Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Geometria z algebrą liniową I (potok I)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-111bGA1a
Kod Erasmus / ISCED: 11.101 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Geometria z algebrą liniową I (potok I)
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla I roku JSIM
Przedmioty obowiązkowe dla I roku matematyki
Strona przedmiotu: https://moodle.mimuw.edu.pl/course/view.php?id=531
Punkty ECTS i inne: 8.00 LUB 10.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Ciała, ciało liczb zespolonych, rozwiązywanie układów równań liniowych nad ciałem. Macierze, doprowadzanie do postaci schodkowej. Przestrzenie liniowe, podprzestrzenie, liniowa niezależność, rozpinanie przestrzeni, bazy, współrzędne wektora w bazie, wymiar przestrzeni liniowej. Rząd macierzy, twierdzenie Kroneckera-Capellego. Przekształcenia liniowe, zadawanie przekształcenia przez wartości na bazie. Jądro i obraz przekształcenia, monomorfizmy, epimorfizmy, izomorfizmy. Przekształcenia ilorazowe. Macierz przekształcenia liniowego, algebra macierzy, macierze odwracalne. Funkcjonały liniowe, przestrzenie i przekształcenia sprzężone, bazy dualne. Wyznaczniki, obliczanie za pomocą operacji elementarnych i rozwinięcia Laplace'a, twierdzenie Cauchy'ego o

wyznaczniku iloczynu macierzy, wzory Cramera na rozwiązanie układu n równań.

Pełny opis:

1. Układy równań liniowych. Rozwiązanie ogólne. Macierze. Operacje elementarne na wierszach macierzy. Postać schodkowa zredukowana. Metoda Gaussa. Zastosowanie do rozwiązywania układów równań.

2. Od liczb naturalnych do liczb rzeczywistych (w skrócie). Ciała. Przykłady: R, Q, Q(sqrt(2)), Ciała p-elementowe Z_p (charakterystyka ciała).

3. Ciało liczb zespolonych. Postać trygonometryczna liczb zespolonych. Geometryczne interpretacje działań na liczbach zespolonych. Wielomiany i ich pierwiastki. Pierwiastki z jedynki. Zasadnicze twierdzenie algebry (bez dowodu).

4. Przestrzenie liniowe (nad dowolnym ciałem). Podprzestrzenie. Iloczyn i suma podprzestrzeni. Kombinacje liniowe, podprzestrzenie rozpięte na układach wektorów. Liniowa niezależność. Bazy. Twierdzenie Steinitza o wymianie. Istnienie baz. Wymiar przestrzeni liniowej. Współrzędne wektora w bazie. Wymiar sumy i iloczynu podprzestrzeni. Wewnętrzna suma prosta.

5. Rząd macierzy. Twierdzenie Kroneckera-Capellego. Opisywanie podprzestrzeni układami równań liniowych.

6. Przekształcenia liniowe. Przykłady: homotetie, rzuty i symetrie równoległe. Zadawanie przekształcenia przez wartości na bazie. Działania na przekształceniach liniowych (dodawanie, mnożenie przez skalar, składanie), przestrzeń przekształceń liniowych L(V,W).

7. Jądro i obraz przekształcenia. Monomorfizmy, epimorfizmy, izomorfizmy. Izomorfizm n-wymiarowej przestrzeni liniowej nad K z przestrzenią K^n. Związek wymiaru dziedziny przekształcenia z wymiarami jego jądra i obrazu. Przestrzenie ilorazowe. Twierdzenie o izomorfizmie.

8. Macierz przekształcenia liniowego. Izomorfizm przestrzeni przekształceń liniowych z przestrzenią macierzy. Macierz złożenia przekształceń. Algebra macierzy. Macierze odwracalne.

9. Funkcjonały (formy) liniowe, przestrzenie sprzężone (dualne). Bazy sprzężone, współrzędne funkcjonału w bazie sprzężonej. Przekształcenia sprzężone, ich macierze w bazach sprzężonych.

10. Wyznaczniki. Własności wyznaczników. Obliczanie za pomocą operacji elementarnych. Rozwinięcia Laplace'a. Twierdzenie Cauchy'ego o mnożeniu wyznaczników. Zastosowania wyznaczników, związki z rzędem i z odwracalnością macierzy. Wzory Cramera na rozwiązanie układu n równań liniowych z n niewiadomymi. Wzór permutacyjny na wyznacznik. Orientacja rzeczywistej przestrzeni wektorowej.

Literatura:

1. G. Banaszak, W. Gajda, Elementy algebry liniowej, WNT, Warszawa 2002.

2. A. Białynicki-Birula, Algebra liniowa z geometrią PWN, Warszawa 1976.

3. J. Chaber, R. Pol, GAL, skrypt MIM UW, Warszawa 2015, dostępny jako plik

http://dydmat.mimuw.edu.pl/sites/default/files/wyklady/geometria-z-algebra-liniowa.pdf

4. T. Koźniewski, Wykłady z algebry liniowej I, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008

5. A. I. Kostrikin, Wstęp do algebry, tom II: Algebra liniowa, PWN, Warszawa 2012.

6. A. I. Kostrikin i J. I. Manin, Algebra liniowa i geometria, PWN, Warszawa 1993.

Efekty uczenia się:

1. Potrafi rozwiązywać układy równań liniowych metoda Gaussa. Rozumie pojęcie rozwiązania ogólnego.

2. Zna pojęcie i przykłady ciała. Umie się posługiwać liczbami zespolonymi. Zna zastosowania zasadniczego

twierdzenia algebry do znajdowania rozkładów wielomianów na czynniki.

3. Rozumie pojęcie przestrzeni liniowej. Umie sprawdzić liniową niezależność układu wektorów i znajdować bazy

podprzestrzeni w K^n i opisywać podprzestrzenie układami równań liniowych. Potrafi znaleźć współrzędne wektora w

bazie. Zna pojęcie sumy prostej.

4. Potrafi stosować pojęcie rzędu macierzy.

5. Rozumie pojęcie przekształcenia liniowego, zna przykłady. Potrafi znajdować jądro i obraz przekształcenia, badać

czy przekształcenie jest monomorfizmem, epimorfizmem, izomorfizmem. Zna związek wymiaru dziedziny

przekształcenia z wymiarami jego jądra i obrazu. Zna konstrukcje przestrzeni ilorazowej.

6. Umie znaleźć macierz przekształcenia liniowego w zadanych bazach. Potrafi mnożyć i odwracać macierze.

7. Rozumie pojęcie funkcjonału liniowego i przestrzeni sprzężonej. Potrafi obliczyć współrzędne funkcjonału w bazie

sprzężonej do danej.

8. Potrafi obliczać wyznaczniki. Zna zastosowania wyznaczników do znajdowania rozwiązywania układów

cramerowskich. Rozumie pojęcie orientacji rzeczywistej przestrzeni liniowej.

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot będzie zaliczany na podstawie wyników z ćwiczeń oraz dwóch kolokwiów wspólnych dla wszystkich grup ćwiczeniowych. Szczegółowe zasady zaliczenia przedmiotu są podane w informacjach dotyczących zajęć w odpowiednim roku akademickim.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Męcel, Olga Ziemiańska
Prowadzący grup: Maria Donten-Bury, Patryk Jaśniewski, Arkadiusz Męcel, Piotr Oszer, Mirosław Sobolewski, Karol Szumiło, Paweł Traczyk, Andrzej Weber, Jarosław Wiśniewski, Olga Ziemiańska
Strona przedmiotu: https://moodle.mimuw.edu.pl/course/view.php?id=1494
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Wykład, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Arkadiusz Męcel, Olga Ziemiańska
Prowadzący grup: Stanisław Betley, Agnieszka Bodzenta-Skibińska, Maria Donten-Bury, Maciej Malicki, Arkadiusz Męcel, Piotr Oszer, Andrzej Weber, Olga Ziemiańska
Strona przedmiotu: https://moodle.mimuw.edu.pl/course/view.php?id=1494
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)