Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kartowanie geologiczne 1300-OKRT201
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Brak protokołu
Literatura:

Literatura zalecana:

BACÓWNA, M. i in. 1966. Zdjęcia geologiczne. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa

BARNES J.W., LISLE R.J. 2004. Basic Geological Mapping, 4th Edition. Willey.

CIOŁKOSZ, A., MISZALSKI, J., OLĘDZKI, J.R. 1999. Interpretacja zdjęć lotniczych. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa

GRODZICKI, J. 1977. Zdjęcie geologiczne, T. 1-2. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa

KOTAŃSKI, Z. 1990. Geologiczna kartografia wgłębna. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa

Instrukcja opracowania i wydania "Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000". Ministerstwo Środowiska. 2004.

Lisle R.J., Brabham P.,Barnes J.W., 2011. Basic Geological Mapping (Geological Field Guide). Wiley-Blackwell; 5th Edition.

OSTAFICZUK, S. 1978. Fotogeologia, fotointerpretacja i fotogametria geologiczna. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (ćwiczeń) student posiada teoretyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego zaprojektowania i wykonania w terenie wielkoskalowego zdjęcia geologicznego, a także opracowania geologicznej mapy powierzchniowej wraz z niezbędnymi załącznikami (przekrój geologiczny, profil litologiczno-stratygraficzny, tekst objaśniający). Posiada podstawowe wiadomości z zakresu teledetekcji geologicznej i geologicznej kartografii wgłębnej.

Efekty uczenia się dla kierunku geologia stosowana:

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska przyrodniczego

K_W02 - zna problemy i metody badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych

K_W16 - ma wiedzę na temat kartowania struktur geologicznych dla celów poszukiwania i eksploatacji wód podziemnych, złóż rud metali i węglowodorów, rozpoznawania krasu i in. metodami geofizycznymi

K_U01 - wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U02 - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego

K_U07- stosuje nowoczesne techniki informacyjne (np. GIS, teledetekcja, AutoCad)

K_K01 - skutecznie komunikuje się w mowie i na piśmie ze społeczeństwem i specjalistami z różnych dziedzin w zakresie geoinżynierii

K_K06 - weryfikuje i respektuje zdanie innych członków zespołu, szczególnie podwładnych

K_K11 - wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu

K_K12 - dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy

Efekty uczenia się dla kierunku geologia poszukiwawcza:

K_W13 - posiada teoretyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego opracowania map geologicznych, posiada podstawowe wiadomości z zakresu teledetekcji geologicznej i geologicznej kartografii wgłębnej

K_U03 - rysuje podstawowe elementy przestrzeni w rzucie na płaszczyznę; przedstawia parametry geologicznej powierzchni strukturalnej na mapie; wyznacza rzeczywisty bieg i upad oraz miąższość warstw na podstawie pomiarów terenowych

K_U04 - potrafi samodzielnie wykonywać zdjęcia, mapy i przekroje geologiczne i interpretować je stosując zasady intersekcji, rozpoznawać na nich rodzaje struktur geologicznych oraz wyjaśnić historię rozwoju budowy geologicznej obszaru przedstawionego na mapie

K_K01 - współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych

K_K03 - realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania

K_K04 - jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych i w czasie kursów terenowych

K_K06 - zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy wykonywaniu prac geologicznych

K_K09 - dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy

Metody i kryteria oceniania:

1 – ćwiczenia zaliczane są na podstawie:

- wykonanych prac,

- sprawdzianu (przekrój),

- testu z wykładów,

2 – termin oddawania prac wynosi tydzień od zakończenia ćwiczenia,

3 – prace ocenione na 2 należy obowiązkowo poprawić,

4 – termin poprawy wynosi tydzień – nieoddanie pracy w tym terminie oznacza kolejną ocenę niedostateczną,

5 – poprawione oceny (niedostateczne też!) wliczane są do średniej,

6 – pracę można poprawiać dwukrotnie, za trzecim razem wykonuje się nowe ćwiczenie,

7 – warunkiem dopuszczenia do sprawdzianu jest oddanie wszystkich prac oraz uzyskanie pozytywnych ocen przynajmniej z 3 z nich,

8 – można mieć maksymalnie 2 poprawione oceny niedostateczne (łącznie ze sprawdzianem), trzecia ocena niedostateczna automatycznie powoduje niezaliczenie ćwiczeń w I terminie,

9 – „zaliczanie poprawkowe” odbywa się w trakcie ćwiczeń i polega na poprawianiu lub ponownym wykonywaniu prac ocenionych na 2 (patrz pkt. 3 – 6) = nie ma osobnego terminu zaliczenia poprawkowego!

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Zakres tematów:

1 – intersekcja – nanoszenie biegów i upadów granic geologicznych z wykorzystaniem układu współrzędnych prostokątnych, wykreślanie linii intersekcyjnych;

2 – intersekcja cd. – konstrukcja przekrojów geologicznych: 2 przekroje: prostopadły do struktur i skośny do nich (upady pozorne);

3-4 – wyznaczanie biegów i upadów warstw na podstawie intersekcyjnego przebiegu granic geologicznych; obliczanie miąższości utworów i wyznaczanie osi struktur fałdowych, określanie parametrów uskoku;

5 – przekrój geologiczny przez obszar o średnio złożonej budowie geologicznej;

6 – opis historii rozwoju budowy geologicznej na podstawie w/w mapy;

7, 8 – przekroje geologiczne przez obszar o złożonej budowie geologicznej (Karpaty zewnętrzne);

9 - sprawdzian (przekrój geologiczny);

10 – fotointerpretacja – zajęcia wstępne;

11 – fotointerpretacja geologiczna terenów kursowych;

12 – Interpretacja cyfrowego modelu rzeźby terenu;

13 – interpretacja lotniczego obrazu radarowego;

14 – geologiczna interpretacja zdjęcia satelitarnego.

15 – rezerwa.

Metody dydaktyczne:

Indywidualna praca ze studentami w trakcie ćwiczeń i konsultacji.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 12:15 - 14:00, sala 1071
Krzysztof Cabalski 10/10 szczegóły
2 każdy wtorek, 14:15 - 16:00, sala 1071
Joanna Uroda 4/4 szczegóły
3 każdy wtorek, 10:15 - 12:00, sala 1071
Justyna Justyna-Grygo 1/4 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)