Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody geofizyczne w tektonice 1300-OMGFP-GES
Praktikum (PRAK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 45
Limit miejsc: 10
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student powinien umieć: rozpoznawać podstawowe struktury tektoniczne rozpoznane różnymi metodami geofizycznymi; znać możliwości interpretacyjne; rozumieć podstawy konstrukcji przekrojów zbilansowanych.

K_W01 ma wiedzę na temat procesów i czynników kształtujących Ziemię w zakresie geologii ogólnej ze szczególnym uwzględnieniem hydrogeologii, geologii inżynierskiej, tektoniki i kartografii geologicznej, gospodarki surowcami mineralnymi jak również ochrony środowiska

K_W04 ma wiedzę z zakresu rodzajów zasobów złóż surowców mineralnych i wód podziemnych, metod ich rozpoznawania i obliczania ich wielkości oraz dokumentowania i trybu zatwierdzania w związku z obowiązującymi aktami prawnymi, zna zasady gospodarowania zasobami surowców mineralnych i wody, ma wiedzę z zagadnień bilansu złóż i bilansu wodno-gospodarczego

K_W05 ma wiedzę na temat modeli środowiska geologicznego i geograficznego, baz geoprzestrzennych danych geologicznych i środowiskowych, posiada znajomość specjalistycznego oprogramowania, w tym ArcGIS, wprowadzania, przetwarzania i sposobów wizualizacji danych w programach opartych na bazach danych geologicznych i środowiskowych

K_W12 zna podstawy metod pozwalających na prezentację wyników badań w ujęciu statystycznym. Zna metody referowania wyników badań oraz referowania stanu wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury krajowej i obcej; zna i prawidłowo stosuje terminy w języku obcym (j. angielskim) w zakresie geologii, ze szczególnym uwzględnieniem terminologii związanej z wdrażaniem europejskich norm

K_W13 posiada wiedzę nt. zasad planowania badań z wykorzystaniem technik i narzędzi badawczych dostępnych w jednostce a także poza nią. zna również zasady bezpieczeństwa jakie obowiązują w trakcie prac w laboratorium oraz w trakcie pobytu w terenie

K_U02 korzysta z zasobów internetowych danych geologicznych, potrafi dokonać ich weryfikacji, wykorzystuje do obliczeń geologicznych proste oraz zaawansowane programy komputerowe (np. Visual MODFLOW, AutoCAD czy Arc GIS), interpretuje wyniki obliczeń w sposób opisowy lub graficzny

K_U05 potrafi wykonać interpretację geologiczną danych geofizycznych; potrafi restorować i bilansować przekroje geologiczne; posiada zdolność identyfikacji litologii i struktur tektonicznych w obrazie geofizycznym oraz określania ich parametrów geologicznych i petrofizycznych; potrafi rozwiązywać podstawowe problemy związane z geologiczno-geofizyczną obsługą wierceń

K_U08 potrafi samodzielnie interpretować wyniki badań i mieć własne zdanie temat różnic w poglądach; potrafi sprawnie korzystać z różnorodnej literatury fachowej polskiej i zagranicznej i krytycznie oceniać jej zawartość; potrafi referować wyniki badań oraz stan wiedzy odnoszącej się do tych badań na podstawie istniejącej literatury polskiej i obcej za pomocą technik multimedialnych; umie napisać pracę badawczą w języku polskim

K_K03 potrafi odpowiednio określić harmonogram czynności oraz priorytety służące realizacji zadania badawczego

K_K04 realizując geologiczne zadania badawcze umie zidentyfikować problemy i zaproponować właściwe sposoby ich rozwiązania

K_U01 stosuje zaawansowane techniki badań laboratoryjnych (petrograficzne, geochemiczne, hydrochemiczne, geotechniczne, hydrogeologiczne, geoinżynierskie)

Metody i kryteria oceniania:

Ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność) 20%; zaliczenie pisemne 80%.

Zakres tematów:

W części wykłądowej:

1. Znaczenie metod geofizycznych w tektonice.

2. Wstęp do tektoniki fałdowo-nasunięciowej.

3. Struktury związane z tektoniką fałdowo-nasunięciową (definicje, modele powstawania) na przykładach: nasunięć, uskoków zrzutowych i przesuwczych, fałdów związanych z wygięciem powierzchni uskoku (‘fault-bend folds’); fałdów związanych z propagacją uskoku (‘fault-propagation folds’) oraz fałdów z odkłucia (‘detachment folds’), ramp, dupleksów, struktur trójkątnych oraz typu ‘pop-up’; Wyznaczanie parametrów niektórych struktur: ramp, fałdów, uskoków (obecnie w opracowaniu);

4. Interpretacja struktur tektonicznych na podstawie przekrojów sejsmicznych.

5. Bilansowanie przekrojów geologicznych - omówienie procedury restoracji przekrojów oraz procesów modyfikujących ułożenie warstw; konwersja czasowo-głębokościowa; zastosowanie poszczególnych algorytmów bilansowania do rekonstrukcji wybranych struktur tektonicznych; rekonstrukcja fałdów.

6. Analiza ewolucji tektonicznej danego obszaru na podstawie zbilansowanych przekrojów.

W części ćwiczeniowej:

I. Rozpoznawanie metodami geofizycznymi: nasunięć, uskoków zrzutowych i przesuwczych, fałdów, ramp, dupleksów, struktur trójkątnych oraz typu ‘pop-up’.

II. Określania parametrów struktur tektonicznych.

III. Zastosowanie procedur restoracji przekrojów oraz procesów modyfikujących ułożenie warstw; poszczególnych algorytmów bilansowania do rekonstrukcji wybranych struktur tektonicznych w

IV. Analiza ewolucji tektonicznej obszaru na podstawie zbilansowanych przekrojów.

V. Wykorzystanie do interpretacji danych geofizycznych dostępnych programów firmy Schlumberger.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia są prowadzone w postaci wykładu, podczas którego studenci mają możliwość zapoznać się z podstawami teoretycznymi dotyczącymi wzajemnych relacji między tektoniką a geofizyką. W trakcie wykładu studenci będą mieli możliwość zapoznania się z przykładami zastosowania omawianych metod geofizycznych do odtwarzania ewolucji tektonicznej wybranych rejonów świata.

Zajęcia są prowadzone także w postaci ćwiczeń i laboratoriów komputerowych, podczas których studenci będą mieli okazję zapoznać się: z metodami analiz struktur tektonicznych, restoracji ich geometrii i ewolucji w oparciu o programy komputerowe.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 12:15 - 15:00, sala 1049
Joanna Uroda, Stanisław Staniaszek 6/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Geologii - Żwirki i Wigury 93
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)