Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Programowanie i projektowanie obiektowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-713PPO
Kod Erasmus / ISCED: 11.302 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Programowanie i projektowanie obiektowe
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla II roku bioinformatyki
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Podstawy programowania obiektowego (Java), podstawy obiektowego projektowania systemów informatycznych (UML).

Pełny opis:

* Obiektowe modelowanie dziedziny

* Elementy notacji UMLowej

* Wprowadzenie do programowania obiektowego

* Podstawy programowania obiektowego w Javie

* Ochrona danych, kapsułkowanie

* Tworzenie, inicjacja i niszczenie obiektów

* Dziedziczenie i polimorfizm

* Interfejsy

* Wyjątki

* Typy uogólnione i kolekcje

* Strumienie, serializacja

* Wzorce projektowe

Literatura:

1. J . Gosling, B. Joy, G. Steele, G. Bracha, A.Buckley; The Java Language Specification, Java SE 8 Edition (Java Series), Addison-Wesley Professional, wydanie 1., 2014.

2. G. Booch, J. Rumbaugh, I. Jacobson, UML przewodnik użytkownika, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2001.

3. E. Gamma, R. Helm, R. Johnson, J. Vlissides, Wzorce projektowe. Elementy oprogramowania obiektowego wielokrotnego użytku, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 2005.

4. B. Eckel, Thinking in Java, Helion, wydanie 4., 2006.

Efekty uczenia się:

Wiedza

- ma wiedzę na temat projektowania i programowania obiektowego (kapsułkowanie i ukrywanie informacji, klasy i podklasy, dziedziczenie, polimorfizm, hierarchie klas) (K_W11).

Umiejętności

- potrafi stworzyć model obiektowy prostego systemu (np. w języku UML) (K_U12),

- ma umiejętność projektowania i tworzenia programów obiektowych w wybranych językach programowania (K_U13).

Metody i kryteria oceniania:

Końcowa ocena

Końcowa ocena zostanie wyliczona wg wzoru:

L + max((3/2) * E, E + K)

gdzie:

L - liczba punktów z laboratorium (0..30),

K - liczba punktów z klasówki (0..20),

E - liczba punktów z egzaminu (0..40).

Do zdania egzaminu potrzeba 60% punktów (54). Skala ocen liniowa (progi poszczególnych ocen to: 54, 61, 68, 75, 82).

Zaliczenie

Ponadto należy zaliczyć zajęcia (jest to warunek dopuszczenia do egzaminu w pierwszym terminie). Zaliczenie polega na:

zdobyciu co najmniej 8 punktów z klasówki,

oraz co najmniej 15 punktów z laboratorium.

Warunki dopuszczenia do terminu zerowego: zdobycie co najmniej 90% punktów z klasówki w pierwszym terminie oraz co najmniej 90% punktów z prac domowych. Sam egzamin przebiega i jest oceniany tak jak normalny egzamin.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23"

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 0 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Jabłonowski
Prowadzący grup: Janusz Jabłonowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)