Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Cząstki na wysokości 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1S21CW2
Kod Erasmus / ISCED: 11.0 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0540) Matematyka i statystyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Cząstki na wysokości 2
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Seminaria monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Przede wszystkim oczekujemy motywacji do przygotowania porządnego referatu i aktywnego uczestnictwa w seminarium. Pomocne będą zaliczone wykłady z Analizy Funkcjonalnej i Równań Różniczkowych Cząstkowych przy czym w przypadku dużej motywacji uczestników nie jest to warunek konieczny - w poprzednich latach w seminarium z powodzeniem uczestniczyli studenci studiów licencjackich.


Skrócony opis:

Seminarium “Cząstki na wysokości” to seminarium o charakterze wyjazdowym. Zajęcia odbywają się w formie tygodniowego wyjazdu (w semestrze zimowym jest to najczęściej styczeń, w semestrze letnim maj). Tematyka dotyczy współczesnych problemów badawczych równań cząstkowych, które są ściśle powiązane z innymi działami matematyki jak geometria różniczkowa, rachunek prawdopodobieństwa czy statystyka.

Terminy seminarium wyjazdowego w roku akademickim 2021/2022:

  • 19-23 kwietnia 2022 w Sopocie,
  • 4-9 września 2022 w Będlewie.
Pełny opis:

ORGANIZACJA: Każdy semestr rozpoczynamy spotkaniem organizacyjnym, na którym prezentujemy tematykę aktualnej edycji seminarium. Organizujemy też wykład wprowadzający w tą tematykę i prezentujemy materiały, których będziemy używać. Następnie rozdzielamy referaty między uczestników biorąc pod uwagę ich aktualną wiedzę i zainteresowania. W przypadku pytań służymy pomocą.

SEMINARIUM: Seminarium odbywa się w formie tygodniowego wyjazdu (w semestrze zimowym jest to najczęściej styczeń, w semestrze letnim maj). Referaty wygłaszane są według wcześniej określonego porządku. Jednego dnia organizowana jest wycieczka (np. wycieczka górska, spływ kajakowy), która jest integralną częścią tego seminarium. Służy ona omówieniu i utrwaleniu materiału jak również integracji uczestników. Seminarium jest też świetną okazją do mniej formalnych rozmów na temat przyszłej kariery matematycznej (czy aplikować na doktorat, z czego pisać pracę magisterską, …).

TEMATYKA: Staramy się, żeby tematy kolejnych edycji seminarium dotyczyły współczesnych zagadnień badawczych. Dzięki temu uczestnicy mogą brać udział w konferencjach/warsztatach naukowych/szkołach letnich czy zimowych i ze zrozumieniem słuchać prezentacji. Chcemy też integrować środowisko matematyczne zajmujące się analizą więc tematy są z reguły powiązane z innymi dziedzinami matematyki/fizyki. W poprzednich latach było o:

* bayesowskich problemach odwrotnych dla równań cząstkowych (statystyka),

* potokach gradientowych na przestrzeniach Wassersteina (rachunek prawdopodobieństwa),

* metodach wypukłego całkowania dla równania Eulera (geometria różniczkowa, mechanika płynów).

KTO BIERZE UDZIAŁ: W poprzednich edycjach uczestniczyli studenci (zarówno na poziomie licencjackim jak i magisterskim), doktoranci, pracownicy a także goście spoza wydziału. Były to osoby nie tylko pracujące w równaniach cząstkowych, ale także w statystyce czy rachunku prawdopodobieństwa.

W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do kontaktu z organizatorami.

Terminy seminarium wyjazdowego w roku akademickim 2021/2022:

  • 19-23 kwietnia 2022 w Sopocie,
  • 4-9 września 2022 w Będlewie.
Literatura:

1. L.C. Evans. Równania różniczkowe cząstkowe, PWN, Warszawa 2002

2. H. Brezis. Functional Analysis, Sobolev Spaces and Partial Differential Equations, Springer.

Efekty uczenia się:

Wiedza i umiejętności:

1. Student zna aktualne trendy badawcze w równaniach różniczkowych cząstkowych.

2. Potrafi czytać teksty matematyczne pisane dla specjalistów w danej dziedzinie i na ich podstawie przygotować referat.

Kompetencje społeczne.

1. Potrafi rozmawiać z matematykami na różnym poziomie zaawansowania.

2. Nie boi się zadawać (głupich) pytań w trakcie referatu.

3. Umie wygłosić zrozumiały referat matematyczny dla osób na różnym poziomie zaawansowania.

4. Rozumie konieczność ciągłego aktualizowania swojej wiedzy

Metody i kryteria oceniania:

Przedmiot jest zaliczany na podstawie udziału w seminarium wyjazdowym w każdym semestrze oraz wygłoszeniu referatu. W niezwykle wyjątkowych sytuacjach uniemożliwiających udział będą proponowane alternatywne metody zaliczania.

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)