Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo geologiczne i górnicze 1300-OPGGW-GEP
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 8
Zaliczenie: Egzamin
Literatura:

USTAWA z dnia 9 czerwca 2011 r. Dz.U. 2011 Nr 163 poz. 981 z późn. Zm.

LIPIŃSKI, A., MIKOSZ, R. 1995. Komentarz do ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze. Dom Wydawniczy ABC; Warszawa.

KOCOWSKI T., Małecki T., Wojtulek P. Prawo geologiczne i górnicze.Wyd.Beck 2020.

Lipiński A. Prawne podstawy geologii i górnictwa. Wy.Wolters Kluwer, 2020.

Efekty uczenia się:

Umiejętność posługiwania się ustawami oraz KPA. Możliwość stosowania pgg w pracy zawodowej. Wiedza dla postępowania egzaminacyjnego na stwierdzenie kwalifikacji geologicznych.

KRK dla kierunku geologia poszukiwawcza

Efekty kierunkowe w obszarze wiedzy

K_W11 – zna sposoby pozyskiwania i rozliczania funduszy na realizację badań;. zna regulacje prawne w zakresie poszukiwania i wydobywania kopalin oraz wykonywania prac geologicznych, unormowanych prawem geologicznym i górniczym, ustawą o ochronie i kształtowaniu środowiska, prawem wodnym i innymi aktami prawnymi, zna zasady procesu koncesyjnego oraz zasady postępowania administracyjnego w zakresie działalności geologicznej, zna skutki nieprzestrzegania zasad ochrony praw własności intelektualnej; zna metody rozwoju własnej przedsiębiorczości

Efekty kierunkowe w obszarze umiejętności

K_U03 – umie określić genezę złoża surowców mineralnych, procesy prowadzące do jego powstania i wykorzystanie określonych surowców w celach naukowych i przemysłowych

K_U09 – zna i stosuje prawo geologiczne i górnicze oraz akty prawne związane z działalnością geologiczną, wykazuje umiejętność projektowania prac w celu obliczania zasobów złóż kopalin użytecznych, zna podstawy prawidłowej gospodarki surowcowej i jej aspekty ekonomiczne

Efekty kierunkowe w obszarze kompetencji społecznych

K_K01 – Absolwent jest gotów do ciągłego podnoszenia swoich zawodowych kompetencji oraz znajdowania nowych technologii w celu rozwiązywania problemów badawczych poprzez zapoznawanie się z literaturą fachową i aktami prawnymi

Metody i kryteria oceniania:

Uczestnictwo w wykładach, aktywność dyskusyjna, pisemne zaliczenie.

Zakres tematów:

Definicja prawa. Normy prawne a inne normy prawa. Gałęzie prawa. Źródła prawa. Stosunek administracyjnoprawny a stosunek cywilnoprawny. Organy administracji. Kodeks postępowania administracyjnego. Ustawa pgg. Zakres ustawy i definicje pojęć. Prawo własności złóż. Projekt prac geologicznych. Dokumentacja geologiczna. Projekt zagospodarowania złoża. Koncesje i postępowanie koncesyjne. Organa koncesyjne. Administracja geologiczna. Administracja górnicza. Informacja geologiczna. Uprawnienia geologiczne. Plan ruchu zakładu górniczego. Operat ewidencyjny złoża. Szkody geologiczne i szkody górnicze. Swoboda wykonywania zawodu geologa w UE. Odpowiedzialność zawodowa, dyscyplinarna i karna. Opłaty za wykonywanie działalności geologicznej i górniczej. Związki pgg z innymi aktami prawnymi Pos, pw, uoo.

Metody dydaktyczne:

Wykład + dyskusja na wykładzie. Analiza studium przypadku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 8:15 - 10:00, sala 1012
Krzysztof Szamałek 5/8 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)