Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Petrologia II skał osadowych 1300-OPSOW
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: 6
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

ADAMS A.E., MAC KENZIE W.S. AND GUILFORD C., 1995: Atlas of Sedimentary Rocks under the Microscope. Longman Scientific & Technical, New York.

BOGGS, S. JR., 2009: Petrology of Sedimentary Rocks. Cambridge University Press.

CAMP, W.K., DIAZ, E., WAWAK, B. (Eds), 2013: Electron microscopy of shale hydrocarbon reservoirs. AAPG Memoir 102.

FLÜGEL, E., 2004: Microfacies of Carbonate Rocks: Analysis, Interpretation and Application. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.

PETTIJOHN F.J., POTTER P.E., SIEVER R., 1972: Sand and Sandstone.

Springer Verlag, Berlin – Heidelberg – New York.

SCHOLLE, P.A., ULMER-SCHOLLE, D.S., 2003: A color guide to the petrography of carbonate rocks: grains, textures, porosity, diagenesis. AAPG Memoir 77.

TUCKER, M.E., 2001: Sedimentary petrology: an introduction to the origin of sedimentary rocks. 3rd edition, Blackwell Publishing.

ULMER-SCHOLLE, D.S., SCHOLLE, P.A., SCHIEBER, J., RAINE, R.J., 2015: A color guide to the petrography of sandstones, siltstones, shales and associated rocks. AAPG Memoir 109.

Literatura dodatkowa (minerały skałotwórcze i optyka kryształów)

DUBIŃSKA E., BAGIŃSKI B., 1995: Minerały skałotwórcze w płytkach cienkich. Vademecum, Wyd. Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 1-157

DYAR M.D., GUNTER M.E. AND TASA D., 2008: Mineralogy and Optical Mineralogy. Mineralogical Society of America, Chantilly, VA

MAC KENZIE W.S. AND GUILFORD C., 1988: Atlas of Rock-forming Minerals in Thin Section, Longman Scientific & Technical, New York

PERKINS D., HENKE K. R., 2004: Minerals in Thin Section, Prentice Hall, Inc., 1-125

PICHLER H. AND SCHMITT-RIEGRAF C., 1997: Rock-forming Minerals in Thin Section. Chapman & Hall, London

Efekty uczenia się:

K_W01 – ma wiedzę na temat procesów i czynników kształtujących Ziemię w zakresie geologii czwartorzędu, geomorfologii, stratygrafii, sedymentologii, paleontologii, geochemii, mineralogii, petrologii, geologii złóż

K_W06 – zna nowoczesne instrumentalne metody analityczne wykorzystywane w badaniach substancji mineralnych i organicznych, zna zalety i ograniczenia poszczególnych metod , zna znaczenie badań empirycznych w rekonstrukcji środowisk przyrodniczych

K_U01 – stosuje zaawansowane techniki badań laboratoryjnych, umie posługiwać się sprzętem laboratoryjnym, podstawową i zaawansowaną aparaturą badawczą

K_U07 – umie opisać budowę wewnętrzną skały, zanalizować procesy prowadzące do jej powstania, środowisko geotektoniczne i procesy przeobrażeń, umie określić termodynamiczne warunki konieczne do powstawania określonych typów skał

K_K02 – współdziała w grupach tematycznych na zajęciach terenowych oraz podczas grupowych zajęć kameralnych

Metody i kryteria oceniania:

Wykład z petrologii skał osadowych kończy się egzaminem pisemnym; podczas wykładu oceniana jest aktywność studentów.

W ROKU AKAD. 2019/2020, ZE WZGLĘDU NA COVID-19 KRYTERIA OCENIANIA I ZALICZANIA USTALA PROWADZĄCY ZAJ ĘCIA. PODAJE JE DO WIADOMOŚCI STUDENTÓW NA MIN. 10 DNI PRZED TERMINEM ZALICZENIA.

Zakres tematów:

Na wykładzie z petrologii skał osadowych omawiane są szczegółowo następujące zagadnienia:

Procesy powstawania skał osadowych w różnych środowiskach geologicznych i różnych warunkach klimatycznych.

• Minerały wskaźnikowe różnorodnych środowisk i różnych warunków klimatycznych.

• Proweniencja materiału detrytycznego; odtwarzanie kierunków transportu i ustalanie potencjalnych obszarów alimentacyjnych.

• Transport i sedymentacja materiału detrytycznego; analiza różnych środowisk sedymentacyjnych; kryteria odróżniania osadów deponowanych w środowisku wodnym od osadów deponowanych w środowisku eolicznym.

• Diageneza skał klastycznych, węglanowych i ilastych – rodzaje i przebieg procesów diagenetycznych oraz tekstury i minerały charakterystyczne dla różnych etapów diagenezy.

• Możliwości wykorzystania wyników analizy petrologicznej w geologii: rekonstrukcje paleogeografii, paloeśrodowiska, paleoklimatu, etc.

• Praktyczne wykorzystanie skał osadowych.

Szacunkowa ilość godzin potrzebnych na osiągnięcie efektów uczenia w dużej mierze zależy od liczby godzin spędzonych przy mikroskopie polaryzacyjnym.

Metody dydaktyczne:

Wykłady poza klasyczną formą przekazu wiedzy (prezentacja + jej omówienie) są uzupełnianie dyskusją ze studentami i zajęciami interaktywnymi.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 10:15 - 12:00, sala 2067
Mirosław Słowakiewicz 7/6 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)