Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Interdyscyplinarny projekt zespołowy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-720IPZ
Kod Erasmus / ISCED: 11.303 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Interdyscyplinarny projekt zespołowy
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty kierunkowe na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Przedmioty obieralne dla informatyki
Przedmioty obieralne na studiach drugiego stopnia na kierunku bioinformatyka
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Kierunek podstawowy MISMaP:

informatyka

Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Sprawne programowanie w Pythonie, podstawy statystyki, znajomość bioinformatyki na poziomie „Wstępu do biologii obliczeniowej”, znajomość jęz. angielskiego.

Skrócony opis:

Podczas zajęć studenci w kilkuosobowych zespołach rozwiązują jeden z dwóch

problemów powiązanych tematycznie. W każdym roku jest to inny, interdyscyplinarny

problem, wymagający programowania i analizy danych. Następnie zespoły rozwiązujące

dwa różne zadania łączą się w większe zespoły i dokonują syntezy wyników obu

podzespołów. Podczas semestru studenci wymieniają się danymi i częściowymi wynikam. Przedmiot kończy się sympozjum z

prezentacjami organizowanym wspólnie z Sorboną i Uniwersytetem w Heidelbergu.

Pełny opis:

Przedmiot realizowany wspólnie z innymi jednostkami konsorcjum 4EU+.

1. Zapoznanie się z problemami do rozwiązania w danym roku, wraz z wiedzą dziedzinową na

podstawie artykułów naukowych oraz przykładowymi kodami źródłowymi dostępnymi na github.

2. Łączenie się studentów w zespoły 3-5 osobowe i wybór jednego z tematów dla każdego z

zespołów

3-9. Rozwiązywanie zadania podstawowego poprzez napisanie specjalizowanego kodu, dobór

parametrów metody i wykonanie kodu na dostarczonych danych.

10. Dobieranie się zespołów w pary rozwiązujące dwa podzadania

11-14. Porównywanie wyników, łączenie ich ze sobą i przygotowanie ostatecznej prezentacji

15. prezentacja na sympozjum międzyuczelnianym

Literatura:

http://www.meet-u.org/index.html

Efekty uczenia się:

Studenci zdobędą zrozumienie procesu badawczego oraz uzyskają w nim pewne doświadczenie.

Metody i kryteria oceniania:

Udział w pracach zespołu 50%

jakość kodu źródłowego 20%

prezentacja końcowa 20%

Ocena zewnętrznego Jury 10%

Zaliczenie na ocenę.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Sułkowska
Prowadzący grup: Wanda Niemyska, Joanna Sułkowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26

Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)