Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Molekularne podstawy enzymologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-714MPE
Kod Erasmus / ISCED: 13.6 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0512) Biochemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Molekularne podstawy enzymologii
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

W ramach wykładu studenci zapoznają się z budową białek enzymatycznych, mechanizmami katalizy oraz kinetyką enzymatyczną. W części laboratoryjnej zostaną przedstawione techniki i metody przydatne w pracy z enzymami w warunkach in vitro i in silico

Pełny opis:

WYKŁAD:

Treści kształcenia: Poziomy organizacji strukturalnej białek, motywy strukturalne, klasyfikacja strukturalna białek, siły kształtujące struktury przestrzenne, folding, podstawy termodynamiki chemicznej, budowa białek enzymatycznych, mechanizmy katalizy enzymatycznej, typy kinetyki reakcji enzymatycznych, rodzaje reakcji katalitycznych i klasyfikacja enzymów, błonowe układy bioenergetyczne

ĆWICZENIA:

W skład zajęć wchodzą następujące zadania rachunkowe, laboratoryjne i komputerowe:

1.Przeliczenia biochemiczne i enzymatyczne. Podstawy spektrofotometrii

2. Podstawy symulacji reakcji chemicznych i enzymatycznych przy użyciu programu komputerowego Gepasi

3. Podstawy pomiarów reakcji enzymatycznych. Oznaczanie aktywności aminotransferaz w surowicy krwi królika.

4. Eksperymentalne wyznaczanie parametrów kinetycznych Km i Vmax dla dehydrogenazy L-mleczanowej

5. Rachunkowe metody wyznaczania parametrów kinetycznych enzymów.

6. Hamowanie reakcji enzymatycznych – symulacje w programie Gepasi oraz analiza danych

7. Mechanizmy reakcji enzymatycznych – symulacje w programie Gepasi oraz analiza danych

8. Zastosowanie programów komputerowych do analizy budowy przestrzennej enzymów.

Literatura:

C. Branden, J. Tooze. Introduction to Protein Structure 2 edition Garland Science; 2 edition, 1999

J.M Berg, J.L. Tymoczko, L. Stryer Biochemia, Rozdziały 3,4, 8-10, PWN, Warszawa 2005

A. Zgirski, R. Gondko Obliczenia Biochemiczne, PWN, Warszawa 1998

http://www.chem.qmul.ac.uk/iubmb/enzyme/

http://www.gepasi.org

Efekty uczenia się:

Wiedza:

ma wiedzę na temat podstaw fizykochemicznych katalizy enzymatycznej (K_W03)

Umiejętności:

potrafi dokonać analizy i symulacji sieci biochemicznych na różnych poziomach przybliżeń (K_U23)

potrafi modelować układy biomolekularne oraz projektować inhibitory enzymów (K_U22)

Metody i kryteria oceniania:

Sprawozdania z ćwiczeń oraz egzamin pisemny obejmujący wiedzę z wykładów

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-65ff8df66 (2023-01-24)