Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-3`MNum
Kod Erasmus / ISCED: 11.301 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0612) Database and network design and administration Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty do wyboru
Astronomia, studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru
Fizyka, II stopień; przedmioty z zakresu analizy numerycznej
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest podstawowym metodom numerycznym stosowanym w komputerowych obliczeniach naukowych.

Pełny opis:

Na wykładzie omówione będą podstawowe algorytmy stosowane w obliczeniach naukowych i sposoby ich praktycznej realizacji w formie programów komputerowych.

Program:

1. Reprezentacje liczb w pamięci komputera; błędy, precyzja i stabilność obliczeń.

2. Interpolacja i ekstrapolacja wielomianowa, algorytm Neville'a, funkcje sklejane.

3. Wygładzanie i aproksymacja danych.

4. Rozwiązywanie dużych układów algebraicznych równań liniowych.

5. Rozwiązywanie algebraicznych równań nieliniowych.

6. Całkowanie funkcji.

7. Zastosowania liczb losowych - metody Monte Carlo.

8. Problem minimalizacji

9. Sortowanie i wyszukiwanie.

10. Znajdowanie wartości i wektorów własnych dużych macierzy.

11. Transformata Fouriera.

12. Rozwiązywanie zwykłych i cząstkowych równań różniczkowych.

Wykładowi będą towarzyszyć ćwiczenia przy komputerze, na których studenci implementować będą poznane algorytmy w postaci programów komputerowych oraz zaznajomią się z możliwością korzystania z gotowych pakietów wspomagających obliczenia naukowe i analizę numeryczną danych.

Końcowa ocena będzie zależeć od wyniku pisemnego egzaminu (44%), oceny z ćwiczeń (44%) i obecności na ćwiczeniach (12%).

Opis sporządził Tomasz R. Werner, grudzień 2009.

Literatura:

1. W.H. Press, S.A. Teukolsky, W.T. Vetterling, and B.P. Flannery: Numerical Recipes: The Art of Scientific Computing

2. G. Dahlquist and A. Björck: Numerical Methods in Scientific Computing (istnieje wydanie polskie)

3. J. Stoer and R. Bulirsch: Wstęp do metod numerycznych

4. A. Ralston: Wstęp do analizy numerycznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Konrad Kossacki
Prowadzący grup: Konrad Kossacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
ul. Banacha 2
02-097 Warszawa
tel: +48 22 55 44 214 https://www.mimuw.edu.pl/
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-7ba4b2847 (2024-06-12)