Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia organiczna z elementami biochemii, laboratorium

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2INZ11L
Kod Erasmus / ISCED: 13.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0531) Chemia Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chemia organiczna z elementami biochemii, laboratorium
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Nanoinżynieria; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 7.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (lista przedmiotów):

Chemia nieorganiczna z elementami syntezy nieorganicznej, laboratorium 1100-1INZ18L
Chemia organiczna z elementami biochemii, wykład 1200-1INZ11w

Założenia (opisowo):

1.Studenci powinni znać podstawy chemii organicznej z zakresu wykładu kursowego "Chemia organiczna z elementami biochemii" (uzyskać przynajmniej 30% punktów z egzaminu lub kolokwiów).

2. Studenci powinni umieć wykonać proste doświadczenie chemiczne, znać podstawowe zasady bezpiecznej pracy w laboratorium.


Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Celem laboratorium jest nauczenie studentów syntezy i oczyszczania prostych związków organicznych.

Pełny opis:

W toku indywidualnej pracy każdy student zapoznaje się z podstawowymi technikami laboratoryjnymi (krystalizacja, ekstrakcja, destylacja, destylacja pod zmniejszonym ciśnieniem, chromatografia) oraz podstawową aparaturą stosowaną w laboratorium chemii organicznej.

Prowadząc syntezę prostych związków organicznych student utrwala swoją wiedzę z chemii organicznej, nabiera nawyku pracy zgodnej z zasadami BHP, uczy się prawidłowego planowania pracy, obserwowania przebiegu eksperymentu i prowadzenia bieżących notatek w dzienniku laboratoryjnym.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Misicka A., Orłowska A., Piekarska-Bartoszewicz B., Witkowska E., "Podstawy preparatyki organicznej. Skrypt dla studentów II roku Wydziału Chemii UW" LIBER 2008

2. McMurry J., "Chemia organiczna" PWN 2003

3. Notatki z wykładu z chemii organicznej dla IN

Literatura uzupełniająca:

Vogel A., "Preparatyka organiczna" WNT 1984, 2005

Wybrane zagadnienia z podręczników

1. Mastalerz P., "Chemia organiczna", PWN 1984

2. Morrison R.T., Boyd R.N., Chemia organiczna, PWN Warszawa 1994

3. Whittaker A.G., Mount A.R., Heal M.R., "Krótkie wykłady Chemia fizyczna"

4. Sobczyk L., Kisza A., "Chemia fizyczna dla przyrodników"

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

-zna zasady bezpiecznej pracy w laboratorium chemii organicznej,

-zna metody oczyszczania związków organicznych,

-potrafi zmontować prostą aparaturę laboratoryjną,

-potrafi przeprowadzić syntezę prostego związku organicznego oraz oczyścić związek po syntezie,

-zdaje sobie sprawę z zagrożeń występujących w laboratorium chemii organicznej i pracuje zgodnie z zasadami BHP,

-rozumie znaczenie starannego zaplanowania eksperymentu, obserwowania jego przebiegu oraz bieżącego prowadzenia notatek laboratoryjnych.

Metody i kryteria oceniania:

Obecność obowiązkowa. Dopuszczalna jest usprawiedliwiona nieobecność na 2 zajęciach, które należy odrobić w innym terminie.

Warunkiem uzyskania pozytywnej oceny z laboratorium jest zaliczenie części teoretycznej oraz praktycznej. Ocena końcowa z pracowni jest średnią ocen z części teoretycznej (sprawdziany i wejściówki) oraz części

praktycznej (preparaty i ćwiczenie z chromatografii).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zawadzka
Prowadzący grup: Anna Kajetanowicz, Joanna Matraszek, Piotr Roszkowski, Joanna Wolska, Anna Zawadzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Szczegółowe informacje oraz materiały do zajęć dostępne na platformie e-learningowej Kampus 2.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-01-26
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Zawadzka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-2b06adb1e (2024-03-27)