Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Matematyka ubezpieczeniowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1D11AM
Kod Erasmus / ISCED: 11.504 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0542) Statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Matematyka ubezpieczeniowa
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria magisterskie na matematyce
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

seminaria magisterskie

Skrócony opis:

Tematyka seminarium obejmuje zastosowania matematyki w ubezpieczeniach na życie (również emerytalnych) oraz w ubezpieczeniach majątkowych.

Pełny opis:

Tematyka seminarium obejmuje zastosowania matematyki w ubezpieczeniach na życie (również emerytalnych) oraz w ubezpieczeniach majątkowych. Podstawowym problemem jest właściwe wymodelowanie ryzyka ubezpieczeniowego i w konsekwencji właściwe obliczenie składki. Od uczestników wymagamy m.in. zaliczenia wykładów: "Matematyka ubezpieczeń życiowych'', "Teoria ryzyka''. Zakładamy, że zainteresowania matematyczne uczestników są ukierunkowane na rachunek prawdopodobieństwa i jego zastosowania.

Literatura:

H. U. Gerber: "Life insurance mathematics'', Springer 1995.

H. U. Gerber: "Introduction to mathematical risk theory'', Huebner foundation 1970.

M. Skałba: "Ubezpieczenia na życie'', WNT 1999.

Efekty uczenia się:

1) student potrafi docenić znaczenie matematyki aktuarialnej w teorii i praktyce ubezpieczeń.

2) potrafi zastosować umiejętności nabyte w ramach poszczególnych przedmiotów w modelowaniu konkretnych zagadnień ubezpieczeniowych

3) umie korzystać ze specjalistycznej literatury (również w języku angielskim, na poziomie B2+), aby na bieżąco poszerzać swoją wiedzę i umiejętności

Metody i kryteria oceniania:

1) wygłoszenie co najmniej jednego referatu

2) systematyczna obecność na seminariach.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Barski, Wojciech Otto
Prowadzący grup: Michał Barski, Wojciech Otto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium magisterskie, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Barski, Wojciech Otto
Prowadzący grup: Michał Barski, Wojciech Otto
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium magisterskie - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)