwoju w życiu społeczno – gospodarczym

K_W12 - zna modele opisujące środowisko geologiczne

K_W13 - interpretuje międzynarodowy wymiar geologii stosowanej

K_W14 - zna zasady korzystania z zasobów naturalnych (złóż surowców mineralnych, wody, powietrza, biologicznych, itp.)

K_U01 – wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U02 – dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego

K_U06 - wykorzystuje modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej

K_U09 - sporządza proste raporty oraz wytyczne do ekspertyz na podstawie zebranych danych

K_K01 - skutecznie komunikuje się w mowie i na piśmie ze społeczeństwem i specjalistami z różnych dziedzin w zakresie geoinżynierii

K_K02 - docenia rolę edukacji praktycznej, ekologicznej i zdrowotnej

K_K03 - doskonali swoje umiejętności zawodowe

K_K09 – rozumie potrzeby poszukiwania nowych technologii

K_K12 - dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy

Metody i kryteria oceniania:

Test pisemny – ocena pozytywna po uzyskaniu min. 50% punktów za prawidłowe odpowiedzi oraz zaliczenie ćwiczeń. Alternatywną metodą zaliczenia części wykładowej jest przygotowanie prezentacji na zadany przez prowadzącego temat.

Zakres tematów:

Wiadomości wstępne:

- Zakres przedmiotu i jego powiązania merytoryczne z różnymi działami nauk geologicznych i pokrewnych.

- Podstawowe definicje i terminy z zakresu mineralogii, petrografii, geologii złożowej i technologii przeróbki odnoszące się do zagospodarowania i przetwórstwa surowców mineralnych.

- Podział gospodarczy surowców mineralnych.

- Zdefiniowanie celów i charakteru procesów technologicznych w ceramice.

- Operacje przeróbki mechanicznej surowców ceramicznych. Ważniejsze typy urządzeń przemysłowych

- Klasyfikacja mechaniczna (przesiewanie), klasyfikacja hydrauliczna i powietrzna.

- Rozdrabnianie i mielenie.

- Wzbogacanie mechaniczne.

- Wzbogacanie magnetyczne i elektryczne

- Flotacja.

- Przeróbka chemiczna.

Surowce ilaste:

- Klasyfikacje: mineralogiczna kopalin ilastych, petrograficzna skał ilastych, użytkowa - iły ceramiki budowlanej, iły ceramiki szlachetnej, surowce do kruszyw ceramicznych, iły i łupki ogniotrwałe.

- Metody przeróbki surowców ilastych i przygotowania mas ceramicznych: rozdrabnianie mechaniczne, rozmakanie, szlamowanie, korygowanie składu i parametrów jakościowych masy surowej, homogenizacja i zagęszczanie masy, formowanie plastyczne.

- Własności reologiczne mas ceramicznych.

- Wypalanie.

- Określanie parametrów jakościowych produktów i kierunków ich zastosowania gospodarczego.

Technologia wytwarzania materiałów ceramicznych

Surowce skaleniowe i okruchowe - właściwości i zastosowanie

Technologia materiałów wiążących.

Technologia materiałów ogniotrwałych i wyrobów ściernych

Synteza nowoczesnych materiałów ceramicznych

Technologia szkła.

Metody dydaktyczne:

Prelekcja uzupełniona prezentacjami multimedialnymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:15 - 10:00, sala 2067
każdy poniedziałek, 9:15 - 11:00, sala 2067
Justyna Domańska-Siuda 8/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)