Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Biologiczne systemy koordynacji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-715bBSK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Biologiczne systemy koordynacji
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla III roku bioinformatyki
Punkty ECTS i inne: 4.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Skrócony opis:

Treści kształcenia: tkanki, narządy, układy narządów u roślin i zwierząt, populacje; wzrost i różnicowanie się roślin i zwierząt; elementy immunologii; rozmnażanie się roślin i zwierząt; reakcje roślin na zmiany środowiska; zachowanie się zwierząt; sygnalizacja systemiczna u roślin i zwierząt; regulacja metabolizmu; dynamika populacji.

Pełny opis:

Zagadnienia poruszane w wykładach:

Organizm w środowisku.

Przemiany energii u roślin i zwierząt

Procesy transportowe u roślin i zwierząt

Gospodarka wodna i mineralna roślin i zwierząt

Przekazywanie sygnałów u roślin i zwierząt

Tropizmy, nastie i ruchy autonomiczne u roślin

Układ ruchowy u zwierząt - szkielet i mięśnie

Rozmnażanie się roślin i zwierząt

Stres u roślin i zwierząt

Procesy regulacyjne na poziomie populacji, organizmu i tkanki

Zagadnienia rozwijane przez studentów na konwersatoriach

Zastosowanie populacji wirtualnych w biologii

Koncepcje: koewolucji, wyścigu zbrojeń i Czerwonej Królowej

Społeczeństwa owadów, jako systemy biologiczne.

Przemiany zbiorowisk roślinnych

Choroby metaboliczne, jako przykład zaburzenia systemów koordynacji

Wrodzone choroby metaboliczne

Mechanizmy odbioru i przetwarzania informacji pochodzących ze środowiska oraz ich rola w homeostazie

Udział domen symplastowych w rozwoju roślin

Wykorzystanie hormonów w produkcji roślinnej

Ewolucja wrażliwości organizmów na światło i jej wpływ na powstanie zegara molekularnego

Molekularne podstawy rytmów biologicznych u roślin

Literatura:

Alberts B i wsp. Molecular Biology of the Cell, 5th edition, (2008) Garland Science

Devlin TM, Textbook of Biochemistry With Clinical Correlations 7th edition. (2010) Wiley and sons.

Fizjologia roślin. Pod red. Jana Kopcewicza i Stanisława Lewaka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002

Futuyma, D.J., Ewolucja. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. 2008.

Ganon William F. g, Fizjologia, PZWL

Krebs, C.J. Ekologia. PWN, Warszawa, 1997.

Nelson DL i Cox MM: Lehninger Principles of Biochemistry. 5th Edition WH Freeman, 2008.

Plant Physiology. Lincoln Taiz, Eduardo Zeiger (red) Sinauer Associates, Inc.Publishers, Sunderland, Massachusetts, 2006.

Silver Dee Unglaub, Fizjologia człowieka. Zintegrowane podejście, PZWL 2018

Symplasmic Transport in Vascular Plants; Sokołowska, K., Sowiński, P., Eds.; Springer: New York, NY, USA, 2013.

Skwarło-Sońta K., 2001, Powiązania funkcjonalne między układami odpornościowym a nerwowym i hormonalnym, w: Fizjologia zwierząt. Zagadnienia wybrane. pod red. J. Sotowskiej-Brochockiej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, str. 167 – 190;

Sokół, M. Minipodręcznik programowania populacji, układów populacji, dziedziczenia i ewolucji w języku C++ dla studentów ekologii i ochrony środowiska. Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, on line: www.biol.uw.edu.pl/informatyka, C++ - minipodręcznik. 2009.

Sokół, M. Minipodręcznik programowania populacji, układów populacji, dziedziczenia i ewolucji w języku Pascal dla studentów ekologii i ochrony środowiska. Uniwersytet Warszawski, Wydział Biologii, on line: www.biol.uw.edu.pl/informatyka, Pascal-Minipodręcznik, 2009.

Stanley, S.M. Historia Ziemi. PWN, Warszawa. 2002.

Wilson E.O. Społeczeństwa owadów. PWN, Warszawa. 1979.

Efekty uczenia się:

Wiedza

Student:

Identyfikuje i definiuje narzędzia matematyki, informatyki i statystyki niezbędne do zrozumienia praw przyrody oraz opisu procesów życiowych i podaje przykłady ich zastosowania.

Zna funkcjonowanie struktur komórkowych i przedstawia najważniejsze zależności funkcjonalne zarówno między składowymi komórki, jak i między komórkami

Zna budowę morfologiczną i anatomiczną organizmów oraz rozumie funkcjonowanie organizmu jako całości

Rozumie zasady hierarchicznej organizacji życia, od cząsteczki po biosferę, i stosuje pojęcia niezbędne dla ich zrozumienia i opisu

Rozumie zjawiska i procesy przyrodnicze zachodzące na poziomie osobnika, populacji i ekosystemu

Zna ogólne uwarunkowania środowiskowe życia oraz wpływ czynników środowiskowych na rozwój i funkcjonowanie organizmów żywych; identyfikuje najważniejsze zagrożenia stanu środowisk wodnych, lądowych i atmosfery

Umiejętności

Student:

Stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze biologii doświadczalnej oraz umie wyjaśnić zasady ich działania

Czyta ze zrozumieniem naukowe i popularnonaukowe teksty biologiczne w języku ojczystym i obcym

Umie analizować otrzymane wyniki i dyskutować je w oparciu o dostępną literaturę

Umie pod nadzorem opiekuna opracować wybrany problem biologiczny na podstawie danych literaturowych

Potrafi przedstawić otrzymane wyniki w formie pracy pisemnej lub prezentacji multimedialnej

Uczy się samodzielnie zagadnień wskazanych przez opiekuna

Kompetencje społeczne

Student:

Poszerza zainteresowania w obrębie nauk przyrodniczych

Odczuwa potrzebę stałego dokształcania się i aktualizowania wiedzy dotyczącej nauk matematyczno-przyrodniczych

Rozumie konieczność doskonalenia zawodowego

Krytycznie analizuje informacje pojawiające się w środkach masowego przekazu i w literaturze fachowej

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uczestniczenie w co najmniej 70 procentach wykładów oraz uzyskanie co najmniej 55% punktów z testu z zakresu wiedzy przekazywanej na wykładach (test pojedynczego wyboru oraz pytania otwarte.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Sowiński
Prowadzący grup: Maciej Jończyk, Marta Polańska, Paweł Sowiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)