Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biomatematyka i teoria gier

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1L12BTG
Kod Erasmus / ISCED: 11.943 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0619) Komputeryzacja (inne) Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Biomatematyka i teoria gier
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Proseminaria na matematyce
Strona przedmiotu: https://moodle.mimuw.edu.pl/course/view.php?id=614
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

proseminaria

Skrócony opis:

Matematyczne modelowanie wybranych procesów biologicznych i

socjologicznych.

Pełny opis:

Zajmiemy się matematycznym opisem oddziałujących ze sobą populacji lub osobników w obrębie jednej populacji, ze szczególnym uwzględnieniem możliwych stanów równowagowych układów i dynamiki populacji w ich otoczeniu. Skupimy się na modelach różnych procesów biologicznych i społecznych, w tym procesach rozwoju nowotworu, działania układu odpornościowego, dylematach społecznych i ich rozwiązywaniu. Z punktu widzenia stosowanego aparatu matematycznego będziemy badać równania różniczkowe i różnicowe, gry strategiczne jedno i wieloetapowe, gry koalicyjne, niemniej nie wykluczamy innego podejścia do modelowania. Będziemy także zwracać uwagę na jedność metod matematycznych w opisie różnych zjawisk. Po wysłuchaniu wykładów wprowadzających uczestnicy proseminarium wybiorą jeden z zaproponowanych tematów. Praca nad wybranym tematem będzie się odbywała samodzielnie lub w grupach dwuosobowych.

Literatura:

1. J. D. Muray, Wprowadzenie do biomatematyki, Warszawa PWN, 2006.

2. U. Foryś, Matematyka w biologii, Warszawa WNT, 2005.

3. J. Uchmański, Klasyczna ekologia matematyczna, Warszawa, PWN 1992.

4. L. Edelstein-Keshet, Mathematical Biology, New York, 1988

5. M. Malawski, A. Wieczorek, H. Sosnowska, Konkurencja i kooperacja. Teoria gier w ekonomii i naukach społecznych, PWN, 1997.

6. P. D. Straffin, Teoria Gier, Scholar 20017.

7. M. J. Osborne, A. Rubinstein, A Course in Game Theory, MIT Press 2004

8. H. Gintis, Game Theory Evolving, Princeton Press 2000

Metody i kryteria oceniania:

Do zaliczenia proseminarium niezbędne jest:

  • obecność i aktywność na zajęciach;
  • wygłoszenie co najmniej jednego referatu w każdym semestrze;
  • złożenie pracy licencjackiej.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Piotrowska, Aleksandra Puchalska, Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel
Prowadzący grup: Monika Piotrowska, Aleksandra Puchalska, Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Proseminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Monika Piotrowska, Aleksandra Puchalska, Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel
Prowadzący grup: Monika Piotrowska, Aleksandra Puchalska, Agnieszka Wiszniewska-Matyszkiel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)