Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kartowanie geologiczne 1300-OKRT201
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 18
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Literatura zalecana:

BACÓWNA, M. i in. 1966. Zdjęcia geologiczne. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa

BARNES J.W., LISLE R.J. 2004. Basic Geological Mapping, 4th Edition. Willey.

CIOŁKOSZ, A., MISZALSKI, J., OLĘDZKI, J.R. 1999. Interpretacja zdjęć lotniczych. Wydawnictwo Naukowe PWN; Warszawa

GRODZICKI, J. 1977. Zdjęcie geologiczne, T. 1-2. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa

KOTAŃSKI, Z. 1990. Geologiczna kartografia wgłębna. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa

Instrukcja opracowania i wydania "Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000". Ministerstwo Środowiska. 2004.

Lisle R.J., Brabham P.,Barnes J.W., 2011. Basic Geological Mapping (Geological Field Guide). Wiley-Blackwell; 5th Edition.

OSTAFICZUK, S. 1978. Fotogeologia, fotointerpretacja i fotogametria geologiczna. Wydawnictwa Geologiczne; Warszawa

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu (wykładu) student posiada teoretyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego zaprojektowania i wykonania w terenie wielkoskalowego zdjęcia geologicznego, a także opracowania geologicznej mapy powierzchniowej wraz z niezbędnymi załącznikami (przekrój geologiczny, profil litologiczno-stratygraficzny, tekst objaśniający). Posiada podstawowe wiadomości z zakresu teledetekcji geologicznej i geologicznej kartografii wgłębnej.

Efekty uczenia się dla kierunku geologia stosowana:

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska przyrodniczego

K_W02 - zna problemy i metody badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych

K_W16 - ma wiedzę na temat kartowania struktur geologicznych dla celów poszukiwania i eksploatacji wód podziemnych, złóż rud metali i węglowodorów, rozpoznawania krasu i in. metodami geofizycznymi

K_U01 - wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U02 - dobiera właściwą metodologię do rozwiązania problemu badawczego lub projektowego

K_U07- stosuje nowoczesne techniki informacyjne (np. GIS, teledetekcja, AutoCad)

K_K01 - skutecznie komunikuje się w mowie i na piśmie ze społeczeństwem i specjalistami z różnych dziedzin w zakresie geoinżynierii

K_K06 - weryfikuje i respektuje zdanie innych członków zespołu, szczególnie podwładnych

K_K11 - wykazuje krytyczną postawę wobec plagiatu

K_K12 - dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy

Efekty uczenia się dla kierunku geologia poszukiwawcza:

K_W13 - posiada teoretyczną wiedzę niezbędną do samodzielnego opracowania map geologicznych, posiada podstawowe wiadomości z zakresu teledetekcji geologicznej i geologicznej kartografii wgłębnej

K_U03 - rysuje podstawowe elementy przestrzeni w rzucie na płaszczyznę; przedstawia parametry geologicznej powierzchni strukturalnej na mapie; wyznacza rzeczywisty bieg i upad oraz miąższość warstw na podstawie pomiarów terenowych

K_U04 - potrafi samodzielnie wykonywać zdjęcia, mapy i przekroje geologiczne i interpretować je stosując zasady intersekcji, rozpoznawać na nich rodzaje struktur geologicznych oraz wyjaśnić historię rozwoju budowy geologicznej obszaru przedstawionego na mapie

K_K01 - współdziała w grupach laboratoryjnych i na kursach terenowych

K_K03 - realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować sposoby ich rozwiązania

K_K04 - jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje i innych podczas prac laboratoryjnych i w czasie kursów terenowych

K_K06 - zna zasady najprostszego i najefektywniejszego osiągania zamierzonych celów przy wykonywaniu prac geologicznych

K_K09 - dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy

Metody i kryteria oceniania:

Test na zakończenie wykładów, obejmujący wyłącznie materiał wykładowy (test wyboru i uzupełnień).

Zakres tematów:

Kartografia geologiczna. Mapy geologiczne.

Prace przygotowawcze do kartowania geologicznego.

Podkłady topograficzne w kartowaniu geologicznym.

Prace terenowe - sprzęt, metody lokalizacji.

Prace terenowe - geologia.

Wydzielenia i granice geologiczne.

Załączniki do mapy geologicznej: instrukcje, materiały kursowe.

Fotointerpretacja geologiczna - zdjęcia lotnicze.

Teledetekcja satelitarna.

Obrazy radarowe (lotnicze i satelitarne).

GPS i GIS.

Geologiczna kartografia wgłębna.

Pełen konspekt wykładów znajduje się na stronie ZTiKG:

http://www.geo.uw.edu.pl/ztkg/kartowaniewyk.php

Metody dydaktyczne:

Wykład z prezentacją multimedialną, oraz pokazami materiałów i sprzętu. Konspekty wykładów dostępne w Internecie: http://www.geo.uw.edu.pl/ztkg/kartowaniewyk.php

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 14:15 - 16:00, sala 3012
Wojciech Ozimkowski 15/18 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)