Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geochemia środowiska przyrodniczego 1300-OGSP2LCW
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 9
Zaliczenie: Brak protokołu
Efekty uczenia się:

Po ukończeniu ćwiczeń student:

potrafi poprawnie przygotować próbki skał i minerałów do analizy składu chemicznego metodami instrumentalnymi;

jest świadomy źródeł błędów związanych ze sposobem pobierania próbek w terenie, przygotowywania próbek do analizy i w trakcie analizy instrumentalnej;

umie opracować statystycznie otrzymane wyniki oznaczeń składu chemicznego skał, gleb, minerałów, rud, etc.

umie zaprezentować uzyskane wyniki geochemiczne na odpowiednich diagramach klasyfikacyjnych pierwiastków głównych;

umie obliczyć i wykorzystać dane dotyczące składu modalnego skał

potrafi odpowiednio przeliczyć i zaprezentować w formie odpowiednich diagramów zawartości pierwiastków śladowych w zanalizowanymi materiale pochodzenia naturalnego.

KRK dla kierunku Geologia stosowana

K_W01 - dostrzega wielorakie związki między składowymi środowiska przyrodniczego

K_W02 - zna problemy i metody badawcze z dziedziny nauk przyrodniczych

K_W03 – zna proste i zaawansowane instrumentalne metody analityczne stosowane w badaniach skał, minerałów i substancji pochodzenia organicznego, chemizmu i dynamiki wód i innych elementów środowiska przyrodniczego

K_W09 - sporządza proste raporty oraz wytyczne do ekspertyz na podstawie zebranych danych

K_W12 - zna modele opisujące środowisko geologiczne

K_W14 - zna zasady korzystania z zasobów naturalnych (złóż surowców mineralnych, wody, powietrza, biologicznych, itp.)

K_W19 - zna zasady bezpieczeństwa w pracy laboratoryjnej i terenowej

K_U01 – wykonuje i opisuje proste zadanie badawcze indywidualnie i zespołowo

K_U06 - wykorzystuje modele środowiskowe do interpretacji zmian zachodzących w przyrodzie ożywionej i nieożywionej

K_U08 - identyfikuje słabe i mocne strony standardowych działań podejmowanych dla rozwiązania problemów inżynierskich i środowiskowych

K_K02 - docenia rolę edukacji praktycznej, ekologicznej i zdrowotnej

K_K10 – rozwija świadomość ekologiczną u siebie i w otoczeniu i respektuje zasady bezpieczeństwa ekologicznego

K_K12 - dba o rzetelność i wiarygodność swojej pracy

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie dwóch elementów:

1) pracy zaliczeniowej wykonanej samodzielnie lub w zespołach 2-osobowych obejmującej materiał przerabiany na ćwiczeniach - 33% oceny;

2) testu końcowego (przeprowadzany stacjonarnie za pośrednictwem platformy cyfrowej Kampus) zawierającego pytania otwarte, pytania do uzupełnienia i pytania wielokronego wyboru, czas pisania 45 minut - 67% oceny.

Warunkiem zaliczenia z oceną pozytywną jest uzyskanie minimum 50% wartości punktowej testu oraz minimum 50% oceny ogólnej łączącej w sobie oba oceniane elementy stosownie do ich wagi.

Zakres tematów:

Podczas ćwiczeń uczestnicy zaznajamiają się z następującymi zagadnieniami:

1) wybór i przygotowanie próbek skał, minerałów, gleb, etc. do analizy chemicznej, kryteria poprawności, źródła błędów

2) podstawy opracowania statystycznego analiz chemicznych materiałów naturalnych (wartości średnie, korelacja, regresja)

3) przeliczenia i opracowanie danych analitycznych

a. pierwiastki główne (klasyfikacje geochemiczne, obliczenie i wykorzystanie składu normatywnego; klasyfikacje geochemiczne skał osadowych; diagramy zmienności składu chemicznego)

b. pierwiastki podrzędne i śladowe (znormalizowane diagramy wielopierwiastkowe, diagramy PGE i pierwiastków przejściowych, wykresy dwuwymiarowe dla pierwiastków śladowych; wykorzystanie analiz izotopowych Rb-Sr i Sm-Nd w interpretacjach petrogenetycznych)

Metody dydaktyczne:

Wykorzystywane są następujące metody:

1) praca w laboratorium przygotowawczym mająca na celu nabycie poprawnych umiejętności przygotowania preparatu do analizy chemicznej;

2) samodzielna praca studenta na komputerze, tj. przeliczenie i obróbka danych analitycznych, interpretacja i prezentacja danych geochemicznych;

3) prelekcje i prezentacje multimedialne;

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 16:15 - 18:00, sala 2071
Sławomir Ilnicki 9/9 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)